Dades del propietari del web

 • Raó social: COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA
 • NIF: Q4669005C
 • Adreça postal: CARRER URUGUAI, 13 OFICINA 604
 • Adreça electrònica: valencia@cgtrabajosocial.es
 • Telèfon: 963952410
 • Registre col·legis professionals: Registre del col·legi núm. 49 secció PRIMERA del registre de la Comunitat Valenciana
 • Objecte principal: Col·legi professional

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA amb CIF Q4669005C i domicili social situat en CARRER URUGUAI, 13 OFICINA 604, 46007, VALÈNCIA, i que a continuació es relacionen les seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA té previst realitzar:

 • Gestió de la pàgina web
  • Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
  • Termini de conservació: mentre perdure el consentiment prestat
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives
  • Cessions: no es preveuen
  • Transferències internacionals: no es preveuen
  • Elaboració de perfils: no es preveuen
 • Formulari web
  • Finalitat: atendre les seues consultes i/o sol·licituds
  • Termini de conservació: mentre es mantinga el consentiment prestat
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives
  • Cessions: cap
  • Transferències internacionals: no es preveuen
  • Elaboracions de perfils: no es preveuen
 • Gestió del compliment normatiu
  • Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
  • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguen les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat
  • Base legítima: el compliment d’una llei
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives
  • Cessions: les seues dades seran comunicades de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establides en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establides en la normativa aplicable
  • Transferències internacionals: no es preveuen
  • Elaboracions de perfils: no es preveuen
 • Accions comercials
  • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
  • Termini de conservació: mentre es mantinga el consentiment prestat
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives
  • Cessions: cap
  • Transferències internacionals: no es preveuen
  • Elaboracions de perfils: no es preveuen
 • Registre dels usuaris
  • Finalitat: captació, registre i tractament de dades per a poder registrar-se com a usuari
  • Termini de conservació: mentre perdure el consentiment prestat
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives
  • Cessions: cap
  • Transferències internacionals: no es preveuen
  • Elaboracions de perfils: no es preveuen

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Drets dels interessats

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA informa els Usuaris que podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’haja realitzat o realitze, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquen les dades que resulten ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobe sota control de COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on consten dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limiten les finalitats del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de Portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que l’usuari haja facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CARRER URUGUAI, 13 OFICINA 604, 46007, VALÈNCIA (a l’atenció de COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA) o bé a través de correu electrònic valencia@cgtrabajosocial.es
 • L’escrit remés pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que la represente, així com el document acreditatiu a la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tinga amb les seues dades de caràcter personal. Si sol·licita informació relativa a un fitxer concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faça per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeta acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vosté té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tinga coneixement o considere que un fet puga suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyes els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garantisquen la seua integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Última actualització: 11 de gener de 2021

Datos del propietario de la web

 • Razón social: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA
 • NIF: Q4669005C
 • Dirección postal: CALLE URUGUAY, 13 OFICINA 604
 • Dirección electrónica: valencia@cgtrabajosocial.es
 • Teléfono: 963952410
 • Registro colegios profesionales: Registro del colegio nº 49 sección PRIMERA del registro de la Comunitat Valenciana
 • Objeto principal: Colegio profesional

Protección de datos

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA con CIF Q4669005C y domicilio social sito en CALLE URUGUAY, 13 OFICINA 604, 46007, VALENCIA, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA tiene previsto realizar:

 • Gestión de la página web
  • Finalidad: tratamiento y gestión de los datos necesarios para la funcionalidad de la página web
  • Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado
  • Base legítima: el consentimiento del interesado
  • Tipología de datos: datos meramente identificativos
  • Cesiones: no se prevén
  • Transferencias internacionales: no se prevén
  • Elaboración de perfiles: no se prevén
 • Formulario web
  • Finalidad: atender sus consultas y/o solicitudes
  • Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
  • Base legítima: el consentimiento del interesado
  • Tipología de datos: datos meramente identificativos
  • Cesiones: ninguna
  • Transferencias internacionales: no se prevén
  • Elaboraciones de perfiles: no se prevén
 • Gestión del cumplimiento normativo
  • Finalidad: gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad
  • Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad
  • Base legítima: el cumplimiento de una ley
  • Tipología de datos: datos meramente identificativos
  • Cesiones: sus datos serán comunicados de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable
  • Transferencias internacionales: no se prevén
  • Elaboraciones de perfiles: no se prevén
 • Acciones comerciales
  • Finalidad: captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial de nuestros productos y/o servicios
  • Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
  • Base legítima: el consentimiento del interesado
  • Tipología de datos: datos meramente identificativos
  • Cesiones: ninguna
  • Transferencias internacionales: no se prevén
  • Elaboraciones de perfiles: no se prevén
 • Registro de los usuarios
  • Finalidad: captación, registro y tratamiento de datos para poder registrarse como usuario
  • Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado
  • Base legítima: el consentimiento del interesado
  • Tipología de datos: datos meramente identificativos
  • Cesiones: ninguna
  • Transferencias internacionales: no se prevén
  • Elaboraciones de perfiles: no se prevén

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

Derechos de los interesados

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA informa a los Usuarios que, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal ante el Responsable del Tratamiento, así como a la retirada del consentimiento prestado.

 • Derecho de Acceso: Es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que se haya realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
 • Derecho de Rectificación: Es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. Sólo podrá satisfacerse en relación con aquella información que se encuentre bajo control de COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA, por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página, imágenes o contenidos web donde consten datos de carácter personal del usuario.
 • Derecho a la Limitación de tratamiento: Es el derecho a que se limiten los fines del tratamiento previstos de forma original por el responsable del tratamiento.
 • Derecho de Supresión: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.
 • Derecho de Portabilidad: Es el derecho a recibir los datos personales que el usuario haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.
 • Derecho de Oposición: Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA.

Para poder ejercer cualquiera de los derechos descritos anteriormente, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 • Presentación de un escrito a la dirección CALLE URUGUAY, 13 OFICINA 604, 46007, VALÈNCIA (a la atención de COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA) o bien a través de correo electrónico valencia@cgtrabajosocial.es
 • El escrito remitido por el titular de los datos que solicite el ejercicio deberá de cumplir los siguientes requisitos legales:
  • Nombre, apellidos del interesado y copia del DNI/NIE o cualquier documento identificativo. En los excepcionales casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que la represente, así como el documento acreditativo a la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida siempre que se acredite la identidad por cualquier otro medio válido en derecho.
  • Petición en que se concreta la solicitud (ejercicio en el que se solicita la información a la que se quiere acceder). Si no hace referencia a un fichero concreto se le facilitará toda la información que se tenga con sus datos de carácter personal. Si solicita información relativa a un fichero concreto, sólo la información de este fichero. Si solicita información relativa a un tercero, nunca se podrá facilitar. Si lo solicita por teléfono, se le indicará que lo haga por escrito y se le informará de cómo lo puede hacer y la dirección a la que tiene que enviarlo. Nunca se le dará información por teléfono.
  • Domicilio a efectos de notificaciones.
  • Fecha y firma del solicitante.
  • Documentos acreditativos de la petición que formula.
  • El interesado debe utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud.

Por último, le informamos que Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALÈNCIA se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, acorde al nivel de riesgos que acompañas los tratamientos realizados por éstas e indicados en el apartado de los términos y condiciones de uso, de forma que garanticen su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Última actualización: 11 de enero de 2021