Ofertas de empleo público

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cgtrabajosocial.es) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

04/03/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mislata

 • Plaza Constitución, 8
 • Tel: 963991100
 • Fax: 963991150

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí de la Província de València núm. 42, de 03/03/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, tècnic/a generalista de nivell A, i s’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut.

Requisits especifics: Coneixements de valencià de nivell A2, sempre que s’acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Comunitat Europea, o estar inclosa en algun dels supòsits que regula l’article 57 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • No haver sigut separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas de tindre la nacionalitat d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació:

Les instàncies han d’anar acompanyades de:

 • Document nacional d’identitat.
 • Titulació exigida en la convocatòria.
 • Si és el cas, acreditació de l’experiència laboral, en el sector públic o privat, en serveis i programes per a joves. Acreditació: contracte de treball, certificat de l’empresa acompanyat de certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o nomenament acompanyat de certificació emesa per la secretaria o direcció corresponent en el qual figure clarament el període de serveis prestats, l’àrea i la categoria professional. En el cas de persones que treballen com a autònomes, cal aportar els documents acreditatius d’alta i baixa en el RETA, així com el certificat de períodes i l’epígraf de l’activitat d’alta emés per l’organisme competent.
 • Si és el cas, acreditació de la formació en polítiques, serveis i programes per a joves.
 • Llista de mèrits que s’aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa d’aquests.
 • Memòria tècnica: Els/les aspirants han d’aportar en el termini de presentació d’instàncies un PROJECTE-MEMÒRIA en què s’exposarà un pla per a desenvolupar el lloc de treball objecte d’aquestes bases, i que es detalla en el punt 5 de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, “suport a la Xarxa Jove”. El text de la memòria, inclosos els gràfics, no ha de tindre una extensió superior a 10 pàgines (5 fulls a dues cares), ni inferior a 4 (2 fulls a 2 cares), tipus de lletra ARIAL 11, espaiat simple.

No s’admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d’instàncies.

De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, segons estableix l’article 59.2 de la TREBEP (text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic), s’adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.

Lloc de presentació:

En el registre d’entrada d’aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l’article 16.4, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://www.mislata.es/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_____________________

02/03/2021

Descripció: Treballadors socials

Organisme: Torreblanca

 • Sant Antoni, 11-13
 • Tel: 964420411
 • Fax: 964420182

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 25, de 27/02/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de diplomatura/grau en Treball Social o equivalent. En qualsevol cas, les equivalències les ha d’aportar la persona aspirant per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, ha de trobar-se en possessió de la credencial que en va acreditar l’homologació.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
 • Estar en possessió del títol corresponent.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l’acompliment de les corresponents funcions.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Torreblanca. En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s’exigeixen en aquestes bases.

Les instàncies han d’anar acompanyades de:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals.
 • Llista de mèrits al·legats en el concurs i la documentació acreditativa d’aquests que es fa en la fase del concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s’aporten i acrediten degudament en el termini de presentació.

Els mèrits han d’estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s’ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d’entendre’s referits al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

IGUALTAT DE CONDICIONS:

D’acord amb el que estableix l’art. 59 TREBEP, en concordança amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en aquestes proves s’admetran les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model de sol·licitud que figura en l’ANNEX I d’aquestes bases i que estarà a la disposició de l’aspirant en el Registre de l’Ajuntament de Torreblanca i en la seu electrònica de l’Ajuntament https://torreblanca.sedelectronica.es/

Informació en web organisme: https://torreblanca.sedelectronica.es/info.2

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________

26/02/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Gandia

 • Plaça Major, 1
 • Tel: 962959400
 • Fax: 962959482

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [obertura de termin])

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal: www.gandia. org.» (BOP núm. 38, de 25/02/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura d’Assistent Social o títol oficial equivalent.

