/

Ofertas de empleo público

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al /Col·legi (valencia@cgtrabajosocial.es) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

11/05/2021

Descripció: Tècnic de Joventut, Dona i Igualtat

Organisme: Albal

 • Plaça del Jardí, 7
 • Tel: 961260056
 • Fax: 961270861

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 111, de 10/05/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Sociologia o Pedagogia.

Requisits generals:

 • Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Capacitat. Els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a acomplir les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada acabat el procediment selectiu, caldrà acreditar-la presentant els documents establits en aquestes bases.
 • Titulació: estar en possessió del títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Sociologia o Pedagogia, o estar en condicions d’obtindre’l al final del termini de presentació de sol·licituds. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació.
 • Habilitació: no haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l’accés a l’ocupació pública.
 • Inexistència d’antecedents penals: no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat sexual, d’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/96, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Les condicions per a ser admesos a les proves s’han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment del nomenament i la contractació, i, en aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions que s’estimen pertinents.

Taxa ordinària: 72,12 €

Descripció de la taxa:

L’interessat ha de fer l’autoliquidació a través de l’oficina virtual de recaptació https://albal.tributoslocales.es, en l’apartat “Pagar les meues taxes”, i hi ha d’indicar únicament el seu nom, els cognoms, el DNI i el concepte (taxa drets d’examen del grup corresponent).

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS:

 • Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, mitjançant la presentació del certificat de discapacitat o la resolució d’incapacitat permanent total que ho acredite.
 • Les persones inscrites com a demandants d’ocupació en el moment de la convocatòria, fet que s’ha d’acreditar amb la fotocòpia del DARDE (certificat de situació laboral) i la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Les famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de família nombrosa, amb l’aportació del títol que acredite aquesta condició.

Descripció de les places:

Plaça adscrita a l’Àrea de Promoció Econòmica i Social, de la plantilla de personal laboral fix, pertanyent al grup A, subgrup A2, que es cobrirà pel sistema de concurs oposició, en torn lliure.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en aquesta convocatòria ho ha de sol·licitar mitjançant una instància que s’ha de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament d’Albal.

El model de sol·licitud per a prendre part en les proves selectives el facilitarà l’Ajuntament (AMIC) i es podrà descarregar en la pàgina web municipal http://www.albal.es).

Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d’acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionades.

Juntament amb la instància, cal aportar:

 • Còpia compulsada del document nacional d’identitat, el passaport, número d’identitat estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits de l’article 3.1 i 3.2 d’aquestes bases.
 • Justificant d’haver ingressat l’autoliquidació corresponent als drets d’examen i s’ha d’adjuntar a la instància el resguard acreditatiu del seu pagament.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar ajustades al model normalitzat indicat, per mitjans telemàtics. També es podran presentar en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://albal.es/arees-i-servicis/secretaria-ajuntament/recursos-humans/

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

____________________________________________

11/05/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Vila-real/Villarreal

 • Plaza Mayor, s/n
 • Tel: 964547000
 • Fax: 964547020

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 55, de 08/05/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o un altre equivalent.

Requisits específics:

 • Estar en possessió del títol de grau en Treball Social o un altre equivalent degudament acreditat per les persones aspirants mitjançant certificació o homologació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
 • Estar col·legiades segons l’art. 3 de la Llei 10/1982, de 13 d’abril, de creació dels col·legis oficials d’assistents socials.
  Aquests requisits s’entendran referits a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i hauran de mantindre’s en el moment del nomenament o la contractació.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), quant a l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques i no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l’acompliment de les funcions inherents al lloc de treball, necessàriament abans del nomenament, mitjançant un certificat mèdic oficial.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separades per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siguen nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Descripció de les places:

És objecte d’aquestes bases regular la convocatòria per a la constitució i el funcionament d’una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o per millora d’ocupació, o per a la contractació de personal laboral temporal, a fi de cobrir amb caràcter temporal llocs de plantilla pressupostària o de programes municipals amb les característiques següents:

 • Llocs de treball: treballador/a social.
 • Grup/subgrup de titulació: A2.
 • Escala: administració especial.
 • Subescala: tècnica.
 • Classe: tècnic/a mitjà d’administració especial (TMAE).

Documentació / Informació:

Les sol·licituds per a participar en la convocatòria s’han d’ajustar al model d’instància facilitat en les oficines municipals o en la pàgina web de l’Ajuntament (www.vila-real.es).

Les persones aspirants que vulguen participar en el procés tenen les obligacions següents:

 • Declarar que compleixen amb tots els requisits legals i reglamentaris indispensables per a l’exercici del lloc de treball al qual es vol accedir i que no estan incurses en cap de les causes d’incompatibilitat d’acord amb la normativa aplicable sobre la matèria; per a la qual cosa serà motiu d’exclusió la presentació de sol·licituds diferents del model prefixat, que no continguen aquesta declaració.
 • Autoritzar la consulta de les dades que resulten necessàries a fi de comprovar el compliment dels requisits necessaris per a ser admeses en el procés selectiu, a través de la plataforma d’interoperabilitat o, en cas contrari, presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa oportuna.
 • Aportar la documentació que al·leguen com a mèrits baremables en el concurs del procés selectiu.

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament, en l’oficina PROP, en la seu electrònica municipal o per qualsevol dels procediments que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (L.39/15).

Informació en web organisme:

https://seuelectronica.vila-real.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________________

07/05/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Torreblanca

 • Sant Antoni, 11-13
 • Tel: 964420411
 • Fax: 964420182

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 54, de 06/05/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits especifics:

Estar en possessió d’una titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. També s’admetrà qualsevol altra titulació universitària sempre que s’acredite tindre 3 anys d’experiència en l’àmbit de la joventut i, a més, formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament. Per a acreditar l’experiència en l’àmbit de joventut i la formació específica en polítiques integrals de joventut, es tindran en compte els següents criteris:

 • Haver treballat en administracions o entitats públiques fent funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.
 • Haver treballat en entitats privades fent funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.
 • Haver tingut formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden totalment o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.
 • Haver fet el curs de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Estar en possessió del certificat de professionalitat d’informació juvenil i qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut.
 • Haver fet activitats de voluntariat continuadament en associacions juvenils.

Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències dels títols les han d’acreditar els aspirants mateixos i s’exigirà una certificació sobre les equivalències.

Requisits generals:

Per a poder prendre part en el procediment selectiu, és necessari que les persones aspirants reunisquen, el dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, les següents condicions, que i hauran de mantindre amb posterioritat fins a la contractació laboral:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o d’algun país membre de la Unió Europea o, si és el cas, la d’algun altre país al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits amb la Unió i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de la Unió Europea. També s’entendran admissibles les sol·licituds cursades per estrangers amb residència legal a Espanya, en els termes que assenyala l’article 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa. (Les persones aspirants majors de setze anys i menors de díhuit han de complir els requisits exigits en l’article 7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors)
 • No haver sigut separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Una vegada finalitzat el procés selectiu i, prèviament al nomenament, l’aspirant seleccionat/ada ha de realitzar un reconeixement mèdic en el qual s’indique que es troba apte/a per al lloc.

Nombre de places: 1

Documentació / Informació:

La participació en aquest procés selectiu requerirà la presentació en el termini establit en aquestes bases del model normalitzat d’instància (annex I).

Les sol·licituds han d’anar acompanyades, si és el cas, de la documentació necessària per a acreditar els mèrits al·legats i de la documentació establida a continuació:

 • Declaració responsable de la persona aspirant en la qual es faça constar que reuneix totes i cada una de les condicions exigides en la convocatòria, referides sempre a la data d’expiració del termini de presentació d’instàncies, mitjançant model normalitzat (annex I).
 • Currículum i documentació acreditativa dels mèrits i les circumstàncies que s’al·leguen per a la fase de concurs, inclosos com a baremables. D’acord amb l’art. 15.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, tota la documentació s’ha de presentar en idioma castellà o valencià. En el cas que la documentació original es trobe en un altre idioma, s’ha d’acompanyar de la traducció jurada corresponent. La documentació que no complisca aquests requisits es considerarà no presentada tant a l’efecte d’admissió dels aspirants com de valoració dels mèrits.
 • L’experiència professional s’ha d’acreditar mitjançant una certificació de vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social:
  • En el cas d’empreses o entitats privades, de certificats d’empresa o contractes de treball, acreditatius del temps de serveis i les funcions exercides.
  • En el cas d’administracions o entitats públiques, amb certificats acreditatius del temps de serveis i les funcions exercides.
  • En el cas de les persones que han estat com a autònoms/ònomes, han d’acreditar l’experiència amb la vida laboral i l’epígraf de l’IAE, un dossier de clients i/o treballs.
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual que acredite el compliment de l’apartat f de la BASE TERCERA.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

Els aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud per a poder fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta dels participants. A aquest efecte, s’adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Torreblanca o a través de la seu electrònica, mitjançant el procediment “Instància general”, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://torreblanca.sedelectronica.es/info.0

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________________

07/05/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Moncofa

 • Plaza Constitución, 1
 • Tel: 964580421
 • Fax: 964580348

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquestes bases en el BOP núm. 54, de 06/05/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits específics:

Estar en possessió o en condicions d’obtindre la titulació universitària (diplomatura, grau o llicenciatura) d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o un altre títol equivalent de conformitat amb la normativa aplicable, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies o qualsevol titulació universitària superior, sempre que s’acredite tindre 3 anys d’experiència com a empleat públic en l’àmbit de la joventut i, a més, formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari. Per a acreditar l’experiència d’aquests dos últims requisits, s’ha de presentar un certificat en el qual consten els criteris següents:

 • Haver treballat en administracions o entitats públiques o privades fent funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població d’entre 12 i 30 anys.
 • Haver tingut formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden totalment o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.
 • Haver realitzat el curs de dinamització d’activitats de temps lliure i/o de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Estar en possessió del certificat de professionalitat d’Informació Juvenil o qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut o desenvolupament comunitari.
 • Haver realitzat activitats de voluntariat de manera continuada en associacions juvenils, que s’han d’acreditar mitjançant certificats de serveis prestats en l’àmbit de la joventut i documentació acreditativa de la formació en aquesta matèria.

Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències s’han d’acreditar mitjançant el certificat de l’administració competent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l’article 57 del TREBEP.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial.
 • Tindre complits setze anys, sense excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici d’ocupacions públiques, en els termes de l’article 56.1.d del TREBEP.
 • No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Taxa ordinària: 45,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de les taxes es podrà efectuar a través de la pàgina web, www.moncofa.com / pagament d’impostos / Moncofa liquidacions / drets d’examen. S’indica que per a l’accés a les autoliquidacions municipals es pot a través de l’enllaç següent: https://moncofa.auto-liquidaciones.es.

Exempció / Reducció taxes:

BONIFICACIONS:

La taxa es veurà reduïda en un 90% quan el subjecte passiu es trobe en situació de desocupació en el moment de la meritació de la taxa i acredite aquesta situació en el moment de presentar la sol·licitud. La situació de desocupació s’ha d’acreditar mitjançant una certificació expedida per l’oficina d’ocupació competent.

Descripció de les places:

El lloc de treball es classifica en l’escala administració general, subescala tècnica, pertanyent al grup de titulació A2, nivell 21 i complement específic 767,04 euros/mensuals.

Documentació / Informació:

Les instàncies, que s’han d’ajustar al model establit en l’annex I d’aquestes bases, per a sol·licitar prendre part en les proves selectives, s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de la Corporació.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de:

 • Fotocòpia del D.N.I o del Passaport.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica i certificats acreditatius de complir els requisits de formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
 • Justificant d’haver ingressat els drets d’examen d’acord amb l’ordenança, que s’han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d’acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes. No es procedirà a la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a l’interessat.

En cap cas la presentació i el pagament en l’entitat col·laboradora suposarà la substitució de la presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en la convocatòria respectiva. S’ha d’abonar la taxa o, si és el cas, acreditar-ne documentalment l’exempció, en el termini de presentació d’instàncies, sense que siga susceptible d’ingrés en el termini d’esmena a què fa referència la base cinquena, de conformitat amb l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

 • Si és el cas, la documentació acreditativa d’estar en possessió dels mèrits que s’al·leguen en cada cas mitjançant originals o fotocòpies. No es tindran en compte els mèrits que no s’al·leguen en la instància (annex I) i s’aporten i s’acrediten degudament en el termini de presentació d’instàncies. La documentació per a acreditar els mèrits que componen la fase de concurs s’ha de presentar segons el que s’ha exposat en la base sisena.

La resta de documents acreditatius de complir els altres requisits esmentats s’han d’aportar quan ho requerisca l’Ajuntament abans de ser contractats.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la corporació o en les altres formes que determina l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

Informació en web organisme: https://moncofa.sedelectronica.es/board

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________________

07/05/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mancomunitat Intermunicipal Barrio del Cristo Aldaia-Quart de Poblet

 • Tel: 961501050
 • Fax: 961503525

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 85, de 06/05/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació exigida en la base primera o en condicions d’obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 67,00 €

Descripció de la taxa:

La taxa per drets d’examen s’ha d’abonar al compte de la Mancomunitat, ES96 3159 0019 6322 5271 9428, i en el justificant de pagament s’han de fer constar nom i cognoms i denominació del lloc al qual es presenta la persona interessada.

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS:

 • Quan el subjecte passiu siga una persona que figura com a demandant d’ocupació durant els últims 12 mesos, com a mínim, immediatament anteriors a la data de l’inici de la publicació de la convocatòria en el BOP. Qualsevol temps de treball efectiu en aquest període, encara que siga discontinu, interromp el termini esmentat.
 • Quan el subjecte passiu tinga una diversitat funcional igual o superior al 33 %, en el moment de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Per a l’aplicació de les esmentades exempcions, el subjecte passiu ha d’acreditar les circumstàncies descrites, mitjançant la presentació d’un certificat de desocupació, emés per l’Institut Nacional d’Ocupació o, si és el cas, el servei regional d’ocupació que corresponga. Quant a les persones amb discapacitat, hauran d’acreditar la seua condició i grau de discapacitat legalment reconegut.

Nombre de places: 1

Documentació / Informació:

Totes les persones que tinguen interés a formar part de la borsa de treball han d’omplir la corresponent instància de sol·licitud ANNEX II d’aquestes bases, dirigida a la Presidència de la Mancomunitat, en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits fixats en aquestes bases.

Documentació que cal presentar amb la instància:

 • Fotocòpia DNI.
 • Fotocòpia de la titulació exigida per a formar part en la convocatòria.
 • El justificant del pagament en transferència de la taxa dels drets d’examen, segons l’ordenança municipal vigent en el moment de la convocatòria (BOP València, núm. 168, de 16/07/2008).
 • En sobre tancat núm. 1:
  • Currículum, en el qual han de fer constar la seua experiència professional.
  • Fotocòpies de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs (annex I).
  • Informe de vida laboral actualitzat.

No es valoraran d’ofici mèrits que no estiguen justificats en els termes expressats en aquestes bases i els seus annexos.

 • En sobre tancat núm. 2:
  • Memòria tècnica: projecte/memòria en què cal desenvolupar el lloc de treball objecte d’aquestes bases, que consisteix en l’elaboració d’un pla de joventut per a aquesta Mancomunitat, que incloga la seua estructura i metodologia de treball. El text de la memòria, inclosos els gràfics, ha de tindre una extensió màxima de 10 pàgines (5 fulls a dues cares) i mínima de 4 pàgines (2 fulls a dues cares), tipus de font Arial grandària font 12, interlineat senzill.

SISTEMA SELECTIU:

Concurs oposició que consisteix en la presentació d’un projecte i la defensa d’aquest, mitjançant una entrevista i la baremació de mèrits.

IGUALTAT DE CONDICIONS:

Seran admeses les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants. Les condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a la plaça objecte d’aquesta convocatòria s’han d’acreditar, si és el cas, mitjançant un dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent, que s’ha d’emetre amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives.

El Tribunal establirà, per als i les aspirants amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició concreta en la sol·licitud de participació en la convocatòria i, a l’efecte que el tribunal puga valorar si és procedent o no la concessió del que se sol·licita, el o la candidata ha d’adjuntar el dictamen tècnic facultatiu emés per l’òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat competent, que acredite, de manera fefaent, la o les deficiències permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconegut.

Lloc de presentació:

La instància i documentació que s’acompanya es podran presentar per via telemàtica en el Registre General de la Mancomunitat, de manera presencial o en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè siga datada i segellada pel funcionari/ària de Correus abans de dur a terme l’enviament certificat.

Les persones que presenten la sol·licitud en qualsevol altre registre oficial que no siga el de la Mancomunitat Barrio del Cristo, o a través de correu certificat, hauran de comunicar aquesta circumstància al correu electrònic:
gestiondepersonal@barriodelcristo.es

Informació en web organisme: https://www.barriodelcristo.es/pagina/bolsas-trabajo

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________________________________________

04/05/2021

Descripció: Tècnic/a de programes d’investigació, especialitat Treball Social.

Organisme: Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears.

 • Avinguda Gabriel Alomar, 33
 • 07006 Palma de Mallorca
 • Illes Balears. Espanya.
 • Tel: 971177707
 • Fax: 971176314

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOIB (BOIB núm. 57, de 01/05/2021). Si l’últim dia del termini fora inhàbil (dissabte, diumenge o festiu), el termini finalitzarà el dia hàbil immediatament posterior. Les sol·licituds que es registren fora de termini s’exclouran i s’arxivaran.

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Estar en possessió del títol de grau en Treball Social o títol oficial universitari equivalent.

Requisits especifics:

 • Permís de conduir classe B.
 • Certificat de nivell B2 de coneixements d’anglés o equivalent.
 • Certificat de nivell C1 de coneixements de català o equivalent.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la contractació amb caràcter temporal (contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball) d’UN/A TÈCNIC/A de PROGRAMES D’INVESTIGACIÓ, categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà, especialitat Treball Social.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria s’han de presentar en el model normalitzat de sol·licitud i autobaremació que està a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Fundació en l’adreça d’Internet:http://fbd.caib.es.

Informació en web organisme:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4686060&coduo=138646&lang=ca

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________________

03/05/2021

Descripció: Personal tècnic en treball social

Organisme: Picanya

 • Plaza España, 1
 • Tel: 961594460
 • Fax: 961591846

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 81, de 30/04/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de grau o diplomatura en Treball Social o títol de grau que habilite per a l’exercici d’aquesta professió o equivalents, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats que estableix l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a l’ocupació pública.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos terminis, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió del títol requerit en les bases.
 • No estar incurs en cap causa d’incompatibilitat de les que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Taxa ordinària: 40,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament dels drets s’ha de fer efectiu mitjançant la formalització d’autoliquidació amb el model oficial que facilita l’Ajuntament de Picanya a través de la carta de pagament o en la pàgina www.picanya.org, i fer-ne l’ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.

Documentació / Informació:

En les instàncies per a participar en aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o la promesa a què es refereix l’article 58.1.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

A més, a les instàncies cal adjuntar el resguard justificatiu d’haver pagat els drets d’examen. La devolució dels drets d’examen no serà procedent en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

En la mateixa instància s’ha d’adjuntar:

 • Justificant del pagament de la taxa.
 • El formulari d’autobaremació perquè les persones aspirants puguen estimar (i presentar) la puntuació a la fase de concurs.
 • Memòria tècnica sobre proposta d’innovació i desenvolupament en matèria de treball social dins de serveis socials. La memòria constarà d’un màxim de 30 pàgines (15 fulls per les dues cares) en Arial 10, incloent-hi annexos i gràfics o diagrames.

Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l’òrgan competent de la Generalitat, o l’òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l’Administració general de l’Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents en la plaça objecte de la present convocatòria.

L’Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la seua participació en condicions d’igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu, amb la proposta de l’adaptació sol·licitada. En aquest cas, abans de fer la prova, l’òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud i haurà de motivar expressament la denegació o modificació, si és el cas, de l’adaptació sol·licitada.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar en el Registre General o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________

30/04/2021

Descripció: Tècnic de joventut

Organisme: Albal

 • Plaça del Jardí, 7
 • Tel: 961260056
 • Fax: 961270861

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Si l’últim dia de presentació de les sol·licituds fora dissabte o inhàbil, es prorrogarà a l’immediat dia hàbil posterior.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Sociologia o Pedagogia.

Requisits generals:

 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. Capacitat. Els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a acomplir les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada acabat el procediment selectiu, caldrà acreditar-la presentant els documents establits en aquestes bases.
 4. Titulació: estar en possessió del títol de grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Sociologia o Pedagogia, o estar en condicions d’obtindre’l al final del termini de presentació de sol·licituds. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació.
 5. Habilitació: no haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l’accés a l’ocupació pública.
 6. Inexistència d’antecedents penals: no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat o indemnitat sexual, d’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/96, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Les condicions per a ser admesos a les proves s’han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment del nomenament i la contractació, i, en aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions que s’estimen pertinents.

Taxa ordinària: 72,12 €

Descripció de la taxa: L’interessat ha de fer l’autoliquidació a través de l’oficina virtual de recaptació https://albal.tributoslocales.es, en l’apartat “Pagar les meues taxes”, i hi ha d’indicar únicament el seu nom, els cognoms, el DNI i el concepte (taxa drets d’examen del grup corresponent).

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS:

 • Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, mitjançant la presentació del certificat de discapacitat o la resolució d’incapacitat permanent total que ho acredite.
 • Les persones inscrites com a demandants d’ocupació en el moment de la convocatòria, fet que s’ha d’acreditar amb la fotocòpia del DARDE (certificat de situació laboral) i la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Les famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de família nombrosa, amb l’aportació del títol que acredite aquesta condició.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en aquesta convocatòria ho ha de sol·licitar mitjançant una instància que s’ha de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament d’Albal.

El model de sol·licitud per a prendre part en les proves selectives el facilitarà l’Ajuntament (AMIC) i es podrà descarregar en la pàgina web municipal http://www.albal.es).

Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d’acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionades.

Juntament amb la instància, cal aportar:

 • Còpia compulsada del document nacional d’identitat, el passaport, número d’identitat estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits de l’article 3.1 i 3.2 d’aquestes bases.
 • Justificant d’haver ingressat l’autoliquidació corresponent als drets d’examen i s’ha d’adjuntar a la instància el resguard acreditatiu del seu pagament.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar ajustades al model normalitzat indicat, per mitjans telemàtics. També es podran presentar en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://albal.es/arees-i-servicis/secretaria-ajuntament/recursos-humans/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

_________________________________________

29/04/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Benissa

 • Plaza Del Portal, 1
 • Tel: 965730058
 • Fax: 965731496

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 77, de 27/04/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social.

Requisits generals:

 1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 2. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa establida legalment.
 4. No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici d’ocupacions públiques, en els termes de l’article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30.10, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 5. Tindre la titulació exigida o complides les condicions per a obtindre-la en la data en la qual finalitza el termini de presentació d’instàncies. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa dels drets d’examen es podrà fer de dues formes:

 1. Mitjançant una targeta bancària en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
 2. Per a poder-ho pagar en qualsevol banc, se sol·licitarà el document d’ingrés en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al c/ Pare Andrés, 21, o per correu electrònic a: oac@ajbenissa.es.

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS/DESCOMPTES:

Per a obtindre el dret a l’exempció de la taxa, es requerirà aportar amb la instància dues certificacions:

 1. Certificació expedida per l’organisme competent en la matèria en què s’indique que la persona interessada es troba en situació de desocupació.
 2. Certificació que indique que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació, o que aquesta és inferior al salari mínim interprofessional, expedit pel SEPE.

Si no poguera aportar-se tal certificació en el moment de presentar la instància, s’ingressarà la taxa i es podrà sol·licitar la devolució amb posterioritat. Els certificats aportats s’han de referir en el període de presentació d’instàncies.

La no presentació de la certificació sense haver ingressat la taxa implicarà la denegació de l’exempció a través de l’exclusió de la persona interessada en la llista d’aspirants.

Documentació / Informació:

Els interessats en la convocatòria han d’utilitzar el model oficial de sol·licitud de participació de proves selectives que figura en la seu electrònica, per a no estar exclosos com a aspirants. En les instàncies, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, i s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Benissa.

Juntament amb les instàncies, s’ha d’adjuntar:

 1. Resguard justificatiu d’haver pagat els drets d’examen o els dos certificats que donen lloc a l’exempció de la taxa.
 2. Còpia del DNI o equivalent.
 3. Còpia de la titulació requerida.
 4. Còpia de la condició de persona amb diversitat funcional, si és el cas.

L’impagament dels drets d’examen i la presentació de sol·licitud fora de termini establit no seran corregibles i comportaran l’exclusió de l’aspirant automàticament.

Les bases íntegres es publicaran igualment en la seu electrònica http://benissa.sedelectronica.es], apartat d’ocupació pública, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Lloc de presentació:

En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, en la seu electrònica o en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://benissa.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: (Correcció d’errors [temari])

Nova Etapa: Obertura de termini

____________________________

29/04/2021

Descripció: Tècnic mitjà d’acció social

Organisme: Sagunt/Sagunto

 • Autonomia, 2
 • Tel: 962655858
 • Fax: 962666233

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de graduat en Treball Social, graduat en Educació Social o equivalents, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, la persona aspirant ha d’aportar l’equivalència per mitjà d’una certificació expedida a l’efecte per l’administració educativa competent en cada cas. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació o la convalidació, si és el cas.

Requisits generals:

 • Posseir la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea o, en defecte d’això, reunir els requisits que respecte de l’accés a l’ocupació pública s’estableixen en l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d’una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques.

El compliment de tots els requisits exigits s’entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

Per a obtindre l’imprés del document de pagament, es podrà accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt i, a través del “Portal del contribuent de l’Ajuntament de Sagunt”, accedir a alta d’autoliquidacions, taxes, i en el desplegable “Taxes procediments selectius”, imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·laboradores que s’esmenten en l’imprés.

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS:

 • Els aspirants que estiguen donats d’alta com a desocupats reals en l’INEM o l’organisme oficial d’ocupació de la corresponent comunitat autònoma.
 • Els aspirants pertanyents a una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

BONIFICACIONS:

Obtindran una bonificació en el 50 % de l’import corresponent a aquesta taxa els subjectes passius pertanyents a una família nombrosa o una monoparental de categoria general.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

Plaça vacant inclosa en l’oferta d’ocupació pública de 2020, mitjançant el sistema de concurs oposició, dins d’un procés extraordinari de consolidació d’ocupació temporal. Expedient 745926J

Documentació / Informació:

 1. Les instàncies s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Sagunt, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitarà el Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà (SAIC) i que figura com a annex I de les bases generals, en la qual s’ha de manifestar de manera expressa que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa i que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les bases, que hauran d’acreditar posteriorment en el cas de superar el procediment selectiu i prèviament a la presa de possessió o subscripció del contracte laboral corresponent.
 2. La instància s’ha d’acompanyar del justificant d’haver efectuat el pagament dels drets d’examen de conformitat amb l’ordenança fiscal reguladora de les taxes que per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal es trobe en vigor.

Només serà procedent la devolució dels drets d’examen en els supòsits que preveu l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l’Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms.

La falta d’abonament o l’abonament parcial dels drets d’examen determinarà l’exclusió de l’aspirant i aquesta incidència no es podrà esmenar.

IGUALTAT DE CONDICIONS:

Les persones que concórreguen al procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda han de presentar la certificació de la Direcció General d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, o òrgan competent d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat, que acrediten aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte d’aquesta convocatòria.

El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Les dades personals es conservaran durant el termini de temps que estiga vigent l’expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de resolució d’un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d’arxiu d’interés públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons la llei.

Les persones interessades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte, han de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: C/ Autonomia, 2. CP: 46500 Sagunt (València) o, si és el cas, al delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament dpo@aytosagunto.es

En l’escrit s’ha d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que li satisfacen i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acredite la representació i un document identificatiu d’aquest.

NOTA: les bases generals sobre convocatòries de procediments selectius d’estabilització i consolidació d’ocupació temporal han sigut publicades en el BOP de València el dia 14/01/2021.

Lloc de presentació:

En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sagunt o en qualsevol de les formes que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.

Informació en web organisme:

http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/default.aspx

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

__________________________

20/04/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Alfafar

 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 963182126
 • Fax: 963186035

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado 93, de 19/04/2021.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o equivalent, o grau en Treball Social o equivalent, en estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

Taxa ordinària: 62,89 €

Descripció de la taxa:

Autoliquidació expedida pel Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits – Pagaments i autoliquidacions), en què s’indique clarament la plaça objecte de la convocatòria.

La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi.

Exempció / Reducció taxes:

Gaudiran d’exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d’acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social (161-F) vacant en la plantilla de l’Ajuntament, enquadrada en el grup A2 corresponent a l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic mitjà, compresa en l’oferta d’ocupació pública de 2017.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Justificant d’haver ingressat la taxa per drets d’examen.
 • Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.
 • Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats). No serà necessària l’aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius de l’Administració.

