Ofertas de empleo público

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cgtrabajosocial.es) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

24/11/2020

Descripció: Treballadors o treballadores socials

Organisme: Mancomunidad El Xarpolar

 • Tel: 965514201
 • Fax: 965514208

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 307, de 23/11/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat universitari en Treball Social, títol de grau corresponent, o bé títol universitari oficial de grau que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball de «Treballador/a social» en l’oferta d’ocupació pública de la Mancomunitat El Xarpolar

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar aspirants de qualsevol nacionalitat, cònjuges d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Així mateix, hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents. Tindre, així mateix, la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d’una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’exigeix.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

 • Titular compte: Mancomunitat El Xarpolar
 • Núm. compte: ES37 0081 1114 6800 0116 3418

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de dirigir al president de la Mancomunitat El Xarpolar. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la base tercera d’aquesta convocatòria.
 • Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s’hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs no es valoraran els mèrits que no s’hi hagen indicat.
 • Justificant del pagament de la taxa per drets d’examen.

En el cas que els/les aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, han d’especificar-ho en la sol·licitud.

Lloc de presentació: Per mitjans telemàtics. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://xarpolar.sedelectronica.es/info.8

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Obertura de termini

_______________________________

16/11/2020

Descripció: Treballador/a social. Convocatòria 20/24

Organisme: Calp

 • Av. De Ifach, 16
 • Tel: 965833600
 • Fax: 965833304

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies naturals a partir de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP núm. 217, de 13/11/2020)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o titulació equivalent (diplomatura), o estar en condicions d’obtindre-ho en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Requisits generals:

 • Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
 • Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
 • Edat: tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Habilitació: No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat.
 • Titulació: estar en possessió del títol exigit.

Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l’òrgan competent de la Generalitat, o l’òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l’Administració general de l’Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

Documentació / Informació:

Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Calp. El model oficial serà facilitat per l’Ajuntament (annex II).

En la mateixa instància també han d’indicar (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs. No es puntuaran els mèrits que no s’hi hagen indicat.

Les persones aspirants amb discapacitat que requerisquen adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans ho han de fer constar en la sol·licitud de participació, amb la proposta de l’adaptació.

Lloc de presentació: En el Registre General de Calp o en la seua seu electrònica. Poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://www.calp.es/es/convocatorias-oposiciones

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________

16/11/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Alfafar

 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 963182126
 • Fax: 963186035

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o equivalent, o grau en Treball Social o equivalent, en estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

Taxa ordinària: 62,89 €

Descripció de la taxa:

Autoliquidació expedida pel Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits – Pagaments i autoliquidacions), en què s’indique clarament la plaça objecte de la convocatòria. La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi.

Exempció / Reducció taxes:

Gaudiran d’exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d’acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social (161-F) vacant en la plantilla de l’Ajuntament, enquadrada en el grup A2 corresponent a l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic mitjà, compresa en l’oferta d’ocupació pública de 2017.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Justificant d’haver ingressat la taxa per drets d’examen.
 • Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.
 • Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).

No serà necessària l’aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius de l’Administració.

Lloc de presentació:

En el Servei d’Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També estarà disponible el tràmit de presentació d’instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)

Informació en web organisme: http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/?lang=ca

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

________________________

12/11/2020

Descripció: Tècnic superior de Serveis Socials (OOP 2019)

Organisme: Manises

 • Plaça del Castell, 1
 • Tel: 961545116
 • Fax: 961520453

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol universitari de grau en Psicologia, Treball Social, Educació Social o Pedagogia, o, si és el cas, estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d’imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s’aspira i la identificació de l’aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Exempció / Reducció taxes:

 • La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d’ocupació que corresponga o un document anàleg. D’altra banda, el nivell de renda s’ha d’acreditar a través d’una declaració responsable en la qual s’afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s’acreditarà amb el certificat expedit per l’organisme públic competent en la matèria.
 • Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d’aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: En totes les proves selectives convocades per l’Ajuntament de Manises seran admeses les persones diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Documentació / Informació:

S’ha d’utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.
S’ha d’adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa corresponent.

Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d’aportar una certificació de l’òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

S’ha de presentar:

 • Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
 • En l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
 • A través de la resta de formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació en web organisme: https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

______________________

05/11/2020

Descripció: Treballadors o treballadores socials

Organisme: Mancomunidad El Xarpolar

 • Tel: 965514201
 • Fax: 965514208

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat universitari en Treball Social, títol de grau corresponent, o bé títol universitari oficial de grau que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball de «Treballador/a social» en l’oferta d’ocupació pública de la Mancomunitat El Xarpolar

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar aspirants de qualsevol nacionalitat, cònjuges d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Així mateix, hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents. Tindre, així mateix, la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d’una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’exigeix.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

 • Titular compte: Mancomunitat El Xarpolar
 • Núm. compte: ES37 0081 1114 6800 0116 3418

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de dirigir al president de la Mancomunitat El Xarpolar. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la base tercera d’aquesta convocatòria.
 • Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s’hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs no es valoraran els mèrits que no s’hi hagen indicat.
 • Justificant del pagament de la taxa per drets d’examen.

En el cas que les persones aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, han d’especificar-ho en la sol·licitud.

Lloc de presentació: Per mitjans telemàtics. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://xarpolar.sedelectronica.es/info.8

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

__________________________________

03/11/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mancomunitat Serveis Socials La Vega

 • Pl. del Ayuntamiento, 4
 • Redován
 • Alacant 03370
 • Tel: 966755639

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 DIES HÀBILS, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 208, de 02/11/2020)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura, llicenciatura o grau d’Educació Social, Treball Social, Sociologia, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o un altre títol equivalent de conformitat amb la normativa aplicable.

Requisits generals:

 • Ser espanyol/a o, d’acord amb el que estableix l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o de qualsevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el/la cònjuge dels / de les espanyols/oles i dels / de les natius/ives d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, els seus descendents i els/les del seu cònjuge que siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d’acreditar els requisits d’estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d’Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives o d’un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupació o càrrec públic per resolució judicial per a l’accés al cos o l’escala de personal funcionari. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió o en condicions d’obtindre la titulació requerida en les bases, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències s’han d’acreditar mitjançant el certificat de l’administració competent.
 • No tindre antecedents de delictes de naturalesa sexual.

Taxa ordinària: 22,50 €

Descripció de la taxa:

L’ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència a l’Entitat Banc Sabadell al compte ES59 0081 1445 3400 0101 6606, de la qual és titular la Mancomunitat la Vega, i s’hi ha d’especificar “Borsa tècnic/a joventut 2020” amb la identificació de la persona aspirant que efectua l’ingrés. Els drets d’examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits per a participar-hi.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

Les bases i la convocatòria és per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de joventut i la cobertura d’una plaça de tècnic/a de joventut, amb vinculació a la concessió de la subvenció de l’IVAJ a les entitats locals incloses en la línia nominativa Pla de finançament concertat d’entitats locals. Així com per a proveir les vacants, substitucions de llocs conjunturals d’idèntiques característiques a les convocades o necessitats del servei de caràcter temporal, quan es done algun dels supòsits que preveu l’article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

L’acompliment de les funcions de tècnic/a de joventut requerirà el desplaçament entre els centres de treball dels municipis que componen la Mancomunitat, que són Algorfa, Jacarilla, Redován i San Miguel de Salinas.

Documentació / Informació:

Les persones que vulguen participar en el procés de selecció ho han de sol·licitar mitjançant una instància (annex II) dirigida a la Sra. Presidenta de Mancomunitat la Vega, en la qual s’ha de fer constar que es reuneixen tots els requisits que estableix la base tercera. En cas que les persones amb diversitat funcional necessiten l’adaptació de temps i/o mitjans, ho han d’indicar en la sol·licitud i han de presentar una certificació o informació addicional expedida per l’administració pública competent.
Juntament amb la instància, s’ha d’aportar la documentació següent:

 • Justificant d’haver ingressat la quantitat en concepte de drets d’examen.
 • Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o documentació equivalent per als no nacionals.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o equivalent.
 • Documentació que acredite els mèrits valorables en la fase de concurs mitjançant una fotocòpia compulsada o acarada d’aquests. Així com l’ANNEX III, de relació dels documents de caràcter meritori presentats.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual, expedit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Lloc de presentació:

En el Registre General de la Mancomunitat, situat a la plaça de l’Ajuntament, 4, de Redován, en horari d’atenció al públic de 9.00 a 14:00 h, o bé mitjançant alguna de les formes que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Si es presenten les instàncies segons els mètodes que estableix l’esmentat article, les persones interessades ho han de comunicar a la Mancomunitat dins del termini de presentació d’instàncies, mitjançant el lliurament del justificant segellat per l’oportú registre a administracion@mancomunidadlavega.es

Informació en web organisme: https://www.mancomunidadlavega.es/gobiernotransparencia/transparencia-mlv/empleo/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________

03/11/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Novelda

 • Plaza España, 1
 • Tel: 965602690
 • Fax: 965605900

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: OBERT. 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 208, de 02/11/2020). Si l’últim dia així comptat recaiguera en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat el termini al dia hàbil posterior.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària de grau o diplomatura en Treball Social o equivalent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la UE, de conformitat amb el que estableix l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les funcions pròpies del lloc convocat.
 • No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual i indemnitat sexual, segons determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 • No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

Les persones aspirants han de reunir tots i cada un dels requisits en la data en què expire el termini de presentació de la instància.

Taxa ordinària: 40,00 €

Descripció de la taxa: L’import dels drets d’examen s’han d’ingressar en el compte número ES31 2038 9625 2864 0000 0281 (BANKIA), efectuat directament o per transferència, sense que es puga fer un gir postal o telegràfic. En aquest resguard, s’ha de fer constar la convocatòria a què correspon l’ingrés.

Documentació / Informació: Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcaldia de la corporació. Es facilitarà un model d’instància que estarà en la pàgina web municipal: http://novelda.es/

En la sol·licitud, els interessats han de fer constar els mèrits que reuneixen, dels que puntuen en el concurs, i adjuntar les certificacions o els justificants acreditatius d’aquests, perquè, si no s’acrediten degudament, no es tindran en compte en la seua valoració. La instància s’ha d’acompanyar del resguard de l’ingrés bancari.

Els aspirants amb discapacitats ho han de fer constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta d’aspirants. A aquest efecte, s’adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu per a les persones amb la condició de discapacitat que ho sol·liciten i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions a les necessitats de la persona amb discapacitat en el lloc de treball.

Únicament es valoraran els mèrits i serveis que s’indiquen en la sol·licitud que es justifiquen amb els documents originals o fotocòpies degudament compulsades, i referits a la data en què expire el termini de presentació d’aquelles.

Lloc de presentació: En el registre general d’entrada de l’Ajuntament o de la manera que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: http://novelda.es/informacio-al-ciutada/processos-personal?lang=va

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

___________________________________

22/10/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: San Antonio de Benagéber

 • Plaza Ayuntamiento, 1
 • Tel: 961350301
 • Fax: 961350211

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 202, de 21/10/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària de grau en Educació Social, grau en Treball Social, grau en Psicologia, grau en Pedagogia o grau en Magisteri.

Requisits generals:

 • Ser espanyol o ciutadà de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l’article 57.1 de la Llei 5/2015 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Estar en possessió, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de grau en Educació Social, grau en Treball Social, grau en Psicologia, grau en Pedagogia o grau en Magisteri, o estar en condicions d’obtindre’ls en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. En cas de titulacions obtingudes en altres estats, s’ha d’estar en possessió de la documentació oficial corresponent que n’acredite l’homologació (articles 56 i 57 de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic).
 • Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques, així com no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, per a la qual cosa han d’acreditar la seua compatibilitat amb les funcions del lloc al qual aspiren, sense que s’establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, només en els casos en què siguen incompatibles amb l’acompliment de les tasques o funcions que es desenvoluparan. Tot això, de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/13, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
 • Haver complit setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa llevat que, per llei, s’establisca una altra edat màxima per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta, ni trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions pròpies de l’escala, subescala o categoria objecte de la convocatòria mitjançant una sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de conformitat amb el que preveu l’article 96.1.b de la Llei 7/2007, de 12 d’Abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. Aquests requisits s’han de tindre com a data límit l’últim dia del termini de presentació d’instàncies i s’han de mantindre en el moment de la presa de possessió com a funcionari interí.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat que recull la Llei 53/1984, de 26 de desembre, referida al personal al servei de les administracions públiques, o comprometre’s si escau, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal assenyalada.

Taxa ordinària: 5,00 €

Descripció de la taxa:

Els aspirants han de practicar l’autoliquidació, exclusivament, en els impresos habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament pagant amb targeta bancària i/o fer el seu ingrés en els bancs Bankia, Cajamar, Banco Santander, abans de presentar la corresponent sol·licitud de participació en el procés selectiu, i no s’admetrà el pagament fora d’aquest termini. El pagament de la taxa només es podrà fer, a més, per transferència bancària, els justificants de la qual s’han d’annexar a la instància.

Només es procedirà a la devolució dels drets d’examen satisfets pels aspirants quan, per causes no imputables a l’aspirant, no tinga lloc el procés selectiu, quan els ingressos es declaren indeguts per resolució o sentència ferma o quan s’haja produït una modificació substancial de les bases de la convocatòria.

Exempció / Reducció taxes:

Queden exceptuats del pagament de la taxa els aspirants que es troben en situació de desocupació.

Descripció de les places:

 • Grup: A, subgrup A2.
 • Nivell: 17.
 • Complement específic anual: 4.581,96 euros.
 • Naturalesa del lloc: la persona seleccionada serà nomenada funcionari/ària interí/ina per a l’execució de programes de caràcter temporal.

Documentació / Informació:

1. Les sol·licituds s’han de presentar seguint el model normalitzat que recull l’annex I d’aquestes bases, en què el/la candidat/a declara sota la seua responsabilitat que compleix tots els requisits obligatoris per a participar en el procés selectiu.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • DNI per als candidats/ates de nacionalitat espanyola o, per als ciutadans comunitaris, el NIE o el certificat acreditatiu d’inscripció en el Registre central d’estrangers per als ciutadans comunitaris, ja que, des de l’Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la qual es dicten normes per a l’aplicació de l’article 7 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, és la manera d’acreditar el NIE de la forma més fiable per als ciutadans d’aquest àmbit.
 • Resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa per drets d’examen, adherit a la instància.
 • Titulació acadèmica obtinguda i requerida per a la borsa seleccionada, grau en Educació Social, grau en Treball Social, grau en Psicologia, grau en Pedagogia o grau en Magisteri, o equivalent a aquestes.
 • Declaració jurada de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l’Estat, de la comunitat autònoma, de l’Administració local o dels ens o empreses que en depenen, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

En el sobre tancat núm. 1 s’ha de presentar:

 • Currículum, amb la llista detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que s’haurà de presentar en original o en fotocòpia compulsada, experiència professional.
 • Còpia acarada de títols acadèmics, mèrits, certificats d’empresa i vida laboral (per a justificar l’experiència, cal presentar conjuntament els certificats d’empresa i/o contractes juntament amb la vida laboral; si no es fa així, no serà valorat) i altres circumstàncies personals (cursos de formació, valencià, idiomes…), objecte de valoració en el concurs (annex).
 • Full de vida laboral.

En el sobre tancat núm. 2 s’ha de presentar:

 • Memòria tècnica: Projecte/Memòria en què s’ha de desenvolupar el lloc de treball objecte d’aquestes bases, que consisteix en l’elaboració d’un pla de joventut per a un ajuntament com el de San Antonio de Benagéber, que incloga la seua estructura i metodologia de treball. El text de la memòria, inclosos els gràfics, ha de tindre una extensió màxima de 10 pàgines (5 fulls a dues cares) i mínima de 4 pàgines (2 fulls a dues cares), tipus de font Arial grandària font 12, interlineat senzill.

2. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més, han d’especificar en la sol·licitud si requereixen adaptació de temps i forma; per a aquest cas, han d’aportar també el certificat de l’òrgan administratiu competent en què conste l’adaptació oportuna.

Lloc de presentació: En el Registre de l’Ajuntament de Sant Antoni de Benagéber, a la plaça Ajuntament núm. 1.

Informació en web organisme: http://www.sanantoniodebenageber.com/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________________

14/10/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mancomunidad Intermunicipal de L’Horta Sud

 • Tel: 961572011

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 naturals, a partir de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 196, de 13/10/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitari d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, i s’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Comunitat Europea, o estar inclosa en algun dels supòsits que regula l’article 56 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 • Coneixements de valencià de grau mitjà (C1), sempre que s’acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • No haver sigut separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas de tindre la nacionalitat d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa: L’import de la taxa s’ha de pagar en l’entitat CAIXA POPULAR, en el compte de la Mancomunitat, núm.: ES45 3159 0013 9121 5255 2127, directament o per transferència, en què s’ha de fer constar la convocatòria a què correspon l’ingrés i el nom de la persona aspirant.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds per a participar en aquest concurs públic s’han de dirigir al Sr. President de la Mancomunitat i han d’anar acompanyades de:

 • Document nacional d’identitat.
 • Titulació exigida en la convocatòria.
 • Llista de mèrits que s’aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa d’aquests. L’informe de vida laboral no és un document acreditatiu dels mèrits.
 • Resguard de l’ingrés bancari. Els drets d’examen només es retornaran a qui no siga admés al procediment selectiu per falta d’alguns dels requisits exigits per a participar-hi.
 • Informe de vida laboral i currículum.