Requisits especifics: Grau elemental de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea o de la d’aquells Estats als quals s’aplica la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
 • Tindre el títol acadèmic indicat en el quadre resum de la convocatòria o un títol oficial equivalent. Les equivalències s’han de justificar mitjançant un certificat de l’autoritat acadèmica competent.
 • No patir cap malaltia ni trobar-se afectat o afectada per cap limitació física o psíquica incompatibles amb l’exercici de les funcions del lloc de treball objecte de la convocatòria o que l’impossibilite.
 • No haver sigut separat o separada mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualssevol administracions públiques o òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionaris en què haja sigut separat o separada o inhabilitat o inhabilitada.

En el cas de tindre la condició de nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés o sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procediment selectiu. Es podran fer les oportunes comprovacions en qualsevol moment del procediment. Les persones que no reunisquen algun dels requisits no podran ser nomenades, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.

Les persones amb diversitat funcional seran admeses en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Taxa ordinària: 20,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament dels drets d’examen s’ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l’autoliquidació segons el model oficial que es pot trobar en la pàgina web municipal (www.gandia.org) i l’ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal.
No serà procedent la devolució dels drets d’examen en els supòsits d’exclusió del procediment per causa imputable a la persona interessada.

Documentació / Informació:

Per a ser admesos o admeses i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, els i les aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, així com que es comprometen a prestar el jurament o la promesa a què es refereix l’article 58.1.c de l’LOGFPV.

Es podrà fer la inscripció, així com el pagament, a través de la seu Electrònica de l’Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la Seu (gandia.sedelectronica.es)
El resguard justificatiu d’haver pagat els drets d’examen s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació.

L’òrgan tècnic de selecció podrà acordar les adaptacions i els ajustos de temps i mitjans perquè els i les aspirants amb diversitat funcional puguen fer els exercicis amb normalitat, en compliment del principi d’igualtat d’oportunitats i prèvia sol·licitud dels o de les aspirants, per a la qual cosa han d’indicar l’adaptació que corresponga i acreditar el tipus de discapacitat.

Lloc de presentació:

«Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Gandia, o en la forma que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

Informació en web organisme:

https://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10&lang=1&lang=10&contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10&lang=1&lang=10

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [obertura de termin]

___________________

23/02/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Vinaròs

 • Plaça Parroquial, 12
 • Tel: 964407700
 • Fax: 964407701

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [nou termini])

Termini:

OBERT. S’estableix un nou termini de presentació d’instàncies que serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la rectificació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 24, de 25/02/2021. Les instàncies presentades entre la publicació de l’anterior anunci (BOP núm. 22, de 20/2/2021) i la nova publicació (BOP núm. 24, de 25/02/2021) seran admeses com dins de termini.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o diplomatura en Treball Social. Si es tracta d’un títol obtingut en l’estranger, s’ha de disposar de l’homologació del Ministeri d’Educació espanyol.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels estats membres de la Unió Europea o estrangera en els termes establits en l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que desenvolupava en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Atés que el lloc pot implicar un contacte habitual amb menors, cal, a més, No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors i el tràfic d’éssers humans.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’han de fer efectius en règim d’autoliquidació, mitjançant l’imprés establit a aquest efecte per l’Ajuntament de Vinaròs, i que poden sol·licitar els aspirants en la següent adreça de correu electrònic (oamr@vinaros.es), per a la qual cosa han d’adjuntar la còpia del DNI de l’aspirant.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President d’aquest Ajuntament i s’ha d’utilitzar el tràmit de sol·licitud d’admissió a proves selectives de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per a ser admeses, les persones aspirants han de presentar amb les instàncies:

 • Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria (base quarta), referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d’acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades. Així mateix, cal assenyalar el procés selectiu al qual es concorre.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d’examen.
 • La documentació, degudament compulsada o amb codi de verificació, acreditativa dels mèrits al·legats per l’aspirant en la fase de concurs, a la qual s’ha d’adjuntar el full d’autobaremació que figura com a annex I d’aquestes bases. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’acredite en el moment de presentació de les instàncies.