Lloc de presentació:

En el Servei d’Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També estarà disponible el tràmit de presentació d’instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)

Informació en web organisme: http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/?lang=ca

Fase: Convocatòria (Bases)

Modificació de les bases (Noves bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

_____________________________________

26/04/2021 (s’obri termini EXTRA de 5 dies)

Descripció: Treballador social

Organisme: Mancomunitat del Carraixet

 • Tel: 961391946
 • Fax: 961395661

Etapa Actual: Convocatòria (Termini extra, consulta-ho)

Termini: OBERT. Termini extra

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració mèrits, memòria, entrevista personal

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social.

Requisits especifics:

 • Estar en possessió del Curs de Valoració de Dependència, realitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social o bé l’acreditat per la Generalitat Valenciana. Passa a ser mèrit.
 • No estar inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Estar en possessió del certificat B1 o Elemental de Valencià

Requisits generals:

a) En relació amb la condició de nacionalitat:
a.1.) Tindre la nacionalitat espanyola.
a.2) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
a.3) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.
a.4) Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.

c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

e) Estar en possessió del títol universitari de diplomatura o grau en TREBALL SOCIAL, segons l’actual sistema de titulacions universitàries, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En tot cas, la persona aspirant ha d’aportar l’equivalència per mitjà de la certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació.

Taxa ordinària: 20,00 €

Descripció de la taxa:

La taxa s’ha d’abonar o transferir al compte: ES49 2038 6114 7764 0000 0737. El resguard o justificant de pagament de la taxa s’ha de presentar juntament amb la instància i la resta de documentació.

Documentació / Informació:

Les instàncies (annex 1) per a sol·licitar formar part en la selecció s’han de dirigir al president de la Mancomunitat del Carraixet.

A la instància s’ha d’adjuntar:

a) Còpia compulsada del DNI.
b) Declaració responsable de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l’exercici de funcions públiques (redacció pròpia).
c) Declaració responsable de no trobar-se en causa d’incapacitat (redacció pròpia).
d) Documentació acreditativa que es té la titulació exigible.
e) Llista concreta i numerada dels mèrits valorables, acompanyada del formulari d’autobaremació (annex 2), i de la còpia dels documents que els acrediten degudament compulsats. La no presentació d’aquests documents durant el termini de presentació d’instàncies provocarà la no valoració d’aquests.
f) Currículum de l’aspirant.
g) Informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social, degudament compulsat.
h) Còpia compulsada del permís de conduir.
h) Certificat que NO estar inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.
j) Justificant del pagament de la taxa.

Per a qualsevol dubte sobre la presentació de documentació, poden escriure al correu electrònic: adl@alfaradelpatriarca.es

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar, prioritàriament, per la seu electrònica de la web de la Mancomunitat, o pel Registre General de la Mancomunitat situat a l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca (plaça Sant Joan de Ribera, 4), o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/15, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://mancocarraixet.sede.dival.es/opencms/opencms/sede?lang=va

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________

16/04/2021

Descripció: Treballador/a social i educador/a social

Organisme: Mancomunitat de La Ribera Alta

 • Tel: 962414142
 • Fax: 962414172

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 69, de 14/04/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o en Educació Social.

Requisits especifics:

 • Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell B1 de la JQCV o equivalent.
 • Carnet de conduir.

Taxa ordinària: 28,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa s’ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte: ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: Borsa tècnics/tècniques superiors informàtica.

Documentació / Informació:

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació prevista a aquest efecte en les bases generals, amb les especificacions següents:

 • Documentació acreditativa de la titulació requerida: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.
 • Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.

PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase prèvia d’acreditació de coneixements de valencià i, a més, una fase d’oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats i una fase d’entrevista.

Els/les aspirants que no aporten la documentació acreditativa dels coneixements de valencià requerits hauran de fer, prèviament, una prova sobre coneixements de valencià de naturalesa equivalent a la prova de nivell B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La prova es qualificarà amb apte i no apte.

Informació en web organisme: https://manra.org/ocupacio-publica/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: (Bases i obertura de termini)

_________________________________________

16/04/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Mancomunidad Vall dels Alcalans

 • Tel: 962555401
 • Fax: 962555799

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP núm. 69, de 14/04/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat en Treball Social o equivalent. L’equivalència entre títols correspondrà declarar-la a l’administració amb competències en matèria educativa.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix l’art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat/ada per mitjà d’expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

Tots els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés objecte d’aquesta convocatòria.

Taxa ordinària: 15,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’han de satisfer mitjançant un ingrés bancari en el núm. de compte següent: ES77 2038 6107 34 6000002335, i s’hi ha d’indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria.

La taxa per concurrència a proves selectives únicament es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest. En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds han d’estar degudament omplides i els aspirants hi han de declarar, responsablement, que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i s’han de dirigir a la Sra. Presidenta de la Mancomunitat, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Còpia del document nacional d’identitat.
 • Justificant d’haver ingressat els drets d’examen.
 • Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de discapacitat igual al 33 % o superior expedit per l’òrgan competent, si és el cas.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic a alcalans_adg@gva.es, en què comunique la presentació de la instància dirigida a la mancomunitat.

Informació en web organisme:

https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=16002

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________

16/04/2021

Descripció: Tècnics superiors en Promoció de la Igualtat de Gènere

Organisme: Mancomunitat de La Ribera Alta

 • Tel: 962414142
 • Fax: 962414172

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP núm. 69, de 14/04/2021)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Titulació de títol de tècnic superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Requisits especifics:

 • Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell B1 de la JQCV o equivalent.
 • Carnet de conduir.

Taxa ordinària: 28,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa s’ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte: ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: borsa tècnics/tècniques superiors Informàtica.

Documentació / Informació:

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació prevista a aquest efecte en les bases generals, amb les especificacions següents:

 • Documentació acreditativa de la titulació requerida: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.
 • Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.

PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase prèvia d’acreditació de coneixements de valencià i, a més, una fase d’oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats i una fase d’entrevista.

Els/les aspirants que no aporten la documentació acreditativa dels coneixements de valencià requerits hauran de fer, prèviament, una prova sobre coneixements de valencià de naturalesa equivalent a la prova de nivell B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La prova es qualificarà amb apte i no apte.

Informació en web organisme: https://manra.org/ocupacio-publica/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________

16/04/2021

Descripció: Tècnics superiors en Integració Social, tècnics superiors en Animació Sociocultural i tècnics superiors en Educació Ambiental.

Organisme: Mancomunitat de La Ribera Alta

 • Tel: 962414142
 • Fax: 962414172

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 69, de 14/04/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Integració Social, tècnic superior en Animació Sociocultural i tècnic superior en Educació Ambiental.

Requisits especifics:

 • Coneixements de valencià de nivell equivalent al nivell B1 de la JQCV o equivalent.
 • Carnet de conduir.

Taxa ordinària: 28,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa s’ha de materialitzar mitjançant un ingrés en el compte bancari: BANKIA, amb núm. de compte: ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: borsa tècnics/tècniques superiors Informàtica.

Documentació / Informació:

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació prevista a aquest efecte en les bases generals, amb les especificacions següents:

 • Documentació acreditativa de la titulació requerida: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.
 • Documents acreditatius de mèrits per a la fase de concurs: NO s’ha d’adjuntar. Es requerirà més avant.

PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase prèvia d’acreditació de coneixements de valencià i, a més, una fase d’oposició, una fase de concurs consistent en la valoració dels mèrits al·legats i una fase d’entrevista.

Els/les aspirants que no aporten la documentació acreditativa dels coneixements de valencià requerits hauran de fer, prèviament, una prova sobre coneixements de valencià de naturalesa equivalent a la prova de nivell B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La prova es qualificarà amb apte i no apte.

Informació en web organisme: https://manra.org/ocupacio-publica/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________________________

15/04/2021

Descripció: Agent d’igualtat

Organisme: Mancomunitat del Carraixet

 • Tel: 961391946
 • Fax: 961395661

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 69, de 14/04/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Documentació / Informació:

En el tauler d’anuncis de la web de la Mancomunitat http://www. mancocarraixet.es) es troben publicades les bases que han de regir la convocatòria de la següent borsa de treball d’agent d’igualtat.

Els anuncis successius sobre aquesta convocatòria de proves selectives es publicaran en el tauler d’anuncis de la web, i els terminis corresponents comptaran de l’endemà d’aquestes publicacions.

Lloc de presentació:

La presentació de sol·licituds es farà per seu electrònica o bé en el Registre General de la Mancomunitat.

Informació en web organisme: https://mancocarraixet.sede.dival.es/opencms/opencms/sede?lang=va

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

______________________

14/04/2021

Descripció: Tècnic de joventut

Organisme: Xixona/Jijona

 • Avda. Constitución, 6
 • Tel: 965610300
 • Fax: 965612115

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. Les instàncies s’han de presentar dins del termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 67, de 12/0342021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits especifics:

TITULACIÓ

Estar en possessió de qualsevol dels títols universitaris següents o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies:

 • Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.
 • També serà vàlida qualsevol altra titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Les equivalències dels títols han de ser reconegudes com a tals per l’administració competent en cada cas concret i degudament acreditades en aquest sentit pels aspirants. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n’acredite, si és el cas, l’homologació.

L’experiència en l’àmbit de joventut s’ha d’acreditar mitjançant el treball en administracions públiques o privades realitzant funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població d’entre 12 i 30 anys, experiència que cal justificar segons el que estableix la BASE SETENA de la convocatòria, valoració de mèrits, punt 1, experiència professional.

Aquesta experiència mínima que integre el requisit de titulació, en el punt 3.b, no computarà després com a mèrit en la fase de concurs.