No s’admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d’instàncies. Les bases reguladores de la convocatòria i el procediment selectiu, així com el model d’instància i els successius anuncis corresponents a aquest procediment, es publicaran en la pàgina web d’aquesta Mancomunitat (www.mancohortasud.es), en el següent enllaç:http://www.mancohortasud.es/atencio-a-la-ciutadania/recursoshumans/ofertes-docupacio/

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, però ho hauran de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, s’adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.

Lloc de presentació:

En el Registre General d’Entrada de la Mancomunitat, situat al carrer Cervantes, 19, de Torrent, o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015.

Informació en web organisme:

http://www.mancohortasud.es/atencio-a-la-ciutadania/recursos-humans/ofertes-docupacio/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________

06/10/2020

Descripció:

Convocatòria de proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

Organisme:

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 46018 València

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8919, de 05/10/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura universitària en Treball Social o bé un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Requisits especifics: No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d’aquesta convocatòria.

Requisits generals:

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.

Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.

3. Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, d’un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del certificat d’equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les corresponents funcions o tasques.

5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s’haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o de les pròpies de l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.

6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4.4.

Les condicions per a l’admissió a les proves s’han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

L’Administració podrà requerir els aspirants, en qualsevol moment, perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d’aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no s’acrediten o els documents no s’aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

Exempció / Reducció taxes:

 • Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s’aplicarà de manera automàtica en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la que fixa l’apartat a anterior. A aquest efecte, han d’assenyalar l’apartat “Bonificacions” de la sol·licitud telemàtica i aquesta s’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

 • Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s’ha assenyalat l’apartat “Exempcions” de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud, i assenyalar en l’apartat d’exempcions “Família nombrosa especial” de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d’actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d’exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l’apartat “Altres” de la sol·licitud telemàtica.

Nombre de places: 31

Descripció de les places: Llocs corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019.

 • Torn lliure: 29 llocs.
 • Reserva persones amb diversitat funcional: 2 llocs.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de tramitar per via electrònica. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve, o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l’annex III de la present convocatòria; s’ha d’omplir a través del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat), i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

No s’admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa, però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s’indica en l’apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica, i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d’esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.3 d’aquesta convocatòria.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d’adaptació per a la realització de l’exercici, en l’ompliment de la sol·licitud, han d’observar les prescripcions següents:

1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:

 • Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
 • Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l’aplicació d’aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l’òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d’ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
 • Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
 • Necessitat d’intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
 • Sistema Braille d’escriptura o ajuda d’una persona per invidència.
 • Altres, amb l’especificació de quines en la casella corresponent.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d’un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l’annex III d’aquesta convocatòria; han d’omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat) i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

a) L’ompliment i la inscripció en línia.
b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
c) El registre electrònic de la sol·licitud.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=74968

Informació en web organisme:

http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

Seguiment:

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________

29/09/2020

Descripció: AGENT D’IGUALTAT

Organisme: Orpesa/Oropesa del Mar

 • Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
 • Tel: 964310100
 • Fax: 964310066

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 DIES HÀBILS comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 116, de 26/09/2020).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol de diplomatura/llicenciatura o grau en Psicologia, Sociologia, Treball Social o Educació Social, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a la seua obtenció.

Requisits específics:

 • Per exigència de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Dona i per a la Igualtat de Gènere i a l’empara de l’art. 56.3 de l’RDLeg 5/2015, els aspirants han d’estar en possessió del títol de doctorat i/o màster en Gènere i/o Polítiques d’Igualtat emés per una universitat, o una formació mínima de 250 hores en Perspectiva de Gènere i Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats realitzades en un mateix curs i certificades per un organisme públic.
 • Disposar de permís de conducció classe B.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova text refós de l’Estatut de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Titulació: estar en possessió del títol exigit.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

Aquestes bases tenen per objecte establir les normes per les quals s’ha de regir el procés selectiu per a la contractació amb caràcter laboral temporal d’un AGENT D’IGUALTAT que es necessita a l’Ajuntament, a més de generar una borsa per a la contractació del personal pel temps necessari, i que estarà vigent fins a una nova convocatòria que anul·le la borsa que resulte d’aquest procés.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s’han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament d’Orpesa, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que es referencia en les bases com a annex II. El model de sol·licitud (ANNEX II) estarà a la disposició de l’aspirant en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament d’Orpesa i en sede.oropesadelmar.es / Catàleg de tràmits / Àmbit / Recursos Humans. En les instàncies per a prendre part en la convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s’exigeixen en aquestes bases. Les instàncies han d’anar acompanyades de:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
 • Llista dels mèrits al·legats en el concurs i documentació que els acredite, que es fa en la base referida al concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s’aporten i acrediten degudament dins del termini de presentació d’instàncies. Els mèrits han d’estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s’ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada.

Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d’entendre’s referits al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Lloc de presentació: En el Registre General d’Entrada o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________

23/09/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Nules

 • Plaza Mayor, s/n
 • Tel: 964670001
 • Fax: 964674931

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 114, de 22/09/2020).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, i també s’acceptarà qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

a) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels estats membre de la Unió Europea o estrangers en els termes que s’estableixen en l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
c) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
d) Estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries exigides.
e) No haver sigut separat, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l’accés a cossos o escales de funcionari. En
cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a la funció pública.
f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’absència de la qual serà un requisit inesmenable.
g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, SEGON determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Taxa ordinària: 40,00 €

Descripció de la taxa:

L’aspirant, abans d’ingressar la taxa, haurà de personar-se en les oficines de l’Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l’autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l’autoliquidació, cal anar a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb la indicació del procés selectiu a què correspon l’ingrés.
En el cas que l’aspirant ingresse els drets d’examen mitjançant una transferència bancària, gir postal o telegràfic, haurà de constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu a què correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules. La falta d’ingrés o de justificació d’aquest dins del termini establit serà causa d’exclusió del procés selectiu.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la selecció d’una persona amb categoria professional de tècnic/a de joventut per a formalitzar un contracte laboral de duració determinada i constituir una borsa de treball.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcalde President, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex i que es trobarà en la seu electrònica. Documents que cal aportar:

 • El model de sol·licitud signat i degudament emplenats els camps obligatoris.
 • La documentació acreditativa d’haver abonat els drets d’examen d’acord amb la base 4.6.

Lloc de presentació:

S’aconsella que la presentació siga de manera telemàtica en la seu electrònica: https://nules.sedelectronica.es, si és presencial, s’haurà de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Públic.

També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la instància es presenta en un organisme diferent de l’Ajuntament de Nules, s’ha de remetre un avís d’aquesta circumstància i la còpia de la documentació mitjançant correu electrònic dirigit a l’Ajuntament a l’adreça rrhh@nules.es.

Informació en web organisme: https://nules.sedelectronica.es/board

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________________

22/09/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Benetússer

 • Miguel Hernandez, 30
 • Tel: 963752950
 • Fax: 963960756

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 182, de 21/09/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura/grau en Treball Social.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea, o complir el que estableix l’Estatut bàsic respecte a l’accés a determinats sectors de la funció pública.
b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l’edat legal de jubilació.
d) Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o equivalent, una altra titulació universitària i habilitació a què es refereix la Llei 15/2003, de la Generalitat Valenciana. Les equivalències les ha de justificar la persona aspirant mitjançant una certificació de l’autoritat acadèmica competent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, ha de disposar de l’homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol.
f) Tindre els coneixements que recull l’apartat segon de la Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, en matèria d’òrgans i procediments de valoració de la situació de dependència, la qual cosa podrà acreditar-se, entre altres, mitjançant la possessió del Curs d’Aplicació d’Instruments per a la Valoració de la dependència o qualsevol altre equivalent, ja que resulta necessari per a poder realitzar les valoracions corresponents a les seues funcions.
g) No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’accés al cos o l’escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Aquests requisits s’han de reunir en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 19,59 €

Descripció de la taxa:

L’abonament d’aquesta es realitzarà mitjançant una transferència bancària o altres mitjans legalment admesos. A aquest efecte, l’ordre de transferència bancària s’ha de fer a favor de l’Ajuntament de Benetússer. Proves selectives de treballadora o treballador social, i es remetrà l’import de la taxa al compte corrent número: ES 26 2100 7268 6122 0003 7980, si la persona que ordena la transferència o l’ingrés no és la mateixa que l’aspirant, cal indicar en l’extracte de l’operació el nom i els cognoms de l’aspirant. L’abonament dels drets d’examen s’ha d’acreditar en el moment de presentar la instància.

No abonar la taxa corresponent o abonar-la una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds es considerarà causa d’exclusió de la persona aspirant en el procés selectiu.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en les proves d’accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l’Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d’adjuntar a aquesta els comprovants següents:

 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen.
 • Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida.
 • Original o fotocòpia compulsada del Curs d’Aplicació d’Instruments per a la Valoració de la Dependència.
 • Documentació original o fotocòpia compulsada justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs (els documents han de ser originals, legalitzats mitjançant document notarial o, en cas que se’n presenten fotocòpies, hauran d’estar degudament compulsades per l’òrgan competent, després de l’exhibició de l’original).

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, https://sede.benetusser.net/?lang=va

Informació en web organisme:

https://www.benetusser.es/va/pagina/procesos-selectivos-recursos-humanos

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________________

16/09/2020

Descripció: Tècnic/a mitjà/ana Treball Social

Organisme: Ajuntament de València

Bases

Procediment

PRIMERA. Classificació de la plaça.

Esta plaça està enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana, categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, subgrup A2 de classificació profesional.

SEGONA. Relació de servici.

Esta borsa de treball té com a objectiu cobrir de forma provisional llocs de treball, amb categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, que es troben vacants per no haver-se pogut proveir de forma immediata per personal funcionari de carrera, per mitjà de nomenament per millora d’ocupació i, posteriorment i una vegada proveïdes les places pel sistema anterior, per mitjà de nomenament de personal interí, d’acord amb el que disposen l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; articles 16 i 107 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública, i del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

TERCERA. Duració de la relació de servici.

La duració dels nomenaments es fixarà des de la data d’incorporació al servici de la persona proposada fins que la plaça es proveïsca en propietat, a través dels processos selectius corresponents, quan s’incorpore la persona titular a qui substituïx transitòriament, pel terme de l’execució del programa temporal de duració determinada, pel transcurs de sis mesos dins del període de dotze per l’excés o acumulació de tasques o, en tot cas, quan la corporació considere que han desaparegut les circumstàncies de necessitat i urgència que van motivar el nomenament, o s’amortitzen les places.

QUARTA. Publicitat.

Estes bases, així com la composició nominal de l’òrgan de selecció, es publicaran en el tauler d’edictes municipal i en el web municipalwww.valencia.es

CINQUENA. Requisits de participació en la borsa.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de nomenament interí, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:

 • Tindre fets setze anys i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals siga aplicable, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d’espanyol/a i de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o ser-ne descendents o del / de la cònjuge menors de 21 anys o majors d’esta edat dependents.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • No haver sigut separat/ada per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • No haver sigut condemnat/da o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. Esta circumstància haurà de ser acreditada prèviament a l’aprovació del nomenament per millora d’ocupació o interí mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 • Estar en possessió del títol de Diplomat/da en Treball Social o Grau en Treball Social (o en condicions d’obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies), o de conformitat amb el que disposa la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 31 de 14 de febrer del 2020 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l’administració educativa, així com les titulacions actuals a què hagen resultat homologades”. En tot cas les equivalències hauran de ser acreditades per la persona aspirant.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de millora d’ocupació, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, a més dels requisits exigits en l’apartat anterior, ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de València.

SISENA. Terminis i requisits de forma de participació.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic d’esta corporació, respecte dels quals accedisquen pel sistema de millora d’ocupació, donada la condició de personal empleat públic i obligat per tant a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i quant als quals accedeixen pel torn lliure, que no siguen empleats públics, podran presentar-la en la forma que determina l’article 16.4 de la citada norma.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes i en el web municipal. La firma de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació, i caldrà que hi conste una adreça de correu electrònic.

A la instància s’adjuntarà resguard de l’ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuat directament o per transferència de l’import dels drets d’examen, que es fixen, d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal en 41,41 €, sense que siga possible gir postal o telegràfic. En el resguard haurà de fer-se constar la convocatòria a què correspon l’ingrés.

MÉS INFORMACIÓ AL WEB DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

____________________

16/09/2020

Beques del programa de planificació de Serveis Socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

 • Objecte, nombre i organisme en el qual s’efectuaran les pràctiques:

1. Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de quatre beques (2 dret – 1 Economia – 1 Treball Social) per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema, d’acord amb les bases establides per l’Ordre 6/2019.

2. Les persones beneficiàries de les beques realitzaran les seues pràctiques en la seu de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema.

 • Requisits que han de reunir els sol·licitants i titulació requerida:

2. Les titulacions exigides per a cadascuna de les especialitats convocades seran les que s’indiquen a continuació en les àrees de coneixement establides per les bases reguladores:

c) Treball social: – Grau en Treball Social

 • Duració i pròrroga:

Les beques tindran una duració màxima de quatre mesos, comptats des de la data que s’indique en la resolució de concessió, i podrà ser prorrogada, mitjançant resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l’activitat que s’estiga desenvolupant així ho requerisca o aconselle.

 • Import i pagament de la beca:

La dotació econòmica inicial de cadascuna de les beques serà 1.067,15 €, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableix la quantitat inicial de percepció en l’exercici 2019 de les beques sotmeses a l’àmbit d’aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell i amb l’acord de 8 de novembre de 2019, del Consell, d’aprovació d’un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

 • Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds:

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica. Per a això s’haurà d’accedir a la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia», i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.

En la sol·licitud s’especificarà la beca per la qual s’opta i es presentarà el currículum de manera completa segons els models
normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat: www.sede.gva.es, a fi de poder obtindre l’autobaremació inicial dels mèrits al·legats en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest.

 • Presentació de documentació acreditativa dels mèrits:

1. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, al costat de la sol·licitud i el currículum no s’acompanyarà cap documentació.

2. Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d’entrevista, d’acord amb el que disposa en l’article 7.7 de l’Ordre 6/2019, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en el qual acudisquen a la realització d’aquesta.

Més informació al DOGV

_________________

10/09/2020

Descripció: Treballadors/ores socials

Organisme: Riba-roja de Túria

 • Plaça de L’Ajuntament, 9
 • Tel: 962770062
 • Fax: 962772462

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [obertura de termin])

Termini:

OBERT. Es concedeix un nou termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP de la província (BOP núm. 174, de 09/09/2020). A aquest efecte, es consideraran vàlides les instàncies dels candidats que les presentaren ja en el termini previst en el BOP núm. 150, de 6 d’agost.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Prova d’aptitud / Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o bé títol universitari oficial que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions que estableixen aquestes bases.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o que els seus descendents o els del seu cònjuge siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.

b) Titulació: grau en Treball Social o bé títol universitari oficial que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions que estableixen aquestes bases.

c) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació obligatòria.

d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. (Declaració responsable recollida en la instància annex I, en les bases de la convocatòria)

e) No patir cap malaltia ni tindre cap discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. (Declaració responsable recollida en la instància annex I, en les bases de la convocatòria)

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’ha de pagar exclusivament per ingrés directe o transferència al compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco de Santander i no serà admissible ni el gir postal ni el telegràfic. En l’ingrés o transferència s’ha de fer constar clarament la convocatòria a la qual es presenta. Els drets abonats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en els procediments selectius per falta d’algun dels requisits exigits per a prendre part.

Documentació / Informació:

Les instàncies s’han de fer amb el model de sol·licitud que figura en l’annex I i que es troba disponible en la pàgina web municipal (www.ribarroja.es).

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • Documentació acreditativa del títol que al·lega, exigit en la present convocatòria on ha de constar la nota mitjana.
 • Resguard de l’abonament dels drets d’examen.