A causa de la situació de crisi sanitària, de manera excepcional també s’admetran les còpies de mèrits sense compulsar o codi de verificació que vagen acompanyades d’una declaració responsable dels aspirants sobre la seua autenticitat, i que es comprometen a presentar els originals si els membres del tribunal els requereixen.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vinaròs (https://vinaros.sedelectronica.es).

Informació en web organisme:

https://vinaros.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [nou termini]

_______________________________

27/02/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Torrent

 • Ramón y Cajal, 1
 • Tel: 961111111
 • Fax: 961111810

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 49, de 26/02/2021.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de treballador/a social i altres graus universitaris que habiliten per a l’exercici d’aquesta professió o equivalents.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats que estableix l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos terminis, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió del títol específic requerit en la convocatòria, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 62,07 €

Descripció de la taxa:

El pagament dels drets d’examen s’ha de fer efectiu mitjançant la formalització d’autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l’Ajuntament (www.torrent.es), i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica seguint les instruccions que s’indiquen en aquest tràmit en l’esmentada pàgina web.

La falta de la justificació de l’abonament dels drets d’examen determinarà l’exclusió de l’aspirant.

Serà procedent la devolució de la quantitat ingressada en concepte de drets d’examen, en cas que la persona aspirant no siga admesa a les proves selectives per no reunir els requisits exigits en la convocatòria.

Nombre de places: 5

Documentació / Informació:

Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Torrent i s’han de presentar per mitjans telemàtics, a través del tràmit “RRHH-001, Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives”, al qual es pot accedir a través de la web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s’indiquen en pantalla, el següent:

 • La inscripció en línia.
 • Annexar documents a la vostra sol·licitud.
 • El pagament electrònic de taxes
 • El registre electrònic de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’ha d’assenyalar el torn pel qual s’opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així s’entendrà que accepta fer-los en qualsevol d’aquests.

DIVERSITAT FUNCIONAL

Les persones que, a conseqüència de la seua diversitat funcional, necessiten adaptacions i/o ajustos raonables de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives han de formular la petició corresponent en la sol·licitud d’admissió a les proves selectives, dins del termini establit a aquest efecte, amb esment concret a l’adaptació o les adaptacions necessàries. Igualment, han d’aportar un dictamen tècnic facultatiu emés per l’òrgan tècnic de qualificació del grau de diversitat funcional, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que hagen donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, a l’efecte que el tribunal qualificador puga valorar la procedència o no de la concessió de l’adaptació sol·licitada.

Lloc de presentació:

La presentació s’ha de fer per mitjans telemàtics, a través del tràmit “RRHH-001 Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives”, al qual es pot accedir a través de la web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.

Informació en web organisme: http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/rrhh

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

Nova etapa: Obertura de termini

___________________________

26/01/2021

Descripció: Treballador/a social (OPO 2017-18-Est 19)

Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 • C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València

Convocatòria: Bases i obertura de termini

Termini: OBERT. El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s’haja publicat. Si és inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent de la publicació, el termini acabarà l’últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat/ada o grau en Treball Social.

Requisits especifics:

Requisits específics per al torn de promoció interna.

Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més:

 • Tinga la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’una categoria i, si és el cas, especialitat diferent de la convocada i del mateix grup o subgrup de titulació o inferior.
 • Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència, durant almenys dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Requisits generals:

 1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d’acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. En el cas d’aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l’espanyola, han d’acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d’espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l’organisme oficial competent.
 2. Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 3. Estar en possessió del títol de diplomat o grau en Treball Social o l’equivalent que habilite per a l’acompliment de la categoria, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria. En el cas que les titulacions s’hagen obtingut en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.
 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l’acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s’ha d’acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d’aquest requisit.
 5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d’altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l’exercici professional o per a l’accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d’alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l’activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s’ha d’acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d’aquesta convocatòria.
 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s’ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d’aquest concurs oposició.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa s’ha de fer per via telemàtica dins del tràmit d’inscripció (www.san.gva.es).