Per a acreditar la formació específica que integra el requisit de titulació en el punt 3.b, s’utilitzarà qualsevol dels criteris següents:

 • Haver tingut formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden totalment o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.
 • Haver realitzat el curs de dinamització d’activitats de temps lliure i/o de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
 • Estar en possessió del certificat de professionalitat d’Informació Juvenil o qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut o desenvolupament comunitari.
 • Haver fet activitats de voluntariat continuadament en associacions juvenils.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea, en els termes que estableixen la Llei 17/1993, de 23 de desembre, i els articles 56 i 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les corresponents funcions o tasques.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

Documentació / Informació:

Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Xixona, en la qual han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits a la data d’expiració del termini de presentació de les sol·licituds.

Les persones amb diversitat funcional que siguen seleccionades han d’acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o places a què aspiren, mitjançant l’oportuna certificació de l’òrgan corresponent.

A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 1. DNI o document oficial d’identificació estranger equivalent.
 2. Titulació acadèmica i requisits exigits en la base segona, punt 3.
 3. Document d’autobaremació de valorables pel tribunal qualificador.
 4. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

NOTA: les persones que hagen presentat una instància de participació amb anterioritat després de la publicació de les bases especifiques anteriors, en data 17 de març en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP), no hauran de presentar una nova instància de participació. No obstant això, el procés d’admissió i exclusió d’aspirants a participar en aquest procés selectiu es realitzarà en funció del que estableix aquesta nova convocatòria i les bases que la regulen, que modifica l’anterior i l’ajusta al que disposa per a aquest any 2021 l’Institut Valencià de Joventut mitjançant la RESOLUCIÓ de 12 de març de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan la sol·licitud es presente en un lloc, o una manera diferent, de l’Oficina d’atenció al ciutadà o de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xixona (https://sede.xixona.es), l’aspirant haurà de comunicar-ho dins del termini de presentació d’instàncies, per correu electrònic (oac@xixona.es), i adjuntar el document de registre d’entrada. Sense aquest requisit no s’admetrà la instància quan siga rebuda per l’Ajuntament de Xixona amb posterioritat a la data de terminació del termini.
Aquest mateix requisit s’ha de complir quan s’efectue qualsevol altre tipus d’al·legació subjecta a termini que es puga efectuar al llarg del procés selectiu.

Informació en web organisme: http://www.xixona.es/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________________________

09/04/2021

Descripció: Tècnic superior de Serveis Socials

Organisme: Manises

 • Plaça del Castell, 1
 • Tel: 961545116
 • Fax: 961520453

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 84, de 08/04/2021.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol universitari de grau o equivalent en Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia o Dret.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d’imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s’aspira i la identificació de l’aspirant.

Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Exempció / Reducció taxes:

 • La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d’ocupació que corresponga o un document anàleg. D’altra banda, el nivell de renda s’ha d’acreditar a través d’una declaració responsable en la qual s’afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s’acreditarà amb el certificat expedit per l’organisme públic competent en la matèria.
 • Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d’aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

En totes les proves selectives convocades per l’Ajuntament de Manises seran admeses les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Documentació / Informació:

S’ha d’utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es. S’ha d’adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa corresponent.

Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d’aportar una certificació de l’òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

 • Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
 • En l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
 • A través de la resta de formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació en web organisme:

https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Fase: Convocatòria (Bases)

(Correcció d’errors [bases])

Nova Etapa: (Obertura de termini)

____________________________________________

31/03/2021

Descripció: Agent d’igualtat

Organisme: Llíria

 • Plaça Major, 1
 • Tel: 962798282
 • Fax: 962790796

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 60, de 30/03/21. Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A/B – Llicenciatura/Diplomatura

Titulació específica: Títol de grau, diplomatura, llicenciatura o equivalent.

Requisits especifics:

 • Estar en possessió del títol de grau, diplomatura, llicenciatura o equivalent.
 • Estar en possessió del títol de doctorat o màster en Gènere o Polítiques d’Igualtat emés per la universitat o una formació mínima de 250 hores en Perspectiva de Gènere i Polítiques d’Igualtat en oportunitats realitzades en un mateix curs i certificació per un organisme públic.

En cas de titulacions obtingudes en altres estats, s’ha d’estar en possessió de la documentació oficial corresponent que n’acredite l’homologació.

 • Tindre coneixements de la llengua castellana. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l’efecte de ser admeses a la convocatòria, han d’acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d’haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l’Estat espanyol.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o els requisits que estableix l’art. 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
b) Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l’exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la borsa de treball temporal objecte de la convocatòria.
d) No haver sigut separat/ada per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Taxa ordinària: 28,40 €

Descripció de la taxa:

El procediment de pagament de la taxa per l’activitat administrativa de realització de proves de selecció de personal serà el següent:

1. Generant una autoliquidació el tràmit de la qual es troba lloc a disposició en la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Autoliquidacions”, i crear una nova liquidació en “SELECCIÓ PERSONAL”.

Una vegada generada l’autoliquidació, el pagament es podrà efectuar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es/, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Passarel·la de pagament”. En la passarel·la de pagament s’ha d’indicar el núm. d’emissora, el núm. de referència, la identificació i l’import, les dades del qual apareixen en l’autoliquidació que s’ha generat prèviament.

2. Quan no siga possible fer el pagament d’acord amb el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, es podrà sol·licitar per correu electrònic el model d’autoliquidació a recaudacion@lliria.es, cas en què cal indicar les dades següents:

 • Nom i cognoms.
 • Número d’identificació fiscal (NIF).
 • Adreça postal (a efecte de notificacions) amb la indicació de:
 • Carrer, plaça o via amb número de portal i porta.
 • Codi postal.
 • Localitat.
 • Província.
 • Procés selectiu al qual es dirigeix la sol·licitud.

Una vegada generada l’autoliquidació, el pagament es podrà efectuar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es/, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Passarel·la de pagament”. En la passarel·la de pagament s’ha d’indicar el núm. d’emissora, el núm. de referència, la identificació i l’import, les dades del qual apareixen en l’autoliquidació que s’ha generat prèviament.

El pagament podrà efectuar-se, així mateix, mitjançant l’abonament a través de banca electrònica o oficines de les entitats bancàries indicades en la carta de pagament.

En els dos casos, l’ingrés es justificarà mitjançant el document de pagament emés per la passarel·la de pagament o l’entitat bancària.

Documentació / Informació:

 • Sol·licituds

Les sol·licituds per a participar en el procés de creació de la borsa de treball d’agent d’igualtat s’han d’ajustar al model oficial que figura en la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria (Catàleg de tràmits/Recursos humans – Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’AGENT D’IGUALTAT).

Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència, i hi han de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases, així com la declaració responsable que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que obra en poder de la persona aspirant, i que, a l’efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerit a aquest efecte per la Comissió de Valoració.

En la sol·licitud de participació, els participants han d’indicar si autoritzen mitjançant la signatura de la sol·licitud de participació la cessió de dades a altres administracions públiques amb les quals l’Ajuntament de Llíria subscriga un conveni de cessió de borses, a l’efecte de poder ser nomenats des d’altres administracions públiques per a la realització d’ofertes de treball.

 • Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de presentar amb:

a) Document original acreditatiu d’haver ingressat la taxa per drets d’examen (resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària).
b) Títol de diplomatura, llicenciatura, grau o equivalent.
c) Títol de doctorat o màster en Gènere o Polítiques d’Igualtat emés per la universitat o una formació mínima de 250 hores en Perspectiva de Gènere i Polítiques d’Igualtat en Oportunitats realitzades en un mateix curs i certificació per un organisme públic.
d) Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud original i la fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de coneixement del castellà; per a la qual cosa han d’aportar un certificat de grau mitjà en coneixements de llengua castellana, o certificat acreditatiu d’haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat en l’Estat espanyol.

e) Còpia dels mèrits. A aquest efecte, en cas que la documentació aportada no dispose de CSV de l’òrgan que va emetre el document, haurà de constar en la sol·licitud la declaració responsable del fet que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que es troba en poder de la persona aspirant, i que, a l’efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerit a aquest efecte per l’òrgan tècnic de selecció o per l’Ajuntament.
f) Full d’autobaremació de mèrits signada i omplida. Els mèrits que no s’indiquen en l’autobaremació no es tindran en compte, encara que s’haja aportat documentació acreditativa del mèrit.

Personal amb diversitat funcional:

Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat, i han d’indicar si necessiten algun tipus d’adaptació per a fer la prova.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits/Recursos humans – Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’AGENT D’IGUALTAT) i d’acord amb el model que consta en aquesta i en la pàgina web (www.lliria.es), tal com estableix l’article 16.4.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Reglament de les borses de treball temporal de l’Ajuntament de Llíria.

Informació en web organisme: http://www.lliria.es/es/page/bolsa-trabajo

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________

31/03/2021

Descripció: Promotor/a d’igualtat

Organisme: Llíria

 • Plaça Major, 1
 • Tel: 962798282
 • Fax: 962790796

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 60, de 30/03/21. Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Prova d’aptitud / Valoració de mèrits

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Títol de tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Requisits especifics:

Tindre coneixements de la llengua castellana. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l’efecte de ser admeses a la convocatòria, han d’acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol nivell (C1) o superior, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d’haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l’Estat espanyol.

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o els requisits que estableix l’art. 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
b) Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l’exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la borsa de treball temporal objecte de la convocatòria.
d) No haver sigut separat/ada per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Taxa ordinària: 21,35 €

Descripció de la taxa:

El procediment de pagament de la taxa per l’activitat administrativa de realització de proves de selecció de personal serà el següent:

1. Generant una autoliquidació el tràmit de la qual es troba lloc a disposició en la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Autoliquidacions”, i crear una nova liquidació en “SELECCIÓ PERSONAL”.