Per a realitzar la TRAMITACIÓ TELEMÀTICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a la qual s’accedeix per la icona “RIBA-RED” en la pàgina principal (www.ribarroja.es), és requisit necessari tindre un certificat digital. Els certificats acceptats pel portal són els següents:

 • DNIe (document nacional d’identitat electrònic).
 • ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), que es pot obtindre en el Punt de Registre d’Usuari que es troba en les oficines municipals situades a la plaça de l’Ajuntament, núm. 9.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar en el registre general de l’Ajuntament, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 hores, o de qualsevol de les maneres que s’admeten en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

Informació en web organisme:

http://www.ribarroja.es/contenidos.type.action?type=7516002&menuId=7516002

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [obertura de termin]

_______________________

07/09/2020

Descripció: Tècnic mitjà de joventut

Organisme: Finestrat

 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 965878100
 • Fax: 965878308

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP núm. 169, de 04/09/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Titulació universitària (diplomatura, llicenciatura o grau) d’Educació Social, Treball Social, Relacions Laborals, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. S’accepta també qualsevol altra titulació universitària superior avalada per tres anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

Per a prendre part en el procés, serà necessari que els aspirants reunisquen, en el moment en el qual finalitze el termini de presentació de les sol·licituds, els requisits que estableix l’article 56 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en l’article 53 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana:

 • Ser espanyol/a o membre de la Unió Europea, de conformitat amb el que estableix l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de l’EBEP. En aquest últim cas, haurà d’acreditar-se el domini de l’idioma castellà escrit i parlat.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exerceixen en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat.
 • Estar en possessió o en condicions d’obtindre la titulació exigida (vegeu els criteris exigits per a acreditar l’experiència en l’àmbit de joventut i la formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, assenyalats anteriorment en la convocatòria).
 • Tindre la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual, expedida pel Registre central de delinqüents sexuals, que acredite no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons el que determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que aporta la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa:

L’ingrés directe o per transferència a qualsevol dels comptes bancaris oberts a nom de l’Ajuntament de Finestrat i que s’indiquen a continuació:

 • Banc de Sabadell: ES30-0081-1059-4900-0101-5905
 • Cajamar / Caja Rural: ES13-3058-2558-9527-3200-0020

En el justificant d’ingrés haurà de constar el procés selectiu en què es pretén prendre part i el nom de la persona aspirant. Si el pagament s’efectua mitjançant gir postal o telegràfic cal consignar en la instància el número de gir i adjuntar-ne justificant. La falta de pagament dins del termini de presentació de sol·licituds determinarà l’exclusió de la persona aspirant; aquesta falta no és corregible a posterior.

Exempció / Reducció taxes:

 • Gaudiran d’una bonificació del 50 % els subjectes passius membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició en els termes establits en la Llei 40/2003, de protecció de famílies nombroses.
 • Gaudiran d’exempció les persones inscrites en el SEPE com a demandants d’ocupació, no subsidiaris segons certificat emés pel SEPE, el qual cal adjuntar a la instància de sol·licitud, amb una antiguitat d’almenys un mes com a demandant (apartat cinc de l’article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social).
 • Així mateix, s’aplicarà aquesta exempció a les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % segons certificat emés per l’IMSERSO, el qual cal adjuntar a la instància de sol·licitud.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

La convocatòria és per a l’execució d’un programa temporal basat en el Pla concertat de joventut 2019-2023, de l’Institut Valencià de la Joventut.

Documentació / Informació:

Qui vulga prendre part del procés selectiu objecte de la convocatòria haurà de sol·licitar-ho per mitjà d’una instància adreçada al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de FINESTRAT, per a la qual cosa es pot utilitzar el model de l’annex II de les bases. En qualsevol cas, els/les aspirants han de fer constar en la sol·licitud que reuneixen totes les condicions exigides en les bases. La sol·licitud de participació haurà d’anar acompanyada necessàriament de la següent documentació:

a) Còpia del document nacional d’identitat o document d’identitat.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació oficial a la qual fa referència la base tercera, apartat 1 e, i, si és el cas, la documentació assenyalada en la base esmentada.
c) Justificant d’haver ingressat els drets d’examen, i cal adjuntar a la instància el resguard acreditatiu de l’ingrés.
d) En cas de gaudir d’exempció o bonificació en els drets d’examen caldrà presentar la documentació que acredite aquesta circumstància en comptes del justificant del pagament de la taxa: DARDO, còpia del certificat de discapacitat, còpia del llibre família, etc.
e) A més, en el cas de ser nacional d’un altre estat, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat, així com la manifestació de reunir tots i cada un dels requisits que exigeix la base tercera, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies. Aquestes condicions s’han de mantindre al llarg de tot el procés selectiu durant el qual, en qualsevol moment, podran ser requerits els aspirants per a efectuar les
comprovacions oportunes.

S’admetrà les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb els altres aspirants, tot això condicionat a la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques o funcions pròpies d’aquestes places, i s’han d’acreditar les condicions personals d’aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l’equip multidisciplinari competent. A aquest efecte, d’acord amb el que estableix l’article 59.2 del TREBEP, per a les persones amb la condició de discapacitat que ho sol·liciten, s’adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d’aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d’instàncies.

Lloc de presentació:

 • En el Registre General de l’Ajuntament de Finestrat, situat a la planta baixa de la casa consistorial, plaça de l’Ajuntament, 1 de Finestrat (Alacant) CP 03509.
 • Tramitació electrònica: A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Finestrat (cal estar en possessió de certificat digital d’usuari o DNI electrònic).
 • O mitjançant el procediment que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://finestrat.sedelectronica.es/info.0

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________

03/09/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mutxamel

 • Av. Carlos Soler, 46
 • Tel: 965953711
 • Fax: 965955699

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP núm. 167, de 02/09/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri o titulació equivalent. No obstant això, s’acceptarà qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per tres anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos d’estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els
estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que s’estableix en la Llei 4/2000.
b) Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri o titulació equivalent. No obstant això, s’acceptarà qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per tres anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari. Per a acreditar l’experiència en l’àmbit de joventut i la formació específica en polítiques integrals de joventut poden utilitzar-se els següents criteris:

 • Haver treballat en administracions o entitats públiques fent funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.
 • Haver treballat en entitats privades realitzant funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.
 • Haver tingut formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden totalment o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.
 • Haver fet el curs de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Estar en possessió del certificat de professionalitat d’informació juvenil i qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut.
 • Haver fet activitats de voluntariat continuadament en associacions juvenils.

d) Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

Documentació / Informació:

Les persones que vulguen participar en la selecció ho han de sol·licitar mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde d’aquest ajuntament, en la qual han de fer constar que reuneixen tots els requisits establits en les bases. A la instància cal adjuntar una fotocòpia autenticada de la titulació exigida i un justificant d’haver abonat les taxes per drets d’examen.

Lloc de presentació:

Les instàncies les han de presentar les persones interessades per qualsevol dels mitjans següents:

 • En el Registre de l’Ajuntament, Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (Av. Carlos Soler, 64, 03110 Mutxamel).
 • En els registres de qualsevol dels òrgans o de les oficines que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas cal comunicar a l’Ajuntament
  la circumstància abans de finalitzar el termini de presentació. La falta d’aquesta comunicació comportarà l’exclusió.
 • Per via telemàtica a través del portal d’administració electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel.

Informació en web organisme:

http://mutxamel.org/secciones/oposiciones/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________

02/09/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Catarroja

 • Camí Reial, 22
 • Tel: 961261301
 • Fax: 961270845

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOPV número 165, de 27/08/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Psicologia o Magisteri.

Requisits generals:

 • Titulació: Estar en possessió del títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Psicologia o Magisteri, o en condicions d’obtindre’l abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies; en tot cas, l’aspirant ha d’aportar les equivalències mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
 • Tindre la nacionalitat espanyola, ser ciutadans de països de la Unió Europea i, en el cas d’estrangers/es no comunitaris, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l’art. 57 de l’EBEP i l’LO 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
 • Tindre la capacitat funcional (física i psíquica) per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació:

 • Instància de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
 • Fotocòpia de la titulació que s’exigeix en la base segona o resguard del pagament de taxes per a l’expedició d’aquesta.
 • La relació concreta i numerada de mèrits per valorar (annex II), acompanyada d’una còpia dels documents numerats que els acrediten.
 • Formulari d’autobaremació (annex III).
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, si és el cas.

Lloc de presentació:

 • Registre General de l’Ajuntament de Catarroja.
 • Qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

http://www.catarroja.es/va/transparencia/recursos-humans-0

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_________________

02/09/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Picassent

 • Plaza Ayuntamiento, 19
 • Tel: 961230100
 • Fax: 961233955

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria del procés de selecció interina en el BOP de València número 164, de 26/08/2020.

Procés selectiu: COBERTURA INTERINA

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i quan ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors i les treballadores, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a les seues expenses. Els nacionals del Regne Unit podran participar en el present procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.
 • Tindre setze anys i no haver aconseguit l’edat de jubilació.
 • Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als i a les aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l’àmbit de les professions regulades a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o tasques corresponents.
 • No haver sigut separada o separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Taxa ordinària: 45,00 €

Descripció de la taxa:

El document corresponent a aquesta taxa podrà obtindre’s d’una de les dues maneres següents:

 • Personalment en l’OAC, Pl. Ajuntament, núm. 2, 46220 Picassent.
 • Fent el tràmit en la seu electrònica de l’Ajuntament de Picassent:
  https://picassent.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp
  Portal d’autoliquidacions Ajuntament de Picassent Drets d’examen, omplint les dades requerides i indicant-hi:
  Convocatòria: TMAE: Treballador/a social.
  Grup: A, Subgrup: A2
  Demandant d’ocupació: Si seleccioneu l’opció “És demandant d’ocupació” haureu d’aportar acreditació.

Exempció / Reducció taxes: Per a persones que es troben en situació laboral de desocupació, la taxa es reduirà al 50 %.

Nombre de places: 1

Documentació / Informació:

 • Instància de sol·licitud, dirigida a l’alcaldessa presidenta de la corporació, en el format que es trobarà a la disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En la instància, les persones aspirants hi hauran de formular una declaració expressa de complir tots i cada un dels requisits que consten en les bases específiques.
 • Justificant de la taxa de drets per participar en el concurs.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat.
 • Original o fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits per valorar en el procediment.

Lloc de presentació:

Registre General de l’Ajuntament en horari de 09.00 a 14.00 dilluns a divendres i de 16.00 a 17.45 de dilluns a dijous (de 08.30 a 13.30 en horari d’estiu, del 15 juny al 15 setembre), o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment comú de l’Administració pública.

Informació en web organisme:

https://picassentsitae.sede.gva.es/sitae/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________

07/08/2020

Descripció: Treballadores i treballadors socials

Organisme: Riba-roja de Túria

 • Plaça de L’Ajuntament, 9
 • Tel: 962770062
 • Fax: 962772462

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València número 150, de 06/08/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Prova d’aptitud / Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o bé títol universitari oficial que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions que estableixen aquestes bases.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o que els seus descendents o els del seu cònjuge siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.
 • Titulació: grau en Treball Social o bé títol universitari oficial que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions que estableixen aquestes bases.
 • Ser major de 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació obligatòria.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. (Declaració responsable recollida en la instància annex I, en les bases de la convocatòria).
 • No patir cap malaltia ni tindre cap discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. (Declaració responsable recollida en la instància annex I, en les bases de la convocatòria).

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’ha de pagar exclusivament per ingrés directe o transferència al compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco de Santander i no serà admissible ni el gir postal ni el telegràfic. En l’ingrés o transferència s’ha de fer constar clarament la convocatòria a la qual es presenta.

Els drets abonats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en els procediments selectius per falta d’algun dels requisits exigits per a prendre part.

Documentació / Informació:

Les instàncies s’han de fer amb el model de sol·licitud que figura en l’annex I i que es troba disponible en la pàgina web municipal (www.ribarroja.es). La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • Documentació acreditativa del títol que al·lega, exigit en la present convocatòria on ha de constar la nota mitjana.
 • Resguard de l’abonament dels drets d’examen.

Per a realitzar la TRAMITACIÓ TELEMÀTICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a la qual s’accedeix per la icona “RIBA-RED” en la pàgina principal (www.ribarroja.es), és requisit necessari tindre un certificat digital. Els certificats acceptats pel portal són els següents:

 • DNIe (document nacional d’identitat electrònic).
 • ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), que es pot obtindre en el Punt de Registre d’Usuari que es troba en les oficines municipals situades a la plaça de l’Ajuntament, núm. 9.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 h, i dimecres de 16.30 a 18.30 h, o en qualsevol de les formes admeses per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Informació en web organisme:

http://www.ribarroja.es/contenidos.type.action?type=7516002&menuId=7516002

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________

05/08/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Alfarrasí

 • Lepanto, 6
 • Tel: 962297125
 • Fax: 962227070

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província núm. 148, de 04/08/2020. Així mateix, es publicaran en el tauler d’edictes electrònic i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Alfarrasí.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat/ada o grau en Treball Social, o equivalent.

Requisits específics:

 • Estar en possessió de permís de conduir B abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar de vehicle propi per a poder desplaçar-se als municipis pertanyents a l’Agrupació de Serveis Socials, si s’ha de prestar serveis als ajuntaments que formen l’agrupació esmentada.
 • No tindre antecedents de delictes de naturalesa sexual.
 • Estar en possessió del curs de valorador/a de dependència.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d’acreditar els requisits d’estar afectats per una discapacitat de grau igual al 33% o superior i de ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida per la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o l’òrgan competent d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat.
c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió o en condicions d’obtindre el títol de diplomat/ada o grau en Treball Social, o equivalent, de conformitat amb la normativa aplicable, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències s’han d’acreditar mitjançant el certificat de l’administració competent.

Documentació / Informació:

Les instàncies s’han de dirigir al president de la Corporació, i s’hi ha de sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria i manifestar que es reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la convocatòria, referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Cada aspirant ha de presentar amb la instància:

 • Còpia del DNI.
 • Còpia del permís de conducció B.
 • Còpia de la titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e i apartat h per a formar part en la convocatòria.
 • Informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social, així com els contractes i/o certificats de serveis prestats.
 • Còpia de títols acadèmics, mèrits i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs.

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud, en què s’han de reflectir les necessitats específiques que tenen per a accedir al procés de selecció, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessàries per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, han de presentar una certificació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, o l’òrgan competent d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat, que acredite la seua condició de discapacitat, així com també la compatibilitat amb l’exercici de les tasques i funcions del tipus de lloc a què es refereixen aquestes bases.

Lloc de presentació:

S’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarrasí, situat al c/ Lepanto, 2. 46893 Alfarrasí, dins de l’horari del Registre (de 9 a 14 h), en la seu electrònica de l’Ajuntament, o per qualsevol altre mitjà admés en dret.

En el cas que es presente la instància en una altra administració pública (per a remetre-la a l’Ajuntament d’Alfarrasí) o en una oficina de Correus amb aquesta destinació, serà obligatori que l’aspirant, envie a l’Ajuntament, per correu electrònic a alfarrasi_sec@gva.es, una còpia de la instància degudament segellada i datada en el moment de la seua presentació, i d’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: http://www.alfarrasi.es/es/transparencia/personal

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________________

04/08/2020

Descripció: COORDINADOR/A DE JOVENTUT

Organisme: Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord

 • Tel: 964370018
 • Fax: 964370298

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, número 91, de 01/08/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels d’estats membres de la Unió Europea. · També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents. L’accés a l’ocupació pública s’estendrà igualment a les persones incloses en l’àmbit aplicable dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors.
 • Tindre complits els 18 anys i no excedir de l’edat establida per a la jubilació forçosa per edat.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’exercici del lloc de treball al qual s’opta.
 • No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol administració pública o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.
 • Estar en possessió de la certificació negativa emesa pel Registre central d’antecedents penals del fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 afegit a l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada a aquest en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que introdueix com a requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l’acreditació d’aquesta circumstància, i en relació amb la seua disposició transitòria quarta.

Documentació / Informació:

Instància de sol·licitud. A la instància s’ha d’acompanyar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada de la titulació requerida, en els termes que preveu la base tercera.
 • Documents acreditatius dels mèrits que al·leguen els/les aspirants. Els requisits s’han d’acreditar mitjançant l’aportació de documentació acreditativa en què s’ha de fer constar que es reuneixen tots els requisits exigits en aquestes bases. Es considerarà document acreditatiu l’original o la fotocòpia degudament compulsada.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat.
 • Proposta del Pla de joventut per a la Mancomunitat.

Lloc de presentació:

Les instàncies dirigides al president de la Mancomunitat s’han de presentar en el Registre general de la Mancomunitat, sense perjudici del que disposa la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________

03/08/2020

Descripció: Tècnic de joventut

Organisme: L’Alcora

 • San Francisco, 5
 • Tel: 964360002
 • Fax: 964386455

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 91, de 30/07/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o qualsevol titulació universitària superior avalada per tres anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del qual disposa l’art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015.
b) Tindre complits els setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o qualsevol titulació universitària superior avalada per tres anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut, o tindre complides les condicions per a obtindre’l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
En qualsevol cas, l’equivalència l’ha d’aportar la persona aspirant per mitjà d’un certificat expedit a l’efecte per l’administració educativa competent en cada cas.
d) Tindre la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
e) No haver sigut separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
f) No estar inhabilitat/ada penalment per a l’exercici de funcions públiques.
g) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’acompliment de les corresponents funcions del lloc.
h) En compliment de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, s’estableix l’obligació que s’aporte el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Tots els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari interí.

Taxa ordinària: 32,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’hauran de satisfer en règim d’autoliquidació. En cas de no pagar aquesta taxa dins del termini de presentació de les instàncies, s’exclourà i no es podrà esmenar. Per a obtindre el document de pagament haureu de posar-vos en contacte amb el Departament de Tresoreria o bé enviar un correu a tributos@alcora.org amb les dades personals del sol·licitant (nom complet, DNI i domicili).