Exempció / Reducció taxes:

Estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent llei de taxes de la Generalitat Valenciana:

 • El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
 • El personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial, que recull el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
 • Les víctimes d’actes de violència, la condició de les quals s’acredite pels mitjans que preveu l’article 23 del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, és a dir, mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per un informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l’accés a cada un dels drets i recursos. A la Comunitat Valenciana, són els centres Dona 24 hores els que estan autoritzats per a acreditar aquestes situacions.

Obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa el personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

Nombre de places: 77

Descripció de les places:

 • Torn d’accés lliure: 62 (diversitat funcional: 4)
 • Promoció interna: 15

Documentació / Informació:

 1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s’ha de tramitar per mitjans telemàtics, a través de la plataforma existent en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per a la qual cosa cal seguir les instruccions que hi figuren i disposar del corresponent certificat digital. A través de l’esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d’exempció o bonificació de la taxa. Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.
 2. Abans d’omplir la sol·licitud, la persona aspirant trobarà un desplegable amb les diferents categories o especialitats convocades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de l’apartat de Recursos Humans. En el desplegable ha de triar la categoria o especialitat pel torn lliure o, si és el cas, la categoria o especialitat per promoció interna. En aquest últim cas, haurà d’assenyalar si pertany a la modalitat A o a la modalitat B de promoció interna.
  Modalitat A de promoció interna: els qui procedisquen de categories pertanyents als grups o subgrups de titulació iguals o immediatament inferiors i, a més, de la mateixa especialització funcional que les places QUE CAL proveir, això és, de gestió i serveis. Modalitat B de promoció interna: la resta d’aspirants de promoció interna. Les persones aspirants només podran participar a través d’un dels dos sistemes d’accés assenyalats: torn lliure o promoció interna. La persona que no indique o no tinga durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a participar en el torn de promoció interna serà admesa d’ofici en el torn lliure sempre que complisca els requisits generals que s’hi exigeixen. El contingent de persones amb diversitat funcional només estarà inclòs en el sistema d’accés pel torn lliure. Quan la persona aspirant no acredite en el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a acollir-se al contingent de diversitat funcional, serà automàticament exclosa d’aquest i concorrerà en les mateixes condicions que la resta d’aspirants del torn lliure, sempre que complisca els requisits generals exigits.
 3. Taxa de participació. La taxa de participació és de 35 euros. No obstant això, amb caràcter general, l’import de la taxa es minorarà en un 10% si s’utilitzen en aquest procés exclusivament mitjans telemàtics.
 4. Documentació que cal presentar relativa a reducció o exempció de la taxa. Després de registrar la instància de participació, en la mateixa plataforma s’han d’aportar de manera telemàtica els documents següents:
  • Justificant de la causa de reducció o exempció de la taxa en el cas de víctima d’actes de violència. També s’ha de fer en el cas de família monoparental de categoria general o especial si el certificat ha sigut expedit fora de la Comunitat Valenciana.
  • En el cas d’aspirants nacionals d’estats la llengua oficial dels quals no siga el castellà, diploma d’espanyol com a llengua estrangera nivell B2, expedit per l’organisme oficial competent.

Lloc de presentació:

A través de l’esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d’exempció o bonificació de la taxa.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT_CEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75468

Informació en web organisme: http://www.san.gva.es

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________

30/12/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Alfafar

 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 963182126
 • Fax: 963186035

Etapa Actual: Convocatòria. Modificació de les bases (Noves bases)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o equivalent, o grau en Treball Social o equivalent, en estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

Taxa ordinària: 62,89 €

Descripció de la taxa:

Autoliquidació expedida pel Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits – Pagaments i autoliquidacions), en què s’indique clarament la plaça objecte de la convocatòria.

La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi.