Una vegada generada l’autoliquidació, el pagament es podrà efectuar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es/, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Passarel·la de pagament”. En la passarel·la de pagament s’ha d’indicar el núm. d’emissora, el núm. de referència, la identificació i l’import, les dades del qual apareixen en l’autoliquidació que s’ha generat prèviament.

2. Quan no siga possible fer el pagament d’acord amb el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, es podrà sol·licitar per correu electrònic el model d’autoliquidació a recaudacion@lliria.es, cas en què cal indicar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Número d’identificació fiscal (NIF).
 • Adreça postal (a efecte de notificacions) amb la indicació de:
 • Carrer, plaça o via amb número de portal i porta.
 • Codi postal.
 • Localitat.
 • Província.
 • Procés selectiu al qual es dirigeix la sol·licitud.

Una vegada generada l’autoliquidació, el pagament es podrà efectuar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria: https://sede.lliria.es/, en la secció de Tributs i pagaments, apartat “Passarel·la de pagament”. En la passarel·la de pagament s’ha d’indicar el núm. d’emissora, el núm. de referència, la identificació i l’import, les dades del qual apareixen en l’autoliquidació que s’ha generat prèviament.

El pagament podrà efectuar-se, així mateix, mitjançant l’abonament a través de banca electrònica o oficines de les entitats bancàries indicades en la carta de pagament.

En els dos casos, l’ingrés es justificarà mitjançant el document de pagament emés per la passarel·la de pagament o l’entitat bancària.

Documentació / Informació:

 • Sol·licituds.

Les sol·licituds per a participar en el procés de creació de la borsa de promotor/a d’igualtat s’han d’ajustar al model oficial que figura en la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria (Catàleg de tràmits/Recursos Humans).

Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència, i hi han de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases, així com la declaració responsable que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que obra en poder de la persona aspirant, i que, a l’efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerit a aquest efecte per la Comissió de Valoració.

En la sol·licitud de participació, els participants han d’indicar si autoritzen mitjançant la signatura de la sol·licitud de participació la cessió de dades a altres administracions públiques amb les quals l’Ajuntament de Llíria subscriga un conveni de cessió de borses, a l’efecte de poder ser nomenats des d’altres administracions públiques per a la realització d’ofertes de treball.

Documentació de la qual s’ha d’acompanyar la sol·licitud:

La sol·licitud s’ha de presentar amb:

 • Document original acreditatiu d’haver ingressat la taxa per drets d’examen (resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària o passarel·la de pagament).
 • Títol de tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat.
 • Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar amb la sol·licitud la documentació acreditativa de coneixement del castellà, per a la qual cosa han d’aportar el certificat de nivell C1 en coneixements de llengua castellana, o un certificat acreditatiu d’haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat en l’Estat espanyol.
 • Còpia dels mèrits. A aquest efecte, en cas que la documentació aportada no dispose de CSV de l’òrgan que va emetre el document, haurà de constar en la sol·licitud la declaració responsable del fet que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que es troba en poder de la persona aspirant, i que, a l’efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerit a aquest efecte per l’òrgan tècnic de selecció o per l’Ajuntament.
 • Full d’autobaremació de mèrits signat i omplit. Els mèrits que no s’indiquen en l’autobaremació no es tindran en compte, encara que s’haja aportat documentació acreditativa del mèrit.

Personal amb diversitat funcional:

Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat, i han d’indicar si necessiten algun tipus d’adaptació per a fer la prova.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits/Recursos humans – Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de PROMOTOR/A D’IGUALTAT) i d’acord amb el model que consta en aquesta i en la pàgina web (www.lliria.es), tal com estableix l’article 16.4.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Reglament de les borses de treball temporal de l’Ajuntament de Llíria.

Informació en web organisme: http://www.lliria.es/es/page/bolsa-trabajo

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_______________________

26/03/2021

Descripció: Tècnic superior de Serveis Socials

Organisme: Manises

 • Plaça del Castell, 1
 • Tel: 961545116
 • Fax: 961520453

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [bases])

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol universitari de grau o equivalent en Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia o Dret.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d’imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s’aspira i la identificació de l’aspirant.

Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Exempció / Reducció taxes:

 • La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d’ocupació que corresponga o un document anàleg. D’altra banda, el nivell de renda s’ha d’acreditar a través d’una declaració responsable en la qual s’afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s’acreditarà amb el certificat expedit per l’organisme públic competent en la matèria.
 • Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d’aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

En totes les proves selectives convocades per l’Ajuntament de Manises seran admeses les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Documentació / Informació:

S’ha d’utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es. S’ha d’adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa corresponent.

Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d’aportar una certificació de l’òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

S’ha de presentar:

 • Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
 • En l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
 • A través de la resta de formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació en web organisme: https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: (Correcció d’errors [bases])

____________________

24/03/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Benissa

 • Plaza Del Portal, 1
 • Tel: 965730058
 • Fax: 965731496

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 55, de 23/03/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa establida legalment.
 • No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici d’ocupacions públiques, en els termes de l’article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30.10, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre la titulació exigida o complides les condicions per a obtindre-la en la data en la qual finalitza el termini de presentació d’instàncies. Les titulacions obtingudes en l’estranger s’han de justificar amb la documentació que n’acredite l’homologació.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa dels drets d’examen es podrà fer de dues formes:

 1. Mitjançant una targeta bancària en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
 2. Per a poder-ho pagar en qualsevol banc, se sol·licitarà el document d’ingrés en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al c/ Pare Andrés, 21, o per correu electrònic a: oac@ajbenissa.es.

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS / DESCOMPTES

Per a obtindre el dret a l’exempció de la taxa, es requerirà aportar amb la instància dues certificacions:

1) Certificació expedida per l’organisme competent en la matèria en què s’indique que la persona interessada es troba en situació de desocupació.

2) Certificació que indique que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació, o que aquesta és inferior al salari mínim interprofessional, expedit pel SEPE.

Si no poguera aportar-se tal certificació en el moment de presentar la instància, s’ingressarà la taxa i es podrà sol·licitar la devolució amb posterioritat. Els certificats aportats s’han de referir en el període de presentació d’instàncies.

La no presentació de la certificació sense haver ingressat la taxa implicarà la denegació de l’exempció a través de l’exclusió de la persona interessada en la llista d’aspirants.

Documentació / Informació:

Els interessats en la convocatòria han d’utilitzar el model oficial de sol·licitud de participació de proves selectives que figura en la seu electrònica, per a no estar exclosos com a aspirants.
En les instàncies, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, i s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Benissa.

Juntament amb les instàncies, s’ha d’adjuntar:

 • Resguard justificatiu d’haver pagat els drets d’examen o els dos certificats que donen lloc a l’exempció de la taxa.
 • Còpia del DNI o equivalent.
 • Còpia de la titulació requerida.
 • Còpia de la condició de persona amb diversitat funcional, si és el cas.

L’impagament dels drets d’examen i la presentació de sol·licitud fora de termini establit no seran corregibles i comportaran l’exclusió de l’aspirant automàticament.

Les bases íntegres es publicaran igualment en la seu electrònica http://benissa.sedelectronica.es], apartat d’ocupació pública, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Lloc de presentació:

En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, en la seu electrònica o en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://benissa.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________________

24/03/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva

 • Tel: 962504887
 • Fax: 962503668

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 55, de 23/03/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o equivalent, o una altra titulació universitària. Les equivalències les ha de justificar la persona aspirant mitjançant una certificació de l’autoritat acadèmica competent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, ha de disposar de l’homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del TREBEP.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Taxa ordinària: 70,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer directament o mitjançant una transferència bancària en el compte número ES87 203 8619 64 66400000188, i no es pot fer per gir postal o telegràfic.

A aquests efectes, l’ordre de transferència bancària s’ha de fer a favor de la Mancomunitat de la Foia de Bunyol – Chiva, proves selectives de treballadora o treballador social. Si la persona ordenant de la transferència o l’ingrés no és la mateixa que l’aspirant, s’ha d’indicar en l’extracte de l’operació el nom i els cognoms de la persona aspirant.

Descripció de les places:

Nomenament interí per programa i per acumulació de tasques, de conformitat amb l’art. 10 C I D del TREBEP i en l’article 16 de l’LOGFPV.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds d’admissió en aquesta convocatòria s’han de dirigir a la Presidència de la Mancomunitat de la Foia de Bunyol – Chiva. Per a la seua admissió en aquest procés selectiu, els interessats han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. Les instàncies han de reunir els requisits genèrics que estableix l’article 66 de la referida Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Així mateix, hauran d’indicar necessàriament un telèfon i una adreça de correu electrònic, només a l’efecte de crides per al funcionament de les borses.

A la sol·licitud de participació s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen. Segons l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la devolució dels drets d’examen no serà procedent en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada. La falta de la justificació de l’abonament dels drets d’examen determinarà l’exclusió de la persona aspirant. En cap cas, l’abonament de la taxa eximirà de la presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud corresponent de participació en el procés selectiu, i serà causa d’exclusió la no presentació, encara que s’hagen abonat els drets d’examen, o la seua presentació sense signar.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que s’hi al·leguen, bé còpia simple dels documents o bé document original signat electrònicament. En la sol·licitud s’ha de declarar responsablement que les còpies simples aportades són còpies literals de la documentació original que obra en poder de la persona aspirant i que, a l’efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de ser requerida a aquest efecte.

Lloc de presentació: En el registre d’entrada de la Mancomunitat.

Informació en web organisme: https://mclahoya.es/ofertas-de-empleo/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________

22/03/2021

Descripció: Treballadors/ores socials

Organisme: Oliva

 • Plaça Ajuntament, 1
 • Tel: 962850250
 • Fax: 962839772

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 53, de 18/03/2021. En el cas que l’últim dia del termini d’instàncies siga inhàbil (dissabte, diumenge o festiu), s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació acadèmica del grau en Treball Social o equivalent.