Documentació / Informació:

Per a participar en el procés selectiu, els aspirants han d’omplir degudament el model d’instància normalitzat que es facilitarà a l’Ajuntament de l’Alcora i que es publicarà en la seu electrònica. En les sol·licituds per a prendre part en les proves d’accés corresponents, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i els requisits exigits en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. L’aspirant ha de signar les instàncies i dirigir-les al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de l’Alcora, acompanyades dels documents següents:

 • DNI.
 • Títol exigit en la base sisena.
 • Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Lloc de presentació:

Al Registre General de l’Ajuntament (carrer Sant Francesc, 5, de l’Alcora), o en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, caldrà remetre la còpia de la instància a l’adreça de correu electrònic: rrhh@alcora.org

Informació en web organisme:

https://lalcora.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________________________

30/07/2020

Descripció: Tècnic de joventut

Organisme: Benicàssim/Benicasim

 • Médico Segarra, 4
 • Tel: 964300962
 • Fax: 964303432

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. Termini de presentació d’instàncies: DEU DIES NATURALS a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria de les bases en el BOP de Castelló núm. 90, de 28/07/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària superior d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola i, en el cas de nacionals d’altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l’article 57 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió d’una titulació universitària superior d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. També s’admetrà qualsevol titulació universitària superior, sempre que s’acredite tindre 3 anys d’experiència en l’àmbit de la joventut i, a més, formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament. L’homologació i/o l’equivalència de qualsevol títol l’ha d’aportar la persona interessada, degudament acreditada per l’autoritat acadèmica competent. Aquesta experiència mínima que integre el requisit de titulació no computarà després com a mèrit en la fase de concurs.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • No haver sigut separat/ada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
 • En el cas de persones nacionals d’altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent , ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Certificació negativa emesa pel Registre central d’antecedents penals del fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 afegit a l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada a aquest en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que introdueix com a requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l’acreditació d’aquesta circumstància, i en relació amb la seua disposició transitòria quarta.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa:

Aquesta taxa per participació en processos selectius s’exigirà en règim d’autoliquidació. Els subjectes passius han d’efectuar l’autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l’Administració municipal i fer-ne l’ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d’inscripció; no s’admetrà el pagament fora d’aquest termini. Aquesta autoliquidació es facilitarà a les persones aspirants pel Servei d’Informació Ciutadana, bé presencialment o a través de correu electrònic.

Exempció / Reducció taxes:

 • En el cas que l’aspirant siga una persona que figura com a demandant d’ocupació en els centres SERVEF d’ocupació de la Generalitat o un organisme equivalent, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP), s’aplicarà una reducció del 90% sobre la tarifa en el primer apartat, de manera que resultarà la quantitat de 2,50 EUROS (DOS EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS). Per a l’aplicació d’aquesta tarifa, el subjecte passiu haurà d’acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció, la seua condició de demandant d’ocupació mitjançant la presentació del document en què s’acredite la seua inscripció en els centres Servef d’Ocupació o l’organisme equivalent i en el qual s’especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).
 • En el cas que l’aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s’aplicarà una reducció del 90% sobre la tarifa prevista en l’apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 2,50 EUROS (DOS EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS). Per a l’aplicació d’aquesta tarifa, el subjecte passiu ha d’acreditar el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d’un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP) en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció i la còpia de l’autoliquidació ingressada.
 • En el cas que l’aspirant siga membre d’una família nombrosa, s’aplicarà una reducció del 20% sobre la tarifa prevista en l’apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 20 EUROS (VINT EUROS). La condició de membre d’una família nombrosa s’acreditarà mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en aquestes proves selectives hauran d’omplir la sol·licitud i adreçar-la a la Senyora Alcaldessa de l’Ajuntament. El model de solitud estarà disponible en el servei d’informació ciutadana (SIC) de l’Ajuntament de Benicàssim i en la pàgina web municipal (www.benicassim.es), en la pestanya destinada a ocupació pública. La instància ha d’anar acompanyada de:

 • Còpia del DNI o equivalent en vigor.
 • Titulació i homologació si és procedent.
 • Justificant d’haver ingressat els drets d’examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions en la forma que es regula en la base quarta.

Els aspirants que hagen superat tots els exercicis de caràcter eliminatori i passen a la fase de concurs han d’anunciar i presentar els mèrits, i se’ls emplaçarà, juntament amb el resultat de l’últim exercici de la fase oposició, perquè en un termini de cinc dies naturals presenten la documentació acreditativa original o la còpia compulsada dels mèrits i l’experiència que preveu la convocatòria referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic. També podran presentar-se en les altres formes previstes en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________

28/07/2020

Descripció:

Diverses places: auxiliar de serveis generals i de serveis escolars, d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social i de professor/a superior de banda de música.

Organisme: Alacant/Alicante

 • Plaza del Ayuntamiento, s/n
 • Tel: 965149169
 • Fax: 965149293

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 203, de 27/07/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Nombre de places: 85

Descripció de les places:

Les convocatòries i les bases específiques són per a cobrir, com a funcionaris de carrera, places pels torns de discapacitats, lliure consolidació, lliure estabilització, lliure estabilització discapacitats i lliure ordinari, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016, 2017 i 2018:

 • 12 places d’auxiliar de serveis generals (oposició)
 • 26 places d’auxiliar de serveis generals (concurs oposició)
 • 3 places d’auxiliar de serveis escolars (oposició)
 • 9 places d’auxiliar de serveis escolars (concurs oposició)
 • 4 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (oposició)
 • 20 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (concurs oposició)
 • 5 places de professor/a superior de banda de música (oposició). Vegeu les diferents especialitats
 • 6 places de professor/a superior de banda de música (concurs oposició). Vegeu les diferents especialitats.

Documentació / Informació:

Les bases específiques estaran a la disposició dels interessats en el tauler d’anuncis de la corporació, en el servei de recursos humans de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i en la pàgina web municipal: https://www.alicante.es/va/contenidos/oposicions

Informació en web organisme: https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/?idioma=va

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

_________________________________

18/07/2020

Descripció: Treballador social

Organisme: El Campello

 • Oncina Giner, 7
 • Tel:965637200
 • Fax:965632982

Termini: OBERT. 5 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP núm. 134, de 17/07/2020. En el cas que l’últim dia del termini d’instàncies siga inhàbil (dissabte, diumenge o festiu), s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari oficial de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.

Requisits especifics: Estar en possessió del permís de conducció B1.

Taxa ordinària: 25,75 €

Lloc de presentació: S’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Informació en web organisme

_______________________________________________

10/07/2020

Descripció: Tècnic d’Integració Social

Organisme: Xàbia/Jávea

 • Plaza de La Iglesia, 4
 • Tel: 965790500
 • Fax: 966461719

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament (BOP núm. 128, de 09/07/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Sense especificar – Sense especificar

Titulació específica: Títol de grau superior de tècnic d’integració social.

Requisits generals:

 • Ser espanyol/a o nacional d’un de la resta dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
 • Tindre complits 16 anys i no haver arribat a l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió del títol de grau superior de tècnic d’integració social.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball la finalitat de la qual és la provisió d’una plaça de tècnic d’integració social en l’àrea dels serveis socials de l’Ajuntament de Xàbia, adscrit al Departament de Serveis Socials. Es podrà recórrer a aquesta borsa de treball tant per a la cobertura de places de personal funcionari com de personal laboral. La jornada laboral del personal seleccionat serà jornada completa o temps parcial.

Documentació / Informació:

Junt amb les instàncies, els aspirants hauran de presentar la següent documentació:

 • Còpia del DNI.
 • Còpia de la titulació exigida.
 • Relació de mèrits al·legats i còpia de la documentació acreditativa d’aquests.

Lloc de presentació:

En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o en els enumerats en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Informació en web organisme:

http://www.ajxabia.com/ver/1169/empleo-publico.html/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________________

08/07/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Almussafes

 • Passeig del Parc, s/n
 • Tel: 961782050
 • Fax: 961794462

Etapa actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies naturals a partir de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 128, de 07/07/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

Les bases són per a regir la constitució d’una borsa de treball d’un/a tècnic/a de joventut (administració especial, TAE, subescala tècnic, subgrup A2), per a l’execució d’un programa de caràcter temporal de suport al departament de joventut.

Documentació / Informació:

El model d’instància i la còpia de les bases es troba a la disposició dels interessats en la pàgina web de l’Ajuntament: www.almussafes.net

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_________________

08/07/2020

Descripció: Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

Organisme: Consell Insular de Formentera

 • Plaça de la Constitució, 1, 07860, Sant Francesc – Formentera
 • Tel: 971 321 087
 • Fax: 971 322 556

Convocatòria: Bases i obertura de termini

Termini: OBERT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB núm. 119, de 07/07/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o titulació equivalent en l’àmbit de les humanitats, ciències socials o jurídiques.

Requisits especifics:

 • Estar en possessió del certificat del nivell B2 de català expedit per la Direcció de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalent.
 • Amb caràcter previ al moment de la contractació, estar inscrit com a demandant o en millora d’ocupació.

Informació en web organisme:

http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=366&Itemid=149&lang=es

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________

03/07/2020

Descripció: Personal tècnic de joventut

Organisme: Benejúzar

 • Plaza España, 1
 • Tel: 965356150
 • Fax: 965356689

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal http://www.benejuzar.es). (BOP núm. 122, de 01/07/2020)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Grup: Sense especificar – Sense especificar

Titulació: Sense especificar

Documentació / Informació:

Els interessats podran obtindre més informació consultant les bases esmentades que figuren íntegrament publicades en la pàgina web municipal http://www.benejuzar.es) i en el tauler d’edictes municipal. La presentació de sol·licituds es realitzarà, segons el que estableixen les bases que regulen aquest procés selectiu.

Informació en web organisme:

https://benejuzar.sedelectronica.es/info.5

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________________

03/07/2020

Descripció: Tècnic de joventut

Organisme: Guadassuar

 • Major, 43
 • Tel: 962570000
 • Fax: 962571285

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP núm. 124, de 01/07/2020) Als efectes que preveu aquesta base, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius, de conformitat amb l’art. 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, i s’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea.
b) Tindre complits els setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
c) Tindre la titulació universitària i les condicions d’experiència, si és el seu cas, que s’especifiquen en el punt 1 de les bases, o estar en condicions d’obtindre la titulació dins del termini de presentació d’instàncies.
d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions corresponents.
e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei en l’Estat, de les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
f) No incórrer en cap causa vigent d’incapacitat o incompatibilitat.
g) A més, s’ha de disposar del certificat negatiu del Registre central de delictes de naturalesa sexual i acreditar-lo, d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol.
h) Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l’àmbit de les professions regulades a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

Taxa ordinària: 30,00 €

Descripció de la taxa:

L’ingrés dels drets d’examen s’ha de realitzar en el núm. de compte: ES12 3117 0007 6121 0667 1924 de Caja Algemesí. S’hi ha de fer constar el concepte “pagament taxa borsa de treball temporal tècnic/a joventut” i també la identitat de les persones interessades.
No serà procedent la devolució en els supòsits d’exclusió per causa imputable als aspirants.

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball de personal interí per a l’execució d’un programa de caràcter temporal (concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Guadassuar inclosa en la línia nominativa de S5277000, “Pla de finançament concertat amb les entitats locals”.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la selecció s’han de presentar en el model oficial que consta com a annex I de les bases. La instància s’ha d’acompanyar de:

1. Justificant d’abonament de la taxa de drets d’examen.
2. Relació concreta i enumerada de mèrits valorables acompanyada de còpia dels documents compulsats i numerats que els acrediten.

La no presentació amb la instància d’algun d’aquests dos documents suposarà l’exclusió de la persona aspirant. Les persones aspirants han d’aportar, en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat a aquest efecte, tots els documents que acrediten els mèrits al·legats que seran objecte de valoració en el procés selectiu. No s’admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Lloc de presentació:

En el registre d’entrada de l’Ajuntament de Guadassuar, en horari de 9 a 14 hores. Igualment, podran presentar-se en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://guadassuar.sede.dival.es/opencms/opencms/sede

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_________________________________

01/07/2020

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Sueca

 • Plaza Ayuntamiento, 17
 • Tel: 961700050
 • Fax: 961701434

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 123, de 30/06/2020. Als efectes que preveu aquesta base, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, els diumenges i els que es declaren festius, de conformitat amb l’art. 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A/B – Llicenciatura/Diplomatura

Titulació específica:

Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o estar en condicions d’obtindre-la dins del termini de presentació d’instàncies. També s’acceptarà qualsevol titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea.
 • Tindre complits els setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 • Tindre la titulació exigida en aquestes bases.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat/ada per mitjà d’un expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No incórrer en cap causa vigent d’incapacitat o incompatibilitat.

Taxa ordinària: 20,00 €

Descripció de la taxa:

L’ingrés dels drets d’examen s’ha d’efectuar en el model 076, Taxa per drets d’examen, i estarà a la disposició dels aspirants en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca.

Cal fer clic en l’opció: “Tràmits / Descarregar tràmits / Autoliquidacions / Drets d’examen”. Els drets s’han de fer efectius de conformitat amb l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen, en aplicació de l’article 4, apartats B i C.3, i s’han d’ingressar en les entitats col·laboradores que es fixen en l’imprés d’autoliquidació.

Exempció / Reducció taxes:

Estan exempts del pagament de les taxes tots els aspirants que ja el van fer en l’anterior convocatòria de 2019.

Nombre de places: 1

Documentació / Informació:

La instància s’ha d’acompanyar de:
1. Justificant d’abonament de la taxa de drets d’examen.
2. Llista concreta i enumerada de mèrits valorables acompanyada de la còpia dels documents numerats que els acrediten.

La no presentació juntament amb la instància d’algun d’aquests dos documents suposarà l’exclusió de l’aspirant.

Els aspirants han d’aportar, en el moment de la presentació d’instàncies i durant el termini atorgat a aquest efecte, tots els documents que acrediten els mèrits al·legats que seran objecte de valoració d’aquest procés selectiu. No s’admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Amb caràcter previ al nomenament, la persona seleccionada aportarà els documents originals de les fotocòpies presentades juntament amb les instàncies, que han de coincidir unes amb els altres. En cas contrari, suposarà l’exclusió automàtica de l’aspirant de la borsa i es procedirà a cridar el següent de la llista per ordre de puntuació.

NOTA INFORMATIVA: Els aspirants que ja van presentar la seua instància en la convocatòria de 2019 no han de tornar a presentar-la en aquesta nova convocatòria de 2020, ja que són vàlides per a aquest nou procés selectiu.

No obstant això, durant aquest nou termini de presentació d’instàncies, sí que podran presentar altres mèrits no aportats en l’anterior convocatòria perquè siguen objecte també de valoració.

VIGÈNCIA DE LA BORSA: aquesta borsa tindrà una duració de dos anys, prorrogable per dos anys més. Així i tot, els nomenaments que es realitzen no podran tindre una vigència superior a la del programa que va motivar el nomenament pertinent.

Lloc de presentació:

En el Departament d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l’Ajuntament de Sueca, en horari de 8 a 14 hores. També es podran presentar en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

http://www.sueca.es/val/page/oposicions-concursos

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_________________________________

25/06/2020

Descripció: Tècnics de joventut

Organisme: L’Alfàs del Pi

 • Federico García Lorca, 11
 • Tel: 965888265
 • Fax: 965887112

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP d’Alacant (BOP núm. 117, de 23/06/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o titulació equivalent.

Documentació / Informació: Model de sol·licitud en l’Annex II de les bases.

Informació en web organisme:

https://www.lalfas.es/transparencia/normativa/tablon-de-anuncios/seleccion-personal/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________

23/06/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Mancomunidad “La Costera-Canal”

 • Tel: 962280441
 • Fax: 962280451

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 118, de 22/06/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Grup: Sense especificar – Sense especificar

Titulació: Sense especificar

Descripció de les places:

La convocatòria i les bases són per a la formació d’una borsa d’ocupació de funcionari/ària interí/ina per a la provisió temporal de llocs de treballador/a social en la Mancomunitat.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la instància normalitzada annexa a les bases. El text íntegre de les bases es pot consultar en el tauler d’anuncis i en la seu electrònica (https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board/).

Informació en web organisme:

https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________________

23/06/2020

Descripció: Tècnics superiors d’integració social

Organisme: Oliva

 • Plaça Ajuntament, 1
 • Tel: 962850250
 • Fax: 962839772

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117, de 19/06/2020. En el cas que l’últim dia del termini d’instàncies siga inhàbil (dissabtes, diumenges o festius), s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: B – Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Integració Social.

Requisits especifics: Estar en possessió del certificat B1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en el supòsit d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica de tècnic superior en Integració Social, o estar en condicions d’obtindre-la a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies. L’acreditació de l’equivalència de les diferents titulacions correspondrà a l’aspirant.

Tots els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre en el moment del nomenament. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment del procediment o de la presa de possessió.

Respecte de les titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació. Els aspirants han d’acreditar degudament la convalidació o l’homologació dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

Les titulacions oficials acadèmiques que presenten els aspirants han d’anar acompanyades de l’equivalència de títols declarada per l’autoritat acadèmica competent (Ministeri d’Educació o organisme competent).

D’acord amb el que estableix l’article 38.3 de la Llei 13/82, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, seran admeses les persones amb discapacitats en igualtat de condicions que els altres aspirants.