Exempció / Reducció taxes:

Gaudiran d’exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d’acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social (161-F) vacant en la plantilla de l’Ajuntament, enquadrada en el grup A2 corresponent a l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic mitjà, compresa en l’oferta d’ocupació pública de 2017.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Justificant d’haver ingressat la taxa per drets d’examen.
 • Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.
 • Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).

No serà necessària l’aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius de l’Administració.

Lloc de presentació: En el Servei d’Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També estarà disponible el tràmit de presentació d’instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar (alfafar.sedeelectronica.es)

Informació en web organisme: http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/?lang=ca

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Modificació de les bases (Noves bases)

__________________________________

15/12/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Benetússer

 • Miguel Hernandez, 30
 • Tel: 963752950
 • Fax: 963960756

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [nou termini])

Termini: OBERT. Es convoca un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 239, de 14/12/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura/grau en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea, o complir el que estableix l’Estatut bàsic respecte de l’accés a determinats sectors de la funció pública.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits els 16 anys i no excedir l’edat legal de jubilació.
 • Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o equivalent, o una altra titulació universitària i habilitació a què es refereix la Llei 15/2003, de la Generalitat Valenciana. Les equivalències les ha de justificar la persona aspirant mitjançant una certificació de l’autoritat acadèmica competent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, ha de disposar de l’homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol.
 • No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala funcionarial o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Aquests requisits s’han de reunir en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 19,59 €

Descripció de la taxa: L’abonament d’aquesta es realitzarà mitjançant una transferència bancària o altres mitjans legalment admesos. A aquest efecte, l’ordre de transferència bancària s’ha de fer a favor de l’Ajuntament de Benetússer. Proves selectives de treballadora o treballador social, i es remetrà l’import de la taxa al compte corrent núm.: ES 26 2100 7268 6122 0003 7980, si la persona que ordena la transferència o l’ingrés no és la mateixa que l’aspirant, cal indicar en l’extracte de l’operació el nom i els cognoms de l’aspirant. L’abonament dels drets d’examen s’ha d’acreditar en el moment de presentar la instància.

No abonar la taxa corresponent o abonar-la una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds es considerarà causa d’exclusió de la persona aspirant en el procés selectiu.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en les proves d’accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l’Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d’adjuntar a aquesta els comprovants següents:

 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen.
 • Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida.
 • Original o fotocòpia compulsada del Curs d’Aplicació d’Instruments per a la Valoració de la Dependència.
 • Documentació original o fotocòpia compulsada justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs (els documents han de ser originals, legalitzats mitjançant document notarial o, en cas que se’n presenten fotocòpies, hauran d’estar degudament compulsades per l’òrgan competent, després de l’exhibició de l’original).

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, https://sede.benetusser.net/?lang=va

Informació en web organisme: https://www.benetusser.es/va/pagina/procesos-selectivos-recursos-humanos

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [nou termini]

______________________________

24/11/2020

Descripció: Treballadors o treballadores socials

Organisme: Mancomunidad El Xarpolar

 • Tel: 965514201
 • Fax: 965514208

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 307, de 23/11/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat universitari en Treball Social, títol de grau corresponent, o bé títol universitari oficial de grau que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball de «Treballador/a social» en l’oferta d’ocupació pública de la Mancomunitat El Xarpolar

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar aspirants de qualsevol nacionalitat, cònjuges d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Així mateix, hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents. Tindre, així mateix, la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d’una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’exigeix.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

 • Titular compte: Mancomunitat El Xarpolar
 • Núm. compte: ES37 0081 1114 6800 0116 3418

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de dirigir al president de la Mancomunitat El Xarpolar. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la base tercera d’aquesta convocatòria.
 • Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s’hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs no es valoraran els mèrits que no s’hi hagen indicat.
 • Justificant del pagament de la taxa per drets d’examen.

En el cas que els/les aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, han d’especificar-ho en la sol·licitud.