Requisits especifics: Estar en possessió del certificat C1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en el supòsit d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida en les bases o estar en condicions d’obtindre-la a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies. L’acreditació de l’equivalència de les diferents titulacions correspondrà a l’aspirant.

Respecte de les titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació. Els aspirants han d’acreditar degudament la convalidació o l’homologació dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

Les titulacions oficials acadèmiques que presenten els aspirants han d’anar acompanyades de l’equivalència de títols declarada per l’autoritat acadèmica competent (Ministeri d’Educació o organisme competent).

Tots els requisits s’han de complir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre en el moment del nomenament. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment del procediment o de la presa de possessió.

Taxa ordinària: 21,00 €

Descripció de la taxa: Els drets d’examen s’han d’ingressar el compte IBAN ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA, sucursal d’Oliva, a nom de l’Ajuntament d’Oliva, i s’hi ha d’adjuntar una còpia del resguard.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcalde President de l’Ajuntament d’Oliva, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que tinga l’Ajuntament.

Les instàncies han d’estar degudament omplides i reuniran els requisits genèrics que estableix l’article 66.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), així com el que estableix l’article 69 del mateix text, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies, així com que es disposa de la documentació original que així ho acredita i que la posarà a la disposició de l’Administració quan li siga requerida.

Juntament amb el model d’instància per a sol·licitar participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l’efecte d’acreditar els requisits d’edat i nacionalitat.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica o justificant d’haver pagat els drets d’expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l’acompliment de la plaça sol·licitada.
 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen. En el document d’ingrés dels drets d’examen, ha de constar el nom de l’aspirant i la plaça a la qual opta.
 • Fotocòpia del certificat C1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.

En el cas d’aspirants amb discapacitat, han de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud per tal de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants.

L’exercici es durà a terme en la data i el lloc que s’anunciarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web www.oliva.es

DEFECTES CORREGIBLES:

Si alguna instància tinguera algun defecte corregible, podrà requerir-se la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l’advertiment que, si no ho fa així, serà exclosa de la llista d’admesos/eses.

Els errors de fet que pogueren advertir-se podran esmenar-se en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

Lloc de presentació: En el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o en els llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Informació en web organisme: https://oliva.es/es/node/9032

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________

18/03/2021

Descripció: TÈCNICS DE JOVENTUT

Organisme: Xixona/Jijona

 • Avda. Constitución, 6
 • Tel: 965610300
 • Fax: 965612115

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 52, de 17/03/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Estar en possessió de qualsevol dels títols següents o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies: títol universitari de diplomatura o grau en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri (o Educació), o títol declarat equivalent a algun dels anteriors, o del resguard d’haver satisfet els drets per a l’obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. S’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior (o de grau mitjà) sempre que s’acrediten almenys 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut en qualsevol administració pública.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea, en els termes que estableixen la Llei 17/1993, de 23 de desembre i els articles 56 i 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de qualsevol dels títols exigits.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 • Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s’establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l’acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar. A aquests efectes, els aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de dictamen favorable que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit pel Centre d’Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social o per un òrgan competent d’altres comunitats autònomes o de l’Administració de l’Estat que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en aquest procés selectiu, ho ha de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Xixona.

A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • DNI o document oficial d’identificació estranger equivalent.
 • Titulació acadèmica exigida.
 • Mèrits valorables pel tribunal qualificador.

Lloc de presentació:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan la sol·licitud es presente en un lloc diferent del de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Xixona o d’una altra manera, l’aspirant haurà de comunicar-ho dins del termini de presentació d’instàncies, per correu electrònic (oac@xixona.es), i adjuntar el document de registre d’entrada amb la documentació necessària.
Sense aquest requisit no s’admetrà la instància quan siga rebuda per l’Ajuntament de Xixona amb posterioritat a la data de terminació del termini.

Informació en web organisme: http://www.xixona.es/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________

16/03/2021

Descripció: Treballador social

Organisme: Monòver/Monóvar

 • Plaça de la Sala, 1
 • Tel: 966960311
 • Fax: 965470955

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 63, de 15/03/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en treball social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l’article 57, accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats, de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques corresponents a la plaça que s’ha de cobrir, així com no tindre cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Els qui tinguen la condició de discapacitats han d’acreditar, amb caràcter previ a l’inici del procediment de selecció, la seua aptitud en la forma determinada en l’article 38.2 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, i en cas contrari no seran admesos.
 • Estar en possessió del títol de diplomatura o grau en Treball Social. L’equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l’administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants. En cas de titulacions obtingudes en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.
 • No trobar-se incurs en cap causa d’incompatibilitat o d’incapacitat de les establides legalment.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • D’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, és un requisit per a l’exercici del lloc de treball el fet de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans. Les persones aspirants han de presentar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici d’ocupacions públiques, en els termes de l’article 56.1.d de l’RD legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

Ingrés mitjançant transferència bancària al compte BANC SABADELL NÚM. DE COMPTE ES26 0081 1023 5100 0102 6409

Exempció / Reducció taxes:

1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu. Els percentatges de bonificació seran els següents, conforme a les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i el seu Reglament aprovat pel RD 1621/2005:

 • Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 100 % de bonificació en la quota íntegra.

Les persones beneficiàries han d’adjuntar a la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:

 • Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, els quals han d’adjuntar a la sol·licitud el certificat acreditatiu d’aquesta condició.
 • Les persones que figuren com a demandants d’ocupació durant el termini, almenys, d’un mes anterior a la data d’aquesta convocatòria. Són requisits per al gaudi de l’exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. La certificació relativa a la condició de demandant d’ocupació s’ha de sol·licitar a l’oficina dels serveis públics d’ocupació, document que ha d’acompanyar la sol·licitud.
 • Les persones que no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. Quant a l’acreditació de les rendes es realitzarà mitjançant l’aportació en còpia de la declaració anual de l’IRPF d’aquella part corresponent a ingressos del contribuent de l’any anterior de què es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l’IRPF, document que haurà d’acompanyar-se a la sol·licitud.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: Grup A.2, amb nivell de complement de destinació 20.

Documentació / Informació:

La instància de sol·licitud, en què els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la base segona, s’ha d’acompanyar de:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Justificant de l’abonament de les taxes corresponents als drets d’examen i formació de l’expedient.

Els aspirants amb discapacitats ho han de fer constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i de mitjans necessàries per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta d’aspirants. Igualment, han d’aportar una fotocòpia de la certificació de l’òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d’aquesta.

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament o en els llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en aquest cas, s’han d’anunciar al correu electrònic d’aquest Ajuntament (jmanuel@monovar.es), que s’haurà de rebre, com a màxim, l’últim dia de presentació d’instàncies.

Informació en web organisme:

https://www.monovar.es/wp-content/uploads/2018/11/Bases-plaza-Trabajador-a-Social.pdf

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

________________________

09/03/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Canals

 • Plaça de La Vila, 9
 • Tel: 962240126
 • Fax: 962242319

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP núm. 45, de 08/03/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits especifics:

TITULACIÓ:

Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 • Educació Social
 • Treball Social
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Magisteri

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Ser cònjuge d’espanyols i de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret o ser els seus descendents o els dels seus cònjuges menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat establida per a la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l’exercici de les seues funcions laborals.
 • No haver sigut separat del servei de cap administració pública per mitjà d’expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
 • No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat de les contingudes en la legislació vigent per al personal al servei de l’Administració pública i local.
 • No estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals. Per a acreditar aquest aspecte, cal presentar en el moment de la contractació el certificat negatiu, tal com s’indica en l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, afegit per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.

Taxa ordinària: 20,00 €

Descripció de la taxa:

L’ingrés s’ha d’efectuar en el número de compte de titularitat d’aquest Ajuntament de BANKIA, oficina de Canals, situada a l’av. Vicente Ferri, número 2, en el compte corrent IBAN ES69 2038 6132 2860 0001 5685.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds, que s’han de dirigir a la Presidència de l’Ajuntament, s’han de presentar d’acord amb el model que apareix com a annex I en les bases de la convocatòria. Aquest model es podrà obtindre en les oficines de l’Ajuntament i a través d’Internet consultant en la pàgina web de l’Ajuntament (https://transparencia.canals.es/organitzacio/borses).

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la fotocòpia dels requisits i mèrits al·legats.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar en el Registre de l’Ajuntament de Canals, amb domicili en la plaça de la Vila, núm. 9, CP 46650 de Canals, en horari d’oficines, o bé a través dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan les sol·licituds no es presenten directament en el Registre de l’Ajuntament, la persona aspirant ha de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus o mitjançant un segell d’entrada (en cas de presentar-se via registre d’una altra administració) i, al mateix temps, ha de comunicar a l’Ajuntament la data d’imposició d’aquest enviament, mitjançant un fax (96.224.23.19) o un correu electrònic (personal@canals.es) abans de les 13.00 h del mateix dia que finalitza el termini de presentació de les sol·licituds. Sense els requisits esmentats, la persona aspirant serà considerada automàticament exclosa de la convocatòria.

Informació en web organisme:

https://transparencia.canals.es/organitzacio/borses

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

____________________________

08/03/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Monforte del Cid

 • Plaza De España, 1
 • Tel: 965620025
 • Fax: 965621435

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [obertura de termin])

Termini: OBERT. 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província núm. 44, de 05/03/2021. El termini de presentació serà del 6 al 15 de març.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells als quals siguen aplicable els tractats internacionals ratificats per Espanya sobre lliure circulació de treballadors. Siga quina siga la seua
  nacionalitat, podran accedir a l’ús de l’Ajuntament de Monforte del Cid el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, hi podran accedir els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir com a personal laboral.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places que s’indiquen en les respectives bases específiques.
 • Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver sigut separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió d’algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies: Estar en possessió del títol universitari de diplomatura o grau en Treball Social, haver satisfet els drets per a la seua obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. L’equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l’administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants. Igualment, en el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, cal estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n’acredite, si és el cas, l’homologació.