Taxa ordinària: 21,00 €

Descripció de la taxa: Els drets d’examen s’han d’ingressar el compte IBAN ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA, sucursal d’Oliva, a nom de l’Ajuntament d’Oliva, i s’hi ha d’adjuntar una còpia del resguard.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcalde President de l’Ajuntament d’Oliva, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que tinga l’Ajuntament. Les instàncies han d’estar degudament omplides i han de reunir els requisits genèrics que estableix l’article 66.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), així com el que estableix l’article 69 del mateix text, per a ser admesos/eses i prendre part en les proves selectives, els/les sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies que coneixen les bases i que reuneixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies, així com que disposen de la documentació original que així ho acredita i que la posaran a la disposició de l’Administració quan els siga requerida.

Juntament amb el model d’instància per a sol·licitar participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l’efecte d’acreditar els requisits d’edat i nacionalitat.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica o justificant d’haver pagat els drets d’expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l’acompliment de la plaça sol·licitada.
 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen.
  En el document d’ingrés dels drets d’examen, ha de constar el nom de l’aspirant i la plaça a la qual opta.
 • Fotocòpia del certificat B1 de la Junta Qualificadora de Valencià (elemental) o equivalent.
  S’ha d’adjuntar a la sol·licitud en sobre tancat la documentació acreditativa dels mèrits i l’experiència valorables, que preveuen les bases de la convocatòria, per a la qual cosa s’ha de presentar una fotocòpia compulsada de proves en què ho estimen necessari o convenient quan les característiques o la dificultat d’aquestes així ho requerisquen, que es limitaran a l’exercici de les seues respectives especialitats i que tindran veu però no vot.

COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT: L’exercici es durà a terme en la data i el lloc que s’anunciarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web www.oliva.es

Els/les aspirants seran convocats per a l’exercici en crida única i seran exclosos/oses els que no hi compareguen, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

PROVES SELECTIVES: El procediment de selecció dels aspirants serà el concurs oposició, la valoració de la fase de concurs representarà el 40 % sobre la nota final, suma de les dues fases, i en cap cas la valoració de la fase de concurs podrà aplicar-se per a superar la fase d’oposició.

DEFECTES CORREGIBLES: Si alguna instància tinguera algun defecte corregible, podrà requerir-se la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l’advertiment que, si no ho fa així, serà exclosa de la llista d’admesos/eses. Els errors de fet que pogueren advertir-se podran esmenar-se en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

Lloc de presentació: En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o en els llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Informació en web organisme: https://oliva.es/es/ciudadania/tablon-de-anuncios/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________________

22/06/2020

Descripció: Treballador social

Organisme: Benidorm

 • Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
 • Tel: 965855500
 • Fax: 966815501

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de les bases i la convocatòria en el BOPA núm. 116, de 19/06/2020. Si l’últim dia del termini fora inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o de diplomat en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, en el cas d’estrangers, les que determina la Llei 17/1993, de 23 de desembre, i les que s’han incorporat després de la modificació que n’ha fet la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua). Igualment, s’estendrà a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. D’acord amb el que disposen els articles 177 i concordants del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril; la Llei orgànica 7/1985, d’1 de juny; el Reial decret 1099/1986, de 29 de maig; el Reial decret 1119/1986, de 19 de maig, i el Reial decret 155/1996, de 2 de febrer, en el cas que un aspirant siga estranger, nacional d’algun dels estats que no són membres de la Unió Europea on s’ha fet efectiva la lliure circulació de treballadors, el nomenament que es faça estarà condicionat, en la seua formalització i continuïtat, a l’obtenció i la renovació del permís de treball i les altres autoritzacions que s’hi exigeixen, si és el cas.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió, dins del termini de presentació d’instàncies, del títol de grau en Treball Social o de diplomat en Treball Social. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n’acredite, si escau, l’homologació.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les corresponents funcions de la seua escala i categoria.
 • No haver sigut separat, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l’espanyola tampoc han d’estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l’accés a la funció pública.

Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d’instàncies i mantindre’ls fins al nomenament, si escau. Es podran fer les comprovacions oportunes fins al moment en què procedisca nomenament.

Documentació / Informació:

Els qui desitgen prendre part en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar en una instància específica que està disponible en la pàgina web [https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/recursos-humanos/empleopublico] o bé en el Departament de Recursos Humans, i s’ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Benidorm. En aquesta, els aspirants han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneixen tots i cada un dels requisits que exigeix la base cinquena, referits a la data d’expiració del termini de presentació de les sol·licituds, la qual cosa han d’acreditar posteriorment en el cas en què siguen seleccionats.

Les persones amb diversitat funcional que siguen seleccionades han d’acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o places a què aspiren, mitjançant l’oportuna certificació de l’òrgan corresponent.

A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Còpia del DNI o document oficial d’identificació estranger equivalent.
 • Còpia de la titulació acadèmica exigida.

Finalitzat termini de presentació de sol·licituds de participació, es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica d’aquest Ajuntament la llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació, en aquest últim cas, de la causa d’exclusió, i es concedirà un termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en el tauler perquè es puguen esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió o realitzar les al·legacions que consideren convenients.

Conclòs el termini d’al·legacions i esmenes i resoltes aquestes, s’elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses, que es publicarà en el tauler d’anuncis de la seu electrònica d’aquest ajuntament, la publicació en el tauler servirà a l’efecte d’impugnacions i recursos. En aquesta resolució, es nomenaran i convocaran els membres de l’òrgan tècnic de selecció per a la constitució i es fixarà la data i hora de realització del primer exercici de la fase d’oposició.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds de participació s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Benidorm situat a la plaça SS. MM. Reyes de España, núm. 1, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://sede.benidorm.org/tablon-de-anuncios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_dlq641LfRd82&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_dlq641LfRd82_id=2h*VN21000-1q73o91

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________

19/06/2020

Descripció: Treballadors socials

Organisme: Govern d’Aragó: Departament d’Hisenda i Administració Pública

 • Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
 • 50071 – Saragossa
 • Tel: 976 714 000

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 35 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, a causa del servei de cita prèvia establit per les oficines del Registre General del Govern d’Aragó per la situació generada per l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOA núm. 118, de 17/06/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social

Taxa ordinària: 28,90 €

Descripció de la taxa: Telemàticament o presencialment.

Exempció / Reducció taxes: Vegeu la convocatòria.

Nombre de places: 29

Descripció de les places:

Les proves selectives són per a cobrir 29 places del cos de funcionaris tècnics de l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Aragó, escala tècnica facultativa, treballadors socials.
D’aquestes places, es reserva:
1 plaça per a ser coberta per persones víctimes de terrorisme.
1 plaça per a ser coberta per persones víctimes de violència de gènere.
1 plaça per a ser coberta per persones transsexuals.
En el cas que aquestes places queden vacants, s’acumularan a la resta del torn lliure.

El sistema de selecció dels aspirants serà el de concurs oposició, seguit d’un període de pràctiques i un curs de formació selectiu amb avaluació final.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en aquestes proves selectives ho ha de fer constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l’Ordre de 19 d’agost de 2003 (Boletín Oficial de Aragón, número 109, de 8 de setembre de 2003), que es facilitarà a través d’Internet, i ha d’omplir el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d’Aragó en l’adreça www.aragon.es/oposiciones.
Els aspirants que vulguen optar per les places reservades a persones víctimes de terrorisme o afectades per actes de terrorisme, a dones víctimes de violència de gènere o a persones transsexuals ho han de fer constar en l’espai corresponent de la sol·licitud.
Els aspirants amb discapacitat podran fer-ho constar en l’espai corresponent de la sol·licitud, i hi han d’indicar, si és el cas, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què aquesta adaptació siga necessària, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves ni implique reducció ni menyscapte del nivell de suficiència exigible.

Lloc de presentació: Via telemàtica o en suport paper.

Informació en web organisme: https://www.aragon.es/-/empleo-publico-en-aragon-convocatorias

Seguiment: Fase (Convocatòria)

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_____________________________________

16/06/2020

Descripció: Tècnic/a de Joventut

Organisme: Paterna

 • Plaza Ingeniero Castell, 1
 • Tel: 961379600
 • Fax: 961379677

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 113, de 15/06/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri Tècnic/a generalista de nivell A. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut; en aquest cas, els tres anys d’experiència no es computaran com a mèrits en la fase de concurs.

Requisits generals:

1. Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
2. Tindre complits 16 anys i no haver arribat a l’edat màxima de jubilació forçosa.
3. Estar en possessió dels requisits mínims exigits per al lloc de treball que se sol·licita en la data en què s’inicia el termini de sol·licituds.
4. No haver sigut separat/ada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions per sentència ferma.
5. No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
6. Els que tinguen la condició de persones amb discapacitat han d’acreditar l’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a les places objecte d’aquesta convocatòria mitjançant un dictamen expedit per un equip multiprofessional competent, segons el que estableix l’article 38.3 de la Llei 13/82, de 7 d’abril.
7. Estar en possessió, a la data que finalitze el termini d’admissió d’instàncies, de la titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri Tècnic/a generalista de nivell A. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut; en aquest cas, els tres anys d’experiència no es computaran com a mèrits en la fase de concurs.
8. Coneixements de valencià de nivell B2, que s’ha d’acreditar a través d’un certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Comissió Interuniversitària d’Estandardització de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Descripció de les places:

L’objecte de les bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant una convocatòria lliure, per a una borsa de treball temporal de personal tècnic del grup A2.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s’han de dirigir a l’alcalde president de l’Ajuntament, per a la qual cosa cal utilitzar, preferentment, la instància model que es facilitarà en la seu electrònica.
Les persones interessades han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la base tercera referides a la data en què s’acabe el termini de presentació d’aquestes. Han d’omplir la documentació següent:
1. Sol·licitud d’inscripció (annex I), acompanyada de:
2. Document acreditatiu de tindre la titulació requerida.
3. Coneixements de valencià, nivell B2.

Lloc de presentació:

En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, únicament de manera telemàtica, i a través del procediment que preveu la seu electrònica d’aquest, o en la forma que recull l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

Informació en web organisme:

https://www.paterna.es/ca/arees-gestio-municipal/empreses-ocupacio/ofertes-d-ocupacio.html

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_____________________________________

15/06/2020

Descripció: Tècnic de Joventut

Organisme: Guardamar del Segura

 • Plaza Constitución, 5
 • Tel: 965729014
 • Fax: 965727088

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 7 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 111, de 12/06/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i memòria

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia o Magisteri.

Requisits especifics:

TITULACIÓ: estar en possessió del títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia o Magisteri, o estar en condicions d’obtindre’l abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies; en tot cas, els aspirants han d’aportar les equivalències mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

Requisits generals:

 • Estar en possessió del títol universitari d’Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia o Magisteri, o en condicions d’obtindre’l abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, l’aspirant ha d’aportar les equivalències mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
 • Tindre la nacionalitat espanyola, ser ciutadans de països de la Unió Europea i, en el supòsit d’estrangers/eres no comunitaris, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes que estableix l’art. 57 de l’EBEP i l’LO 4/200, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • No incórrer en causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Els aspirants han de complir totes les condicions enumerades l’últim dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies d’aquesta convocatòria i les han de mantindre amb posterioritat.

Documentació / Informació:

Sol·licitud d’inscripció en la borsa d’ocupació: annex I de les bases.

Els aspirants, que han de manifestar expressament que reuneixen totes i cada una de les condicions que s’exigeixen i que assumeixen el seu contingut, han de presentar la documentació següent:
1. Document nacional d’identitat.
2. Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de les administracions públiques.
3. Declaració jurada de no patir malaltia o defecte físic que impedisca realitzar les funcions que tenen assignades.
4. Títol acadèmic exigit.
5. Documentació acreditativa dels mèrits (no es valoraran més mèrits que els que s’acrediten abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies).
6. En el cas d’estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que resulten ciutadans d’algun país de la UE) o del caràcter legal de la residència a Espanya (per a la resta).
7. Justificant del pagament dels drets d’examen o acreditació de situació de desocupat mitjançant un certificat de situació.

La presentació de la instància comporta l’acceptació incondicional d’aquestes bases.

Lloc de presentació:

La presentació d’instàncies s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Guardamar: https://guardamardelsegura.sedelectronica.es o per qualsevol dels mitjans que s’indiquen en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els aspirants que presenten la seua sol·licitud de participació en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, han d’enviar una còpia de la instància de participació i la documentació presentada al següent compte de correu electrònic (recursoshumanos@guardamardelsegura.es), amb la finalitat que el Departament de Recursos Humans tinga coneixement del termini que s’ha d’esperar per a publicar la llista provisional d’aspirants admesos, tenint en compte que es necessita crear un procediment àgil.

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_________________________________________

15/06/2020

Descripció: Tècnic de Joventut

Organisme: Foios

 • Plaza del Pueblo, 1
 • Tel: 961491110
 • Fax: 961494823

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 111, d’11/06/2020).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 • Diplomatura o grau en Educació Social
 • Diplomatura o grau en Treball Social
 • Llicenciatura o grau en Psicologia
 • Llicenciatura o grau en Pedagogia
 • Diplomatura o grau en Magisteri

Requisits específics:

 • Estar en possessió del títol de Monitor/a de Temps Lliure o Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil expedit per l’IVAJ.
 • No estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals. Per a acreditar aquest aspecte, cal presentar en el moment de la contractació el certificat negatiu, tal com s’indica en l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, afegit per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.

Descripció de les places:

El procés és per a la constitució d’una borsa de treball temporal mitjançant el sistema de concurs, per a la contractació d’un tècnic de joventut per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgisquen a l’Ajuntament de Foios, segons la subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut.

Duració de la contractació: fins al 31 de desembre del 2020 i subjecta a la convocatòria de subvencions de l’IVAJ.

Documentació / Informació: L’imprés d’instància s’ha d’ajustar al model oficial d’instància de sol·licitud que figura com a annex a les bases.

Lloc de presentació: Presencialment, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Foios (amb cita prèvia a causa de la vigència de les mesures sanitàries establides en la declaració de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues), o bé en la forma que determina l’article 16.4.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: http://www.foios.es/va/listado-titulares/bolsa

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________________________________

08/06/2020

Descripció: Treballadors/Treballadores socials

Organisme: Ibi

 • Carrer Les Eres, 48
 • Tel: 965552450
 • Fax:965552935

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 106, de 05/06/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura universitària en Treball Social, o títol de grau corresponent, o bé, títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball de treballador/a social de la llista de llocs de treball de l’Excm. Ajuntament d’Ibi.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar aspirants de qualsevol nacionalitat, cònjuges d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Així mateix, hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l’acompliment de les corresponents funcions.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació: Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar mitjançant una sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde President de l’Excm. Ajuntament d’Ibi, en el model oficial que facilitarà l’Ajuntament. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI.
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la base segona d’aquesta convocatòria.
 • Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s’hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs, no es valoraran els mèrits que no s’hi hagen indicat.

En el cas que els/les aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, ho han de manifestar en la sol·licitud.

Lloc de presentació: En la seu electrònica o en el registre general d’aquest ajuntament. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://sede.ibi.es/categorias/104

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________________________

05/06/2020

Descripció: Convocatòria constitució de diferents borses de treball: psicòleg/psicòloga; advocat/ada; treballador/a social; educador/a social; promotor d’igualtat; tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística; tècnic superior en Integració Social.

Organisme: Burjassot

 • Plaça Emilio Castelar, 1
 • Tel: 963160500
 • Fax: 963900361

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província núm. 105, de 03/04/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Requisits especifics:

 • Psicòleg/Psicòloga: llicenciatura o grau en Psicologia.
 • Advocat/ada: llicenciatura o grau en Dret.
 • Treballador/a social: diplomatura o grau en Treball Social.
 • Educador/a social: grau en Educació Social.
 • Promotor/a d’igualtat: títol de tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.
 • Tècnic/a en Animació Sociocultural o en Integració Social: títol de tècnic/a superior en Animació Sociocultural o en Integració Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 de l’EBEP (Llei 5/2015).
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut imposada cap sanció disciplinària, o tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua cancel·lació en l’expedient personal.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat.
 • Tindre la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l’exercici de les tasques pròpies del lloc que s’exercirà.

Documentació que cal aportar juntament amb la instància:

 • Document nacional d’identitat o passaport en vigor.
 • Titulació exigida en la base tercera en funció del lloc al qual s’opta.
 • Declaració responsable de no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació penal per a l’exercici de funcions públiques.
 • Justificant de l’ingrés de la taxa corresponent regulada en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen.

En cap cas el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud. L’impagament dels drets d’examen o el fet de no aportar justificant de l’ingrés donarà lloc a l’exclusió de l’aspirant en la resolució per la qual s’aprove la llista d’aspirants admesos i exclosos. La taxa per drets d’examen únicament es tornarà als que no siguen admesos al procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més, han d’especificar en la sol·licitud si requereixen adaptació de temps i forma; per a aquest cas, han d’aportar també el certificat de l’òrgan administratiu competent en què conste l’adaptació oportuna.

Lloc de presentació:

Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud de participació en la prova selectiva a través de:

 • Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
 • Mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, www.burjassot.org.