Lloc de presentació: Per mitjans telemàtics. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://xarpolar.sedelectronica.es/info.8

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Obertura de termini

________________________

12/11/2020

Descripció: Tècnic superior de Serveis Socials (OOP 2019)

Organisme: Manises

 • Plaça del Castell, 1
 • Tel: 961545116
 • Fax: 961520453

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol universitari de grau en Psicologia, Treball Social, Educació Social o Pedagogia, o, si és el cas, estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d’imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s’aspira i la identificació de l’aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Exempció / Reducció taxes:

 • La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d’ocupació que corresponga o un document anàleg. D’altra banda, el nivell de renda s’ha d’acreditar a través d’una declaració responsable en la qual s’afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s’acreditarà amb el certificat expedit per l’organisme públic competent en la matèria.
 • Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d’aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: En totes les proves selectives convocades per l’Ajuntament de Manises seran admeses les persones diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Documentació / Informació:

S’ha d’utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.
S’ha d’adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa corresponent.

Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d’aportar una certificació de l’òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

S’ha de presentar:

 • Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
 • En l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
 • A través de la resta de formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació en web organisme: https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

__________________________

06/10/2020

Descripció:

Convocatòria de proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

Organisme: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 • C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 46018 València

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8919, de 05/10/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura universitària en Treball Social o bé un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Requisits especifics: No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d’aquesta convocatòria.

Requisits generals:

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.

Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.

3. Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, d’un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del certificat d’equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les corresponents funcions o tasques.

5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s’haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o de les pròpies de l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.

6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4.4.

Les condicions per a l’admissió a les proves s’han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

L’Administració podrà requerir els aspirants, en qualsevol moment, perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d’aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no s’acrediten o els documents no s’aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

Exempció / Reducció taxes:

 • Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s’aplicarà de manera automàtica en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la que fixa l’apartat a anterior. A aquest efecte, han d’assenyalar l’apartat “Bonificacions” de la sol·licitud telemàtica i aquesta s’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

 • Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s’ha assenyalat l’apartat “Exempcions” de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud, i assenyalar en l’apartat d’exempcions “Família nombrosa especial” de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d’actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d’exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l’apartat “Altres” de la sol·licitud telemàtica.

Nombre de places: 31

Descripció de les places: Llocs corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019.

 • Torn lliure: 29 llocs.
 • Reserva persones amb diversitat funcional: 2 llocs.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de tramitar per via electrònica. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve, o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l’annex III de la present convocatòria; s’ha d’omplir a través del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat), i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

No s’admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa, però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s’indica en l’apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica, i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d’esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.3 d’aquesta convocatòria.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d’adaptació per a la realització de l’exercici, en l’ompliment de la sol·licitud, han d’observar les prescripcions següents:

1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:

 • Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
 • Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l’aplicació d’aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l’òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d’ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
 • Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
 • Necessitat d’intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
 • Sistema Braille d’escriptura o ajuda d’una persona per invidència.
 • Altres, amb l’especificació de quines en la casella corresponent.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d’un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l’annex III d’aquesta convocatòria; han d’omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat) i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

a) L’ompliment i la inscripció en línia.
b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
c) El registre electrònic de la sol·licitud.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=74968

Informació en web organisme:

http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

Seguiment:

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________

16/09/2020

Descripció: Tècnic/a mitjà/ana Treball Social

Organisme: Ajuntament de València

Bases

Procediment

PRIMERA. Classificació de la plaça.

Esta plaça està enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana, categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, subgrup A2 de classificació profesional.

SEGONA. Relació de servici.

Esta borsa de treball té com a objectiu cobrir de forma provisional llocs de treball, amb categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, que es troben vacants per no haver-se pogut proveir de forma immediata per personal funcionari de carrera, per mitjà de nomenament per millora d’ocupació i, posteriorment i una vegada proveïdes les places pel sistema anterior, per mitjà de nomenament de personal interí, d’acord amb el que disposen l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; articles 16 i 107 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública, i del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

TERCERA. Duració de la relació de servici.