Taxa ordinària: 23,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament s’ha de realitzar en el compte bancari següent: BANCO SANTANDER ES11 0030 3202 9100 0006 7271.

Exempció / Reducció taxes:

EXEMPCIONS:

 • Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, segons el certificat emés per l’INSERSO o l’entitat equivalent de la Generalitat Valenciana, que ha d’acompanyar la instància de sol·licitud.
 • Les persones inscrites en els serveis oficials d’ocupació com a demandants d’ocupació, segons el certificat oficial emés per aquests, que ha d’acompanyar la instància de sol·licitud.

Documentació / Informació:

Els aspirants amb algun tipus de discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris, per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta dels aspirants.

Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el registre general i en la pàgina web municipal http://www.monfortedelcid.es/. En la instància, els interessats han de fer constar que reuneixen tots els requisits
establits en les bases generals i particulars, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies, i que accepten les bases en tots els seus punts.

La instància ha d’anar acompanyada dels documents que s’indiquen a continuació:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat, o document equivalent probatori de la identitat del sol·licitant a l’efecte d’acreditar els requisits d’edat i nacionalitat.
 • Fotocòpia del títol exigit en la convocatòria, o justificant d’haver pagat els drets d’expedició d’aquest, sense perjudici de la seua posterior presentació.
 • Resguard justificatiu d’haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives.

Les bases, juntament amb la instància, es publicaran en la seu electrònica d’aquest Ajuntament http://monfortedelcid.sedelectronica.es i en el tauler d’anuncis.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar en hores hàbils, en el Registre General de l’Ajuntament, o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme:

https://monfortedelcid.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: (Correcció d’errors [obertura de termin])

_________________

04/03/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme: Mislata

 • Plaza Constitución, 8
 • Tel: 963991100
 • Fax: 963991150

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí de la Província de València núm. 42, de 03/03/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, tècnic/a generalista de nivell A, i s’acceptarà també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut.

Requisits especifics: Coneixements de valencià de nivell A2, sempre que s’acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Comunitat Europea, o estar inclosa en algun dels supòsits que regula l’article 57 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • No haver sigut separada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas de tindre la nacionalitat d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació:

Les instàncies han d’anar acompanyades de:

 • Document nacional d’identitat.
 • Titulació exigida en la convocatòria.
 • Si és el cas, acreditació de l’experiència laboral, en el sector públic o privat, en serveis i programes per a joves. Acreditació: contracte de treball, certificat de l’empresa acompanyat de certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o nomenament acompanyat de certificació emesa per la secretaria o direcció corresponent en el qual figure clarament el període de serveis prestats, l’àrea i la categoria professional. En el cas de persones que treballen com a autònomes, cal aportar els documents acreditatius d’alta i baixa en el RETA, així com el certificat de períodes i l’epígraf de l’activitat d’alta emés per l’organisme competent.
 • Si és el cas, acreditació de la formació en polítiques, serveis i programes per a joves.
 • Llista de mèrits que s’aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa d’aquests.
 • Memòria tècnica: Els/les aspirants han d’aportar en el termini de presentació d’instàncies un PROJECTE-MEMÒRIA en què s’exposarà un pla per a desenvolupar el lloc de treball objecte d’aquestes bases, i que es detalla en el punt 5 de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, “suport a la Xarxa Jove”. El text de la memòria, inclosos els gràfics, no ha de tindre una extensió superior a 10 pàgines (5 fulls a dues cares), ni inferior a 4 (2 fulls a 2 cares), tipus de lletra ARIAL 11, espaiat simple.

No s’admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d’instàncies.

De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, segons estableix l’article 59.2 de la TREBEP (text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic), s’adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.

Lloc de presentació:

En el registre d’entrada d’aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l’article 16.4, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://www.mislata.es/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

_____________________

02/03/2021

Descripció: Treballadors socials

Organisme: Torreblanca

 • Sant Antoni, 11-13
 • Tel: 964420411
 • Fax: 964420182

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 25, de 27/02/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:

Títol de diplomatura/grau en Treball Social o equivalent. En qualsevol cas, les equivalències les ha d’aportar la persona aspirant per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, ha de trobar-se en possessió de la credencial que en va acreditar l’homologació.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun de la resta d’estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de l’RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
 • Estar en possessió del títol corresponent.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l’acompliment de les corresponents funcions.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Torreblanca. En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s’exigeixen en aquestes bases.

Les instàncies han d’anar acompanyades de:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals.
 • Llista de mèrits al·legats en el concurs i la documentació acreditativa d’aquests que es fa en la fase del concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s’aporten i acrediten degudament en el termini de presentació.

Els mèrits han d’estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s’ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d’entendre’s referits al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

IGUALTAT DE CONDICIONS:

D’acord amb el que estableix l’art. 59 TREBEP, en concordança amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en aquestes proves s’admetran les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de l’Administració de l’Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model de sol·licitud que figura en l’ANNEX I d’aquestes bases i que estarà a la disposició de l’aspirant en el Registre de l’Ajuntament de Torreblanca i en la seu electrònica de l’Ajuntament https://torreblanca.sedelectronica.es/

Informació en web organisme: https://torreblanca.sedelectronica.es/info.2

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

___________________

23/02/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Vinaròs

 • Plaça Parroquial, 12
 • Tel: 964407700
 • Fax: 964407701

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [nou termini])

Termini:

OBERT. S’estableix un nou termini de presentació d’instàncies que serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la rectificació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 24, de 25/02/2021. Les instàncies presentades entre la publicació de l’anterior anunci (BOP núm. 22, de 20/2/2021) i la nova publicació (BOP núm. 24, de 25/02/2021) seran admeses com dins de termini.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o diplomatura en Treball Social. Si es tracta d’un títol obtingut en l’estranger, s’ha de disposar de l’homologació del Ministeri d’Educació espanyol.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, d’algun dels estats membres de la Unió Europea o estrangera en els termes establits en l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria.
 • No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que desenvolupava en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 • Atés que el lloc pot implicar un contacte habitual amb menors, cal, a més, No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors i el tràfic d’éssers humans.

Taxa ordinària: 25,00 €

Descripció de la taxa:

Els drets d’examen s’han de fer efectius en règim d’autoliquidació, mitjançant l’imprés establit a aquest efecte per l’Ajuntament de Vinaròs, i que poden sol·licitar els aspirants en la següent adreça de correu electrònic (oamr@vinaros.es), per a la qual cosa han d’adjuntar la còpia del DNI de l’aspirant.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President d’aquest Ajuntament i s’ha d’utilitzar el tràmit de sol·licitud d’admissió a proves selectives de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per a ser admeses, les persones aspirants han de presentar amb les instàncies:

 • Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria (base quarta), referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d’acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades. Així mateix, cal assenyalar el procés selectiu al qual es concorre.
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d’examen.
 • La documentació, degudament compulsada o amb codi de verificació, acreditativa dels mèrits al·legats per l’aspirant en la fase de concurs, a la qual s’ha d’adjuntar el full d’autobaremació que figura com a annex I d’aquestes bases. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’acredite en el moment de presentació de les instàncies.

A causa de la situació de crisi sanitària, de manera excepcional també s’admetran les còpies de mèrits sense compulsar o codi de verificació que vagen acompanyades d’una declaració responsable dels aspirants sobre la seua autenticitat, i que es comprometen a presentar els originals si els membres del tribunal els requereixen.

Lloc de presentació:

Les instàncies s’han de presentar telemàticament en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vinaròs (https://vinaros.sedelectronica.es).

Informació en web organisme:

https://vinaros.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [nou termini]

_______________________________

27/02/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Torrent

 • Ramón y Cajal, 1
 • Tel: 961111111
 • Fax: 961111810

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 49, de 26/02/2021.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de treballador/a social i altres graus universitaris que habiliten per a l’exercici d’aquesta professió o equivalents.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats que estableix l’art. 57 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents.
 • Tindre complits setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
 • No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos terminis, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió del títol específic requerit en la convocatòria, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 62,07 €

Descripció de la taxa:

El pagament dels drets d’examen s’ha de fer efectiu mitjançant la formalització d’autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l’Ajuntament (www.torrent.es), i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica seguint les instruccions que s’indiquen en aquest tràmit en l’esmentada pàgina web.

La falta de la justificació de l’abonament dels drets d’examen determinarà l’exclusió de l’aspirant.

Serà procedent la devolució de la quantitat ingressada en concepte de drets d’examen, en cas que la persona aspirant no siga admesa a les proves selectives per no reunir els requisits exigits en la convocatòria.

Nombre de places: 5

Documentació / Informació:

Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Torrent i s’han de presentar per mitjans telemàtics, a través del tràmit “RRHH-001, Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives”, al qual es pot accedir a través de la web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s’indiquen en pantalla, el següent:

 • La inscripció en línia.
 • Annexar documents a la vostra sol·licitud.
 • El pagament electrònic de taxes
 • El registre electrònic de la sol·licitud.

En la sol·licitud s’ha d’assenyalar el torn pel qual s’opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així s’entendrà que accepta fer-los en qualsevol d’aquests.

DIVERSITAT FUNCIONAL

Les persones que, a conseqüència de la seua diversitat funcional, necessiten adaptacions i/o ajustos raonables de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives han de formular la petició corresponent en la sol·licitud d’admissió a les proves selectives, dins del termini establit a aquest efecte, amb esment concret a l’adaptació o les adaptacions necessàries. Igualment, han d’aportar un dictamen tècnic facultatiu emés per l’òrgan tècnic de qualificació del grau de diversitat funcional, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que hagen donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, a l’efecte