Informació en web organisme:

11. Procesos de selección y provisión de puestos de trabajo

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________________

02/06/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig

 • Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
 • Tel: 965675065
 • Fax: 965669651

Etapa Actual: Convocatòria (Ampliació de termini)

Termini: OBERT. Ampliar fins a la meitat de l’inicialment establit el termini previst en la base quarta de les bases que regeixen la convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a la provisió temporal de llocs de treball de treballador social (BOP d’Alacant núm. 96, de 22/05/2020), la qual cosa suposa una ampliació de 5 dies naturals. El termini serà del 2 al 6 de juny, els dos inclusivament.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Algun dels títols de diplomat/grau en Treball Social

Requisits generals:

 • Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el TREBEP.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió d’algun dels títols de diplomat/grau en Treball Social. L’equivalència o homologació de títols ha d’acreditar-se mitjançant una certificació expedida per l’administració competent.
 • No haver sigut separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, en els termes de l’article 56.1.d TREBEP.
 • En el cas que la provisió siga per a un lloc de treballador social en el Servei de Dependència, s’ha d’estar en possessió de la capacitació formativa exigida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a aplicar l’instrument de valoració de dependència.

Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d’instàncies i mantindre’ls fins al nomenament, si escau.

Taxa ordinària: 15,20 €

Descripció de la taxa: El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant una carta de pagament que s’ha de sol·licitar en el mateix Ajuntament.

Exempció / Reducció taxes:

 • Discapacitats amb un grau igual o superior al 33 % estan exempts de pagar la taxa.
 • Demandants d’ocupació tenen una bonificació del 50 % (7,60 €). Perquè es puga aplicar aquesta tarifa, s’ha de tindre una antiguitat mínima d’un any referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOPA, en cas que el temps siga inferior, s’ha d’abonar la tarifa corresponent a caràcter “general”.

Descripció de les places:

Les bases tenen per objecte regular la convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació de treballador social, així com les seues normes de funcionament. Aquesta borsa es constitueix perquè l’anterior borsa de treball, constituïda per Junta de Govern Local, de 17 de maig de 2018 (BOPA núm. 101, de 29.05.2018), ha quedat temporalment esgotada. És per això que aquesta convocatòria té caràcter extraordinari i que la borsa de treball que es constituïsca de la present convocatòria tindrà caràcter subsidiari de la borsa anteriorment esmentada, que tindrà en tot cas caràcter preferent.

Documentació / Informació:

Els interessats tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal.

En la instància, els interessats han de fer constar que reuneixen tots els requisits que s’estableixen en la base tercera, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies, i que accepten en tots els punts les bases.

A més, amb la instància els aspirants han de manifestar el consentiment exprés perquè l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig realitze les publicacions de les dades personals dels aspirants en les proves que es duguen a terme i els anuncis relacionats amb el procés, amb independència del deure de secret del personal que tinga accés a les dades personals d’aquests i qualsevol tràmit del procés selectiu.

A la instància s’han d’adjuntar els documents següents:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat, degudament compulsada, o document equivalent probatori de la identitat del sol·licitant a l’efecte d’acreditar els requisits d’edat i nacionalitat.
 • Fotocòpia del títol exigit en la convocatòria o justificant d’haver pagat els drets d’expedició d’aquest, sense perjudici de la posterior presentació. Vegeu les diferents taxes en la convocatòria.
 • Resguard justificatiu d’haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives per a l’ingrés de personal (mitjançant carta de pagament que se sol·licitarà en el mateix ajuntament), i, si és el cas, còpia de la targeta de desocupació o del certificat del grau de discapacitat, d’acord amb el que s’indica en l’apartat “Taxa per concurrència a proves selectives”.
 • Els i les demandants d’ocupació han d’assenyalar amb una ics (x) l’apartat “Situació personal” de la sol·licitud.
 • Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han d’assenyalar amb una ics (x) l’apartat “Situació personal” de la sol·licitud.

La documentació original es podrà requerir als candidats que hagen superat el procés selectiu, amb caràcter previ al seu/s nomenament/s.

Lloc de presentació: En el Registre General de l’Ajuntament.

Informació en web organisme: http://www.raspeig.es/recursos-humanos/

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Ampliació de termini

____________________________________________

26/05/2020

Descripció: Tècnics/Tècniques de protecció de menors

Organisme: Consell Insular de Formentera

 • Plaça de la Constitució, 1, 07860, Sant Francesc – Formentera
 • Tel:971 321 087
 • Fax:971 322 556

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: PENDENT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOIB (BOIB núm. 91, de 23 /05/2020). Si l’últim dia de presentació caiguera en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins a l’endemà hàbil EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S’INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o titulació equivalent en Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Educació Social, o estar en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

Requisits especifics: Estar en possessió del certificat del nivell B2 de català expedit per la Direcció de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalent.

Descripció de les places: L’objecte de la convocatòria és la constitució d’una borsa de tècnics/tècniques de protecció de menors per a cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball del Consell Insular de Formentera.

Documentació / Informació: El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d’instància, es trobarà a la disposició de les persones interessades en el Registre General d’Entrada del Consell Insular, i en la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l’obertura del termini per a la presentació.

Lloc de presentació: Les sol·licituds presentades en la forma prevista en l’article 16.4 de la LPACAP no s’admetran encara que conste que es van entregar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que es remeta la justificació de la data de remissió de la sol·licitud a l’OAC del Consell Insular de Formentera, dins del termini establit, per fax al 971 322556 o correu electrònic a rrhh@conselldeformentera.cat.

Informació en web organisme:

http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=366&Itemid=149&lang=ca

Seguiment: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________________________

26/05/2020

Descripció: Treballadors/Treballadores socials

Organisme: Consell Insular de Formentera

 • Plaça de la Constitució, 1, 07860, Sant Francesc – Formentera
 • Tel: 971 321 087 – Fax: 971 322 556
 • Mail: comunicacio@formentera.es
 • Url: http://www.consellinsulardeformentera.cat

Etapa actual: Convocatòria: (Bases i obertura de termini)

Termini: PENDENT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB núm. 91, de data 23/05/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S’INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2

Titulació específica: Títol de grau o titulació equivalent en Treball Social, o equivalent. En el cas de les titulacions expedides en l’estranger, és necessari aportar la corresponent documentació que acredite l’homologació oficial.

Requisits específics:

Certificat del nivell B2 de català expedit per la Direcció de Cultura i Joventut del Govern o equivalent.

Taxa ordinària: 24,00 EUR

Enllaços d’interés:

Seguiment: Bases i obertura de termini

_________________________________________

20/05/2020

Descripció: Treballadora o treballador social

Organisme: Mancomunitat de Municipis de La Baronia

 • Tel: 962628062
 • Fax: 963218037

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 166, de data 19/05/2020) EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S’INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D’AQUEST.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 1

Documentació / Informació:

Les bases estan exposades al públic en la web de la Mancomunitat de la Baronia, www.labaronia.es, i en els taulers d’anuncis dels municipis integrants d’aquesta.

Informació en web organisme: www.labaronia.es

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: (Bases i obertura de termini)

_____________________________________________________

15/05/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Mancomunidad Plana Alta

 • Tel:964701100
 • Fax:964701151

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 58, de 14/05/2020) EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S’INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D’AQUEST.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura/grau en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió del títol de diplomatura/grau en Treball Social o equivalent, o estar en condicions d’obtindre’l abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En qualsevol cas les equivalències les ha d’aportar la persona aspirant per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
 • No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. Tots els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.
 • Atés que el/la treballador/a social haurà d’aplicar els instruments per a la valoració de la situació de dependència (barem de valoració escala de valoració específica), ha d’estar en possessió del títol de valoració del reconeixement de la situació de dependència, acreditada per la universitat i/o per la Generalitat Valenciana, a través dels cursos de capacitació que s’imparteixen en aquesta matèria, la qual cosa és un requisit indispensable.

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de treballador/a social. La jornada laboral del personal seleccionat serà a jornada completa o a temps parcial, depenent de la subvenció atorgada. El candidat/a seleccionat/ada estarà destinat a l’Equip d’Atenció Primària i atendrà la població de l’àmbit de la Mancomunitat Plana Alta, integrada pels municipis de Sant Joan de Moró, Vilafamés, Benlloc, Les Coves de Vinromà, la Pobla Tornesa i Sierra Engarcerán. La plaça comporta ineludiblement la necessitat de desplaçament entre aquests, de manera que els/les aspirants han de tindre la possibilitat de desplaçar-se pels seus propis mitjans entre tots els municipis de la Mancomunitat.

Documentació / Informació:

A aquestes proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants.
Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació, segons l’article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, s’han de presentar per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta: https://planaalta.sedelectronica.es

Enllaços d’interés: https://planaalta.sedelectronica.es/info.0

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________________________________

23/04/2020

Descripció: 30/20- D. C. ANUNCI DE DIFÍCIL COBERTURA DE 2 LLOCS C1-12. ESPECIALISTES EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Organisme: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 • C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 46018 València

Etapa Actual: Borsa en funcionament : Anunci lloc de difícil cobertura

Termini: OBERT. Fi de termini: fins al diumenge 26 d’abril a les 24.00 hores

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Nombre de places: 2

Fase: Borsa en funcionament

Nova Etapa: Anunci lloc de difícil cobertura

_____________________________________________

23/03/2020

Descripció: Anunci de llocs de difícil cobertura 3 TREBALLADORS/ORES SOCIALS (A2-16-03)

Organisme: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 • C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 46018 València

Etapa Actual: Borsa en funcionament (adjudicació difícil cobertura)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Fase: Borsa en funcionament

Nova Etapa: Adjudicació difícil cobertura

________________________________________________________

12/03/2020

Descripción: Convocatoria bolsas de trabajo en las siguientes categorías profesionales:psicólogo/a, orientador/a laboral, trabajador/a social, formador/a para el empleo y administrativo/a.

Organismo: Nules

 • Plaza Mayor, s/n
 • Tel: 964670001
 • Fax: 964674931

Etapa Actual: Convocatoria Bases y apertura de plazo

Plazo: ABIERTO. 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.(BOP nº 29, de 07/03/2020)

Proceso selectivo: BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: Otros grupos y titulaciones – Otros grupos y titulaciones

Titulación específica:

 • Psicólogo/a, Estar en posesión del título Licenciatura o grado universitario en psicología o equivalente.
 • Orientador/a laboral: Estar en posesión del título de diplomatura o grado universitario o equivalente en psicopedagogía, psicología, pedagogía, sociología, trabajo social, educación social, relaciones laborales o ciencias del trabajo.
 • Trabajador/a social: Estar en posesión el título de diplomatura o grado universitario en trabajo social o equivalente.
 • Formador de FP para el empleo: Estar en posesión del título bachiller o equivalente y tener el curso de formador para el empleo.
 • Administrativo/a: Estar en posesión del título de técnico superior en administración y finanzas, técnico superior en secretariado o equivalente (bachillerato, FP de segundo grado, Técnico Superior de módulos profesionales de nivel III).

Requisitos generales:

a) Tener cumplidos 16 años y no exceder, si es el caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española, de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjeros en los términos establecidos en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas.
d) Estar en posesión de las titulaciones exigidas en cada perfil
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier de las administraciones públicas, de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial por ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, o por el acceso al cuerpo o escalera de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilidad o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, a su estado, en los mismos términos el acceso a la función pública.
f) Estar en posesión del justificante acreditativo del pago de la tasa correspondiente, cuya ausencia será un requisito insubsanable.

Descripción de las plazas:

El objeto de las presentes bases es la regulación del proceso de selección, para la constitución de bolsas de trabajo para la contratación temporal de profesionales para la ejecución de proyectos de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, en el marco de las subvenciones concedidas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Las contrataciones de personal podrán ser a tiempo completo o parcial y se ajustarán, en su caso, a las necesidades que se presenten.

Documentación / Información:

Las instancias solicitando tomar parte del proceso selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente, debiendo utilizar el modelo de solicitud que se adjunta como Anexo y que será facilitado por el Registro General del Ayuntamiento.

En la instancia, los solicitantes deberán señalar y manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
A la solicitud se adjuntará:
a) El modelo de solicitud firmado y debidamente cumplimentados los campos obligatorios. En la instancia hay que señalar el puesto de trabajo al cual se presenta el aspirante: psicólogo, trabajador social, orientador laboral, formador o administrativo. En caso de presentarse a más de un puesto, se tendrán que presentar una instancia por cada puesto al que se opte.
b) Declaración jurada (en caso de no utilizar el modelo de solicitud aprobado) de que se cumplen todos los requisitos exigidos en la convocatoria y que se justificará a la finalización del proceso selectivo.
c) La documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen de acuerdo a la base 4.6.

El correo electrónico que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones y llamamientos, debiendo además indicarse el número de teléfono para recibir comunicaciones. Será responsabilidad exclusiva del solicitante los errores en la consignación de los mismos y sus futuras modificaciones. Las modificaciones de los datos deberán comunicarse en los lugares previstos en la base 4.2.

Lugar de presentación:

En el registro del Ayuntamiento de Nules, en horario de oficina o a través de la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.En caso de presentar la solicitud a través de la sede electrónica se utilizará el documento específico incluido en la misma haciendo constar los datos que constan en el modelo de solicitud.
En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento de Nules, se remitirá aviso de tal circunstancia y copia de la documentación mediante correo electrónico dirigido al Ayuntamiento a la dirección: rrhh@nules.es

Información en web organismo: https://nules.sedelectronica.es/?x=2ErJQa5pNaA-y72VXYgWkw

Seguimiento: Fase: Convocatoria

Nueva Etapa: (Bases y apertura de plazo)

10/03/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Picassent

 • Plaça Ajuntament, 19
 • Tel: 961230100
 • Fax:961233955

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria del procés de selecció interina en el BOP núm. 47, de 09/03/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Requisits generals:

 1. Nacionalitat.
  Tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors.
  Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors i les treballadores, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.
  Els nacionals del Regne Unit podran participar en el present procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com estat membre de la Unió Europea.
 2. Edat: tindre setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.
 3. Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, d’un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del certificat d’equivalència corresponent.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants i les aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
 4. Capacitat.
  Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 5. Habilitació.
  No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria.
  En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l’accés a l’ocupació pública.

Les condicions per a l’admissió a les proves s’han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

L’Administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d’aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

Taxa ordinària: 45,00 €

Descripció de la taxa:

El document corresponent de la taxa podrà obtindre’s d’una de les dues maneres següents:

Portal d’autoliquidacions – Ajuntament de Picassent – Drets d’examen, omplint les dades requerides i indicant:

 • Convocatòria: TMAE: treballador/a social
 • Grup: A, subgrup: A2
 • Demandant d’ocupació: Si seleccioneu l’opció “És demandant d’ocupació”, haureu d’aportar l’acreditació

Exempció / Reducció taxes:

S’estableix una quantitat en concepte de drets d’examen de 45 € (llevat que s’acredite la situació legal de desocupació mitjançant certificacions de LABORA en les quals ha de constar la situació laboral de desocupació i la no percepció de cap mena de prestació o subsidi, i, en aquest cas, la taxa es reduirà al 50 %, és a dir 22,50 €).

Els certificats de LABORA que acrediten la situació laboral de desocupació i la no percepció de prestació o subsidi han d’haver sigut expedits com a màxim un mes abans de la data de presentació de la instància per a concórrer a la convocatòria corresponent.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: TORN LLIURE

Nomenament: funcionari interí

Documentació / Informació:

Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu han de presentar una instància de sol·licitud dirigida a l’alcaldessa presidenta de la Corporació, en el format que es trobarà a la disposició de les persones interessades en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

En la instància, les persones aspirants han de formular una declaració expressa del fet que compleixen tots i cada un dels requisits que consten en les bases específiques, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, i hi han d’adjuntar:

 • Justificant de la taxa de drets per participar en el concurs.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat.
 • Original o fotocòpia compulsada dels documents que acrediten els mèrits valorables en el procediment.

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament, en horari de 09.00 a 14.00, dilluns a divendres, i 16.00 a 17.45, dilluns a dijous (08.30 a 13.30 en horari d’estiu, 15 juny a 15 setembre), o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment comú de l’administració pública.

Informació en web organisme:

https://picassentsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es&servicioNavegacion=-1&grupoNavegacion=-1

Seguiment: Fase (Convocatòria)

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________________________________________

14/02/2020

Descripció: Treballadora o treballador social

Organisme: Les Useres/Useras

 • Plaza del Ayuntamiento, 12
 • Tel: 964388609
 • Fax: 964388506

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 19, de 13/02/2020)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat o graduat en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Número de places: 1

Descripció de les places:

 • La modalitat del contracte és laboral temporal a temps parcial, regulada d’acord amb la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
 • El caràcter del contracte és per obra o servei fins al 31 de desembre i en règim de dedicació a temps parcial.
 • La jornada de treball serà de 10 hores setmanals. L’horari de treball serà a convindre en funció de les circumstàncies.

Documentació / Informació: Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d’accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals que s’adjunten a aquest expedient per a la plaça a què s’opte, s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament.

Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d’acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.

Juntament amb la instància, s’ha de presentar la còpia compulsada de:

 • DNI
 • Títol habilitant
 • Mèrits al·legats

Admissió aspirants: Una vegada expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà una resolució en el termini d’un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà en la seu electrònica d’aquest Ajuntament http://lesuseres.sedelectronica.es], s’assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a l’esmena.
Transcorregut el termini d’esmena per l’Alcaldia, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://lesuseres.sedelectronica.es], així com la resta de publicacions. En la mateixa publicació es farà constar el dia, l’hora i el lloc en què es reunirà el tribunal per a la baremació de mèrits.

Lloc de presentació: En el registre electrònic general d’aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://lesuseres.sedelectronica.es/transparency/2b6320bb-9711-4adf-989b-b40410156801/

Seguiment: Fase: Convocatòria

Nova Etapa: (Bases i obertura de termini)

____________________________________________________________________

05/02/2020

 • Descripción Trabajador/a social
 • Organismo Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917
 • Etapa Actual Convocatoria: (Bases)
 • Plazo 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el boletín oficial del estado.
 • Proceso selectivo OPOSICIÓN
 • Tipo de prueba: Concurso-oposición
 • Grupo A2 – Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)
 • Titulación específica Título universitario de Trabajo Social o Grado en Trabajo Social, o equivalente.
 • Requisitos generales
 1. a) Tener la nacionalidad española.
  También podrán acceder los nacionales de la Unión europea, cónyuge e hijos, en los términos del artículo 54 del EBEP.
  Las personas menores de edad, antes del nombramiento, tendrán que aportar autorización de la persona que ostente la patria potestad o tutoría.
  b) Tener al menos dieciséis años de edad y no exceder, si procede, de la edad máxima de jubilación forzosa según la normativa del régimen general de la seguridad social sin aplicación de coeficientes reductores por razón de la edad.
  c) Estar en posesión del título universitario de Trabajo Social o el Grado en Trabajo Social, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que acabe el plazo de presentación de instancias. La equivalencia tendrá que ser reconocida académicamente y acreditada por los aspirantes.
  d) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
  e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haberse revocado su nombramiento como funcionario/a interino/a, ni encontrarse inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias de la Escala, Subescala o Clase objeto de la presente convocatoria, ni haber sido objeto de despido disciplinario en categoría laboral con funciones equivalentes. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no encontrarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida el acceso al empleo público en su país de origen.
  f) Abonar la tasa correspondiente dentro del periodo de presentación de solicitudes. En caso de no sujeción, habrá que aportar el certificado del SEPE / SERVEF de no recibir ninguna prestación o subsidio y vida laboral (TGSS) de un mes de antigüedad como máximo del inicio de la fecha de presentación de solicitudes.
 2. Tasa ordinaria 40,00 €
 • Descripción de la tasa

Los derechos de examen podrán hacerse efectivos a través del Portal de Autoliquidaciones del Ayuntamiento de Alzira

 • Número de plazas 3
 • Descripción de las plazas

– Clasificación: subgrupo A2, nivel CD 23, dedicación 1, complemento específico 421
– Número de las plazas: 40212, 40213 y 40218
– Jornada y horario: jornada a tiempo completo, con horario continuado de lunes a viernes, y posibilidad de asistir por la tarde, con flexibilidad en los términos establecidos en el ayuntamiento.
– Retribuciones: Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de del Ayuntamiento de Alzira y vigente Plantilla presupuestaria y Relación de Puestos de trabajo anual.
– Perfil profesional/funciones: las propias de la categoría de Trabajador/a Social .

 • Documentación / Información

Para poder participar en el proceso selectivo las personas interesadas tendrán que presentar por registro electrónico de este Ayuntamiento, y dentro del plazo otorgado a este efecto la solicitud electrónica en la siguiente URL del trámite FPO: Participación en proceso de selección en propiedad de tres plazas de Trabajadores Sociales por el sistema de concurso oposición, turno libre:
https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3501
En el mismo enlace podrá encontrar toda la información necesaria para presentar la solicitud.
Habrá que seguir las instrucciones siguientes:
– Será necesario disponer de certificado de firma electrónica de la ACCV, FNMT o DNIe.
– A la solicitud se acompañará la hoja de Autobaremación de méritos del concurso, que tendrá que ser rellenada de acuerdo con el modelo disponible en la sede electrónica. La plantilla será cumplimentada por cada aspirante, teniendo que guardarla en formato.xls en un fichero guardado cómo “NIF + APELLIDOS Y NOMBRE”. El fichero. xls tendrá que
acompañarse a la solicitud. Aquellos méritos que no figuran relacionados no serán puntuados.
– Justificante del abono de la tasa por concurrencia a pruebas selectivas. El justificante habrá de acompañarse a la solicitud.
En caso de exención, habrá que aportar el certificado del SEPE / SERVEF de estar parado y de no recibir ninguna prestación o subsidio y vida laboral (TGSS) de un mes de antigüedad como máximo del inicio de la fecha de presentación de solicitudes. La reducción para ser personal del grupo AP/E de carrera o fijo de este Ayuntamiento, será comprobado de oficio por el Ayuntamiento.
En la web municipal se publicarán los enlaces actualizados, así como un tutorial sobre la relación electrónica con el Ayuntamiento.

 • Lugar de presentación Las solicitudes se presentarán por registro electrónico de este Ayuntamiento.
 • Enlaces de interés
 • Información en web organismo

http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla

 • Seguimiento Fase: Convocatoria

_________________________________________________________________________________________

20/12/2019

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Borriol

 • Plaça La Font, 17
 • Tel: 964321461
 • Fax: 964321401

Etapa Actual: Convocatòria: Correcció d’errors [bases]

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat/ada en Treball Social, grau en Treball Social, o equivalent, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Requisits generals:

1. Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic.
2. Estar en possessió del títol exigit.
3. Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
4. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l’acompliment de les corresponents funcions.
5. No haver sigut separat/ada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions per sentència ferma.
6. Els que tinguen la condició de persona amb diversitat funcional han d’acreditar l’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a les places objecte d’aquesta convocatòria mitjançant un dictamen expedit per un equip multiprofessional competent, conforme al que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
7. No tindre antecedents penals per delictes sexuals.

Les persones aspirants que resulten seleccionades se sotmetran al règim d’incompatibilitats vigent. Tots els requisits als quals es refereixen les presents bases han de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies i mantindre’s fins al moment del cessament del/de la treballador/a.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa: S’ha d’abonar mitjançant una transferència bancària, que s’ha d’ingressar en el número de compte:
ES60 2100 7591 7722 00019852 (La Caixa), amb el concepte/detall de la transferència: TAXA BORSA TREBALLADOR SOCIAL. I NÚM DNI.

Descripció de les places: L’objecte d’aquesta convocatòria és la formació d’una borsa per al nomenament com a funcionari/ària interí/ina de treballadors socials derivats del Programa de serveis socials generals.
S’engloba en l’àrea de serveis socials municipals, a l’empara de les subvencions atorgades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana per a la contractació del personal de l’equip de serveis socials de base, amb una durada de 3 anys. El termini màxim, dins del límit d’aquests tres anys, s’ha de fer constar expressament en el nomenament i respondrà a necessitats no permanents de l’Administració.
Finalitzat el termini inicial, el nomenament es podrà prorrogar anualment sempre que el programa estiga vigent en el moment, amb dotació pressupostària per a això i s’acredite de manera expressa la necessitat de la pròrroga. En cap cas, la suma del termini màxim que s’haja fet constar en el nomenament i el de les pròrrogues podrà excedir quatre anys. En cap cas, la suma del termini màxim que s’haja fet constar en el nomenament i el de les pròrrogues podrà excedir quatre anys.

Documentació / Informació: S’ha de presentar una instància que figura en l’annex II de les bases, dirigida a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits fixats en les bases.
Juntament amb la instància inicial, s’han de presentar còpies dels documents següents:
· Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
· Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l’expedició.
· Fotocòpia de la documentació aportada per a la valoració de mèrits de la fase de concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s’acrediten degudament en el termini de presentació d’instàncies.
· Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que s’han d’acreditar posteriorment, si escau, en el cas que resulten seleccionats/ades.
· Justificant d’haver ingressat els drets d’examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions, si escau.

Lloc de presentació: En el Registre General de l’Ajuntament de Borriol, o bé en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en aquesta llei, les persones aspirants han de remetre un fax al 964322283, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada i segellada per l’organisme corresponent, abans de la finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

Enllaços d’interés: Informació en web organisme

https://borriol.sedelectronica.es/info.6

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: (Correcció d’errors [bases])

___________________________

16/12/2019

Descripció: Treballadora o treballador social

Organisme: Ajuntament de Sagunt

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Etapa actual: Convocatòria

Tipus de prova: Concurs oposició (dos exercicis)

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques de la convocatòria o estar en condicions d’obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. La titulació s’ha d’acreditar mitjançant l’expedició dels títols corresponents per l’autoritat acadèmica competent. La persona interessada podrà autoritzar expressament l’Ajuntament de Sagunt perquè obtinga la informació a través de la plataforma d’interoperabilitat amb l’organisme competent. En el cas d’equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l’acreditació de l’homologació de la titulació corresponent.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionaris.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

Per a obtindre l’imprés del document de pagament, es podrà accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt i, a través del “portal del contribuent de l’Ajuntament de Sagunt”, accedir a alta d’autoliquidacions, taxes, i en el desplegable, taxes procediments selectius”, imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·laboradores que s’esmenten en l’imprés.

Més informació: Publicació al Butlletí Oficial de la Província de València

Web de la Generalitat

________________

12/12/2019

Descripció: Cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat (treballadores i treballadors socials)

Organisme: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

Etapa actual: Convocatòria

Tipus de prova: Concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació

Grup: A2

Número de places: 37

Condicions generals:

 • Nacionalitat. Tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels o de les nacionals d’algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat, que visquen a les seues expenses. Les i els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.
 • Edat: tindre setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.
 • Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l’acredite. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del corresponent certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
 • Capacitat. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les corresponents funcions o tasques.
 • Habilitació. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o d’aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l’accés a l’ocupació pública.
 • Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants que, complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4.

Taxa ordinària: 25 euros

Més informació: Publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

_______________________________

10/12/2019

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Borriol

 • Plaça La Font, 17
 • Tel: 964321461
 • Fax: 964321401

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació, en extracte, de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 152, de 07/12/2019).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat/ada en Treball Social, grau en Treball Social, o equivalent, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l’acompliment de les corresponents funcions.
 • No haver sigut separat/ada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions per sentència ferma.
 • Els que tinguen la condició de persona amb diversitat funcional han d’acreditar l’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a les places objecte d’aquesta convocatòria mitjançant un dictamen expedit per un equip multiprofessional competent, conforme al que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
 • No tindre antecedents penals per delictes sexuals.

Les persones aspirants que resulten seleccionades se sotmetran al règim d’incompatibilitats vigent. Tots els requisits als quals es refereixen les presents bases han de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies i mantindre’s fins al moment del cessament del/de la treballador/a.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa: S’ha d’abonar mitjançant una transferència bancària, que s’ha d’ingressar en el número de compte:
ES60 2100 7591 7722 00019852 (La Caixa), amb el concepte/detall de la transferència: TAXA BORSA TREBALLADOR SOCIAL. I NÚM DNI.

Descripció de les places:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la formació d’una borsa per al nomenament com a funcionari/ària interí/ina de treballadors socials derivats del Programa de serveis socials generals.
S’engloba en l’àrea de serveis socials municipals, a l’empara de les subvencions atorgades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana per a la contractació del personal de l’equip de serveis socials de base, amb una durada de 3 anys. El termini màxim, dins del límit d’aquests tres anys, s’ha de fer constar expressament en el nomenament i respondrà a necessitats no permanents de l’Administració.
Finalitzat el termini inicial, el nomenament es podrà prorrogar anualment sempre que el programa estiga vigent en el moment, amb dotació pressupostària per a això i s’acredite de manera expressa la necessitat de la pròrroga. En cap cas, la suma del termini màxim que s’haja fet constar en el nomenament i el de les pròrrogues podrà excedir quatre anys. En cap cas, la suma del termini màxim que s’haja fet constar en el nomenament i el de les pròrrogues podrà excedir quatre anys.

Documentació / Informació:

S’ha de presentar una instància que figura en l’annex II de les bases, dirigida a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits fixats en les bases.
Juntament amb la instància inicial, s’han de presentar còpies dels documents següents:

 • Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l’expedició.
 • Fotocòpia de la documentació aportada per a la valoració de mèrits de la fase de concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s’acrediten degudament en el termini de presentació d’instàncies.
 • Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que s’han d’acreditar posteriorment, si escau, en el cas que resulten seleccionats/ades.
 • Justificant d’haver ingressat els drets d’examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions, si escau.

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament de Borriol, o bé en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en aquesta llei, les persones aspirants han de remetre un fax al 964420182, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada i segellada per l’organisme corresponent, abans de la finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

Enllaços d’interés: https://borriol.sedelectronica.es/info.6

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: (Bases i obertura de termini)

_____________________________________________________

03/12/2019

Descripció: Professor/a de Secundària (Formació i Orientació Laboral), convocatòria 25/17

Organisme: Diputació València

 • Palacio de Batlia
 • Plaça de Manises, 4 (46003) València
 • 963882525

Etapa Actual: Convocatòria

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un altre estat, sempre que es complisquen els requisits establits en l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Negocis Internacionals, Ciències Empresarials, Finances, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Educació Social, Treball Social, Psicologia o Enginyeria d’Organització Industrial; llicenciatura o grau en Pedagogia o Psicopedagogia. En qualsevol cas, l’equivalència l’ha d’aportar la persona aspirant per mitjà d’una certificació expedida a l’efecte per l’administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació o convalidació corresponent, si escau, per a accedir a una professió regulada a Espanya, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i expedida pel ministeri competent en matèria educativa, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre; o del reconeixement professional, a l’empara del que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, i en el que resulte aplicable, si escau, del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.
 • Acreditar la formació didàctica i pedagògica adequada exigida per l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, d’Educació. La formació pedagògica i didàctica es podrà acreditar mitjançant qualsevol dels requisits establits en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8457, de 4 de gener de 2019.g). Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Castellà: Han d’acreditar el coneixement d’aquesta llengua les persones que estiguen en possessió d’alguna de les següents titulacions: o Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.o Títol de Batxiller expedit per l’Estat espanyol.o Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista (FP-2) expedit per l’Estat espanyol o Diploma d’Espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell B2, C1 o C2, expedit per Escola Oficial d’Idiomes.Valencià: han d’acreditar el coneixement d’aquesta llengua les persones que estiguen en possessió de qualsevol dels següents títols o certificats oficials:o Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.o Diploma de Mestre de Valencià. Les persones que al·leguen aquest títol com a requisit no podran presentar el mateix títol com a mèrit en la fase de concurs.o Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o equivalent.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa: Compte que a aquest efecte té obert la Diputació: número ES91 0049 0781 9429 1007 1969 del Banco Santander.

Exempció / Reducció taxes: Estaran exempts del pagament per drets d’examen i formació de l’expedient:

 • Les persones amb discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
 • Les persones que figuren com a desocupades durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d’aquesta convocatòria i que no hagen rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
 • Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Es bonificarà la taxa en un cinquanta per cent en el cas de famílies nombroses de categoria general.

Nombre de places: 2

Documentació / Informació: La sol·licitud per a prendre part en aquest procés s’ha d’omplir, preferentment, per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina webhttp://www.dival.es/personal.

Lloc de presentació: Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València) o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Enllaços d’interés: https://www.dival.es/personal

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: (Modificació de les bases)

__________________________________________________

03/12/2019

Descripció: PROMOTOR/A D’IGUALTAT

Organisme: Ontinyent

 • Plaça Major, 1
 • Tel: 962918200
 • Fax: 962918202

Etapa Actual: Convocatòria

Termini: OBERT. 10 dies, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 231, de 02/12/2019).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: B – Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, o complir els requisits que l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic estableix per a l’accés a l’ocupació pública dels nacionals altres estats.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autonòmiques o a entitats locals, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió títol de tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere (RD 779/2013, d’11 d’octubre),
  o equivalent, o estar en condicions d’obtindre’l el dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.
 • Estar en possessió del nivell C1 de coneixements de valencià (grau mitjà).

Descripció de les places: L’objecte de la convocatòria és la selecció d’un/a PROMOTOR/A d’IGUALTAT, mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del programa subvencionat “XARXA VALENCIANA D’IGUALTAT”, per a l’assessorament especialitzat a dones i la promoció i integració del principi d’igualtat en les polítiques municipals.

Documentació / Informació: Les instàncies per a participar s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament d’Ontinyent i s’han d’ajustar al model d’instància que figura en l’annex II de les respectives bases.

Lloc de presentació: En el Registre General o en la forma que determina la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Enllaços d’interés: http://www.ontinyent.es/va/page/processos-selectius

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

__________________________________________________________________

15/11/2019

Descripció: Treballador social

Organisme: Ajuntament de Paterna

 • Plaça Enginyer Castell, 1
 • Tel:961379600
 • Fax:961379677

Etapa Actual: Convocatòria: Bases i obertura de termini

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 219, de 14/11/2019). Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració mèrits, memòria, entrevista personal

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o equivalent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix la Llei 17/1.993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. Independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges de les persones que complisquen qualsevol dels requisits de nacionalitat que s’han indicat anteriorment.
 • Tindre complits 18 anys.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions.

Taxa ordinària: 85,00 €

Descripció de la taxa: Els aspirants han de satisfer els drets d’examen mitjançant la corresponent autoliquidació que se’ls facilitarà a l’Ajuntament de Paterna, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà, o a través de la seu electrònica, i s’han d’abonar en qualsevol de les entitats col·laboradores que figuren en el dors de l’autoliquidació. Una vegada pagats, han d’adjuntar la còpia prevista per a l’Administració juntament amb la instància de la sol·licitud.

Exempció / Reducció taxes: Vegeu la convocatòria.

Descripció de les places: L’objecte de la convocatòria és regular el procés per a la constitució d’una borsa de treball temporal de TREBALLADOR/A SOCIAL de l’Ajuntament de Paterna per a cobrir les necessitats temporals de personal.

Documentació / Informació: Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’han d’ajustar al model oficial que figura en la seu electrònica de l’Ajuntament de Paterna (Catàleg de tràmits/Recursos Humans). El model de sol·licitud normalitzada es facilitarà també gratuïtament en el Registre General de l’Ajuntament i amb la publicació de les bases en la seu electrònica de l’Ajuntament de Paterna. Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència, i s’hi ha de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

 • Document original acreditatiu d’haver ingressat la taxa per drets d’examen (resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària).
 • Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l’original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
 • Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport en vigor o document d’identitat equivalent al document nacional d’identitat.
 • Original de la titulació acadèmica requerida.
 • Original de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen.
 • Memòria o projecte.

Els documents presentats s’han de numerar correlativament. Ha d’omplir-se la taula d’autobaremació que es publica amb les bases i presentar-la juntament amb la sol·licitud per a participar en aquest procés. La llista de mèrits ha d’estar referida a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés. Els mèrits no indicats en la taula d’autobaremació que figura en la sol·licitud no es tindran en compte, encara que s’haja aportat documentació acreditativa del mèrit.
Igualment, la memòria o el projecte a què fa referència l’apartat “ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS” del barem de mèrits s’ha de presentar en el departament de personal en sobre tancat, juntament amb la còpia de la sol·licitud.

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Paterna (plaça Enginyer Castells, 1) o en qualsevol registre o en les oficines establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web de l’organisme:

https://sede.paterna.es/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=true l4

____________________________________________________________________

08/10/2019

Descripción: Trabajador social

Organismo: Ayuntamiento de Albal
Plaça del Jardí, 7
Tel:961260056    Fax:961270861

Etapa Actual:    Convocatoria : (Apertura de plazo)

Plazo   ABIERTO. 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE de 7/10/2019

Proceso selectivo:   OPOSICIÓN

Tipo de prueba   Concurso-oposición

Grupo:  A2 – Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)

Titulación:  Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)

Requisitos generales

1.- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.- Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.- Capacidad: Los aspirantes deberán poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo ofertado. Una vez finalizado el procedimiento selectivo deberá ser acreditada mediante la presentación de los documentos establecidos en las presentes bases.
4.- Titulación: Estar en posesión del título de Grado o Diplomatura en Trabajo Social o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo al término del plazo de presentación de solicitudes.
En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación.
5.- Habilitación. – No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial para el acceso a cuerpo o escala de funcionario o funcionaria o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiere sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público

Tasa ordinaria    72,12 €

Descripción de la tasa:    Ingreso directo o por transferencia en la cuenta ES61 0030 3104 4208 7000 5271 abierta a nombre del Ayuntamiento de Albal en el Banco Español de Crédito,

Exención / Reducción tasas:   De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en procesos de selección de personal del Ayuntamiento de Albal gozarán de exención los siguientes sujetos pasivos:
a) aquellos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% debiendo presentar certificado de minusvalía o resolución de incapacidad permanente total que lo acredite.
b) quienes figuren como demandantes de empleo en el momento de la convocatoria, que deberá acreditarse a través de fotocopia del DARDE (Certificado de situación laboral) y vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c. de la Ley 40/2003 de Protección de familia numerosa, aportando título acreditativo de tal condición

Número de plazas:  1

Descripción de las plazas:   PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Documentación / Información

1.- Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, Número de Identidad Extranjero o cualquier otro documento que acredite el cumplimiento de los requisitos de los apartados 3.1 y 3.2 de las presentes bases.
2.- En sobre cerrado, la Memoria-proyecto a la que alude la base octava, por triplicado ejemplar.
3.- Justificante de haber ingresado los derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de su ingreso directo o por transferencia en la cuenta ES61 0030 3104 4208 7000 5271 abierta a nombre del Ayuntamiento de Albal en el Banco Español de Crédito, haciendo constar en la transferencia el concepto y el nombre de la persona aspirante. Si el pago se efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará en la instancia número de giro y se adjuntará justificante del mismo. La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión de la persona aspirante

 

Lugar de presentación:   Por medios telemáticos, conforme al artículo 14.1 del Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero.
También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado por el Ayuntamiento (AMIC) y se podrá descargar en la página web municipal http://www.albal.es)

Información en web organismo

https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es

Fase: Convocatoria   (Bases)

Nueva Etapa: (Apertura de plazo)


12/09/2019

Descripció: Treballadora o treballador social PANGEA

Organisme: Mancomunitat de Municipis Baix Segura

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’11/09/2019

Procés selectiu: Borsa de treballa

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
A més, hi podran accedir:
– Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
– Els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però que siguen dependents.
– Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadores i treballadors.
S’haurà d’acompanyar, amb la sol·licitud, la documentació que acredite les condicions que s’hi al·leguen.
b) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o les tasques corresponents.
c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de personal funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
e) Estar en possessió d’un dels títols següents:
Diplomatura en Treball Social o equivalent, o el títol que corresponga d’acord amb el sistema de titulacions vigent, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l’equivalència l’ha d’aportar l’aspirant per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
Qui haja obtingut la titulació en l’estranger haurà d’acreditar que està en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n’acredite, si escau, l’homologació.
g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Places

Descripció de les places

Treballadora o treballador social PANGEA

Documentació / Informació

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb una fotocòpia compulsada del DNI, una fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l’apartat e de la segona d’aquestes bases, si escau, el permís de conduir de categoria B i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. A més, en cas de ser nacional d’un altre estat, haurà d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat, així com la manifestació de tindre tots els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Aquestes condicions s’hauran de mantindre al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, podrà ser requerit/ida per a fer les comprovacions oportunes.
Les persones candidates hauran d’acreditar, juntament amb la sol·licitud, els mèrits que hagen de ser valorats, i no es valoraran els altres mèrits que no complisquen amb l’acreditació pertinent. Una vegada s’haja acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu, no s’admetrà cap document justificatiu de mèrits.

Lloc de presentació

Registre General de la Mancomunitat o de qualsevol de les maneres previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015

Enllaços d’interés

Informació en web organisme

https://mancomunidadbajosegura.sedelectronica.es/info.0 https://mancomunidadbajosegura.com/bolsas-de-trabajo/

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Obertura de termini

———————————————————————————————————————————————

04/09/2019

Descripción, Trabajador Social

Organismo: Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia

Etapa actual, Convocatoria ( Bases generales )

Plazo, PENDIENTE

20 dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del

anuncio en el BOE

Proceso selectivo,  OPOSICIÓN

Tipo de prueba, Concurso oposición

Grupo, A2

Titulación, Titulación universitaria de Grado ( subgrupo 2 )

Requisitos Generales:

a. Haber cumplido diececiseis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jublilación forzosa

o de aquella otra que pueda establecerse por ley.

b. Estar en posesión de la titulación de grado en Trabajo Social o bien el título universitario equivalente a

esta titulación o cumplidas las condiciones parta obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación

de solicitudes. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extanjero deberán acreditar estar en

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del titulo.

c. Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea en el supuesto de

personas extranjeras no comunitarias, tener permiso de trabajo y permiso  de residencia legal en España,

en los términos establecidos en el art. 57 del BEEP y L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los extranjeros en España, y su integración social.

d. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las

correspondientes funciones o tareas.

e. No haber sido separada del servicio, o haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interino,

con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública. u órgano constitucional

o estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de

aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal

laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente

de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende

acceder. Tratándose de personas nacionales de otros estados, no hallarse inhabilitado o en situación  equivalente

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos de su estado,

el acceso al empleo público.

f. Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase B en vigor y disponer de un vehículo que le permita

efectuar los desplazamientos que comporte su función.

g. Haber abonado la tasa de 16,00 euros para participar en el proceso de selección.

Tasa ordinaria,

Importe, 16,00 E

Descrpición de la tasa,

Cuenta bancaria de la que es titular la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia en la entidaa Bankia

ES20 2038 6424 5160 0000 1907

Plazas, 1

Documentración, Información

A. Copia del DNI

b. Copia del permiso de conducir

c. Copia de la titulación y formación exigidas en la base tercera apartado b.

d. Los documentos justificativos de los méritos alegados

e. Currículum Vitae en el que se exprese con claridad y de forma ordenada los méritos alegados por

la persona aspirante, siguiendo el orden que se fija en la base séptima.

f. Informe de vida laboral actualizado

g. Justificante de pago de la tasa establecida para poder partcicipar en el el proceso de selección, o de ostentar

el derecho de exención o bonificación fiscal.

Lugar de presentación,

Sede electrónica de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia

( https://altopalancia.sedeelectronica.es )

exclusivamente en forma electrónica al amparo de lo dispuesta en el articulo 14.3 de la Ley 39/2015

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición

Admite recurso contencioso- administrativo

———————————————————————————————————————————————-

0

04/09/2019

DescripcióAgent d’igualtat

Organisme, Ajuntament Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Plaza Mayor, 1
Tel:964355100
Fax:964355378

Etapa Actual  Convocatòria : (Bases)

Termini PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu  Oposició

GrupA1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

TitulacióTitulació universitària de grau (subgrup 1)

Requisits generals 

a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
e) No haver sigut separat/ada del servei per un expedient disciplinari o inhabilitat/ada, en els termes establits en l’article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
e) Estar en possessió del títol universitari de diplomatura, llicenciatura o grau, o estar en condicions d’obtindre’l abans de la data en què finalitze el termini.

Taxa ordinària, 18,00 €

Descripció de la taxa

Autoliquidació. S’ha d’efectuar el pagament dels drets d’examen en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d’admissió a les proves selectives.

Nombre de places, 1

Descripció de les places, Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

Documentació / Informació,  Pagament de drets d’examen.

Lloc de presentació
Registre General de l’Ajuntament (pl. Major, núm.1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb c Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 27), Districte Oest (pl. de Ruidera, s/n, Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28) o en la forma prevista en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

Enllaços d’interés 
Informació en web organisme

http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93t

04/09/2019

Entidad:

Razón Social, Centro de día Gerogarden

Nº de plazas, 1

Funciones,

Desempeñar las funciones de trabajador social

Tipo de contrato, Temporal

Plazo de presentación instancias

10/09/2019

Lugar de presentacion,

Curriculum en el correo admoncentredediagerogarden@hotmail.com

10/07/2019

Descripción, Administrativa/o

BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ADMINISTRATIVO/A PARA EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA (SUSTITUCIÓN POR BAJA). 

Acuerdo de la Junta de Gobierno del 8 de julio de 2019, por el que se regula la convocatoria de un puesto de trabajo de Administrativa para el COTSV, con una duración indeterminada (sustitución por baja).

Bases de contratación

Solicitud y autobaremación

Listado de personas que se han presentado al proceso de selección

Segunda fase y resolución


09/07/2019

Descripción, Periodista

Acuerdo de la Junta de Gobierno del 8 de Julio de 2019, por el cual se regula la convocatoria
de un puesto de trabajo de Periodista para el COTSV, para la modalidad de prácticas profesionales con una duración de 6 meses.

Bases del Contratación

Solicitud y autobaremación

Personas que han superado la primera fase de selección

Segunda fase y resolución


08/07/2019

Descripción: Trabajador Social

Organismo:
Mancomunidad de Camp de Túria
Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: ABIERTO. 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de 05/07/2019 y su publicación en la página web de la Mancomunitat Camp de Túria.

Proceso selectivo: BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: A2

Titulación específica: titulación universitaria de Grado (subgrupo2)

Más información


15/06/2019

Descripción: Técnico/a Participación Ciudadana y Transparencia

Organismo :

València
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tel:963525478
Fax:963944379

Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: ABIERTO. 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado núm. 142, de 14/06/2019.

Proceso selectivo: Oposición.

Tipo de prueba: Oposición.

Grupo: A1 – Titulación universitaria de Grado (subgrupo 1)

Titulación específica: Licenciatura o Grado en Educación Social, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, en Trabajo Social, o equivalentes, o estar en condiciones para obte-nerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.

Requisitos generales:

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o la de cualquiera de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea; ser cónyuge de los/las españoles/as y de las y los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho, o ser sus descendientes o los de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.
c) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo afectados.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
e) Estar en posesión de la titulación exigida.

Tasa ordinaria: 46,87 €

Descripción de la tasa: El pago de los derechos de examen se hará por ingreso bancario en la cuenta número. ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuado directamente o por transferencia, sin que quepa giro postal o telegráfico. En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a que corresponde el ingreso.

Exención / Reducción tasas:

EXENCIÓN/BONIFICACIÓN,
1. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia numerosa en la fecha en que se finalice el plazo para formular la solicitud de participación en el proceso selectivo.
Los porcentajes de bonificación serán los siguientes:
– Categoría General: 50% de bonificación en la cuota íntegra.
– Categoría Especial: 100% de bonificación en la cuota íntegra.
Los beneficiarios deberán acompañar a la instancia de solicitud de participación en las correspondientes pruebas, fotocopia del Título de familia numerosa, debidamente compulsado.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos siguientes:
– Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
– Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.
Serán requisitos para el disfrute de la bonificación que, en el plazo indicado, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los
requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante la aportación en copia de la declaración anual del IRPF de aquella parte correspondiente a ingresos del contribuyente del año anterior de que se trate, o certificado acreditativo de no haber presentado declaración del IRPF.
Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

Plazas: 8

Descripción de las plazas:

– 5 por turno libre, de las cuales una se reserva para personas con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33%

– 3 por promoción interna.

Documentación / Información:

Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento de València
A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario donde se hará constar la convocatoria a que corresponde el ingreso.
La firma de la instancia conlleva la declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de presentación de la misma, siendo necesario que en la misma conste una dirección de correo electrónico.

Lugar de presentación: En la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enlaces de interés:

Información en web organismo

Bases específicas


07/06/2019

Descripción: Promotor/a de Igualdad (Alicante)

Organismo:
Sant Joan d’Alacant
Plaza de España, 1
Tel:965653245
Fax:965940888

Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: PENDIENTE. 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Alicante.

Proceso selectivo: BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: C1 – Bachiller o Técnico/a

Titulación específica: Ciclo de Grado Superior Técnico en Promoción de Igualdad de Género

Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana que permita el acceso al empleo público.
b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella otra que pueda establecerse por ley.
c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
d) No haber sido separado o haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su Estado el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del ciclo de Grado Superior Técnico en Promoción de Igualdad de Género. La homologación y/o equivalencia de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente acreditada por la autoridad administrativa competente. (Según lo establecido en el Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre).

Plazas: 1.
Descripción de las plazas: Promotor/a de Igualdad, asimilable a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica Grupo C, subgrupo C1, para la provisión temporal.

Documentación / Información: Copia compulsada del DNI en vigor y copia compulsada de la titulación y formación exigida en la base 3ª e).

Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Sant Joan d’?Alacant, o de cualquiera de las restantes formas que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enlaces de interés:
Información en web organismo


07/06/2019

Descripción: Promotor de igualdad en el Ayuntamieto de Cullera

Organismo: Cullera
Plaza La Virgen, 5
Tel:961720000

Plazo: ABIERTO. 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 06/06/2019.

Proceso selectivo: Bolsa de trabajo

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: B – Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura Técnica, FP III o equivalente

Requisitos generales: 

 • Nacionalidad: Poseer nacionalidad española, o la de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que en virtud de tratados internacionales celebrados por aquélla y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea, y en los términos previstos en el art. 57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los aspirantes de nacionalidad no española deberán acreditar mediante declaración responsable u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del idioma español, pudiendo exigirles, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad.
 • Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
 • Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las correspondientes funciones de su Escala y Categoría.
 • Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria a condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública, se adjuntará declaración responsable.

Nº de plazas: 1

Documentación/Información: La solicitud se acompañará de fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y de sobre cerrado que contendrá la justificación de los méritos aportados para la fase del Concurso y un curriculum actualizado.

Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, sito en la Plaza La Virgen, 5, o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cullera (Valencia).

En el caso que no se presente en el registro de entrada del Ayuntamiento, sino en otros registros admisibles, se deberá remitir, dentro del plazo de presentación de instancias, un fax al número 961731245 o un correo electrónico a personal@cullera.es, indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante, no aportando los méritos nuevamente, los cuales ya estarán incluidos en su instancia en sobre cerrado.

Enlaces de interés:

Información en web del organismo