La duració dels nomenaments es fixarà des de la data d’incorporació al servici de la persona proposada fins que la plaça es proveïsca en propietat, a través dels processos selectius corresponents, quan s’incorpore la persona titular a qui substituïx transitòriament, pel terme de l’execució del programa temporal de duració determinada, pel transcurs de sis mesos dins del període de dotze per l’excés o acumulació de tasques o, en tot cas, quan la corporació considere que han desaparegut les circumstàncies de necessitat i urgència que van motivar el nomenament, o s’amortitzen les places.

QUARTA. Publicitat.

Estes bases, així com la composició nominal de l’òrgan de selecció, es publicaran en el tauler d’edictes municipal i en el web municipalwww.valencia.es

CINQUENA. Requisits de participació en la borsa.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de nomenament interí, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:

 • Tindre fets setze anys i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals siga aplicable, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d’espanyol/a i de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o ser-ne descendents o del / de la cònjuge menors de 21 anys o majors d’esta edat dependents.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • No haver sigut separat/ada per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • No haver sigut condemnat/da o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. Esta circumstància haurà de ser acreditada prèviament a l’aprovació del nomenament per millora d’ocupació o interí mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 • Estar en possessió del títol de Diplomat/da en Treball Social o Grau en Treball Social (o en condicions d’obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies), o de conformitat amb el que disposa la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 31 de 14 de febrer del 2020 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l’administració educativa, així com les titulacions actuals a què hagen resultat homologades”. En tot cas les equivalències hauran de ser acreditades per la persona aspirant.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de millora d’ocupació, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, a més dels requisits exigits en l’apartat anterior, ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de València.

SISENA. Terminis i requisits de forma de participació.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic d’esta corporació, respecte dels quals accedisquen pel sistema de millora d’ocupació, donada la condició de personal empleat públic i obligat per tant a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i quant als quals accedeixen pel torn lliure, que no siguen empleats públics, podran presentar-la en la forma que determina l’article 16.4 de la citada norma.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes i en el web municipal. La firma de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació, i caldrà que hi conste una adreça de correu electrònic.

A la instància s’adjuntarà resguard de l’ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuat directament o per transferència de l’import dels drets d’examen, que es fixen, d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal en 41,41 €, sense que siga possible gir postal o telegràfic. En el resguard haurà de fer-se constar la convocatòria a què correspon l’ingrés.

MÉS INFORMACIÓ AL WEB DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

________________________________

28/07/2020

Descripció:

Diverses places: auxiliar de serveis generals i de serveis escolars, d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social i de professor/a superior de banda de música.

Organisme: Alacant/Alicante

 • Plaza del Ayuntamiento, s/n
 • Tel: 965149169
 • Fax: 965149293

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 203, de 27/07/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Nombre de places: 85

Descripció de les places:

Les convocatòries i les bases específiques són per a cobrir, com a funcionaris de carrera, places pels torns de discapacitats, lliure consolidació, lliure estabilització, lliure estabilització discapacitats i lliure ordinari, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016, 2017 i 2018:

 • 12 places d’auxiliar de serveis generals (oposició)
 • 26 places d’auxiliar de serveis generals (concurs oposició)
 • 3 places d’auxiliar de serveis escolars (oposició)
 • 9 places d’auxiliar de serveis escolars (concurs oposició)
 • 4 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (oposició)
 • 20 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (concurs oposició)
 • 5 places de professor/a superior de banda de música (oposició). Vegeu les diferents especialitats
 • 6 places de professor/a superior de banda de música (concurs oposició). Vegeu les diferents especialitats.

Documentació / Informació:

Les bases específiques estaran a la disposició dels interessats en el tauler d’anuncis de la corporació, en el servei de recursos humans de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i en la pàgina web municipal: https://www.alicante.es/va/contenidos/oposicions

Informació en web organisme: https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/?idioma=va

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

_________________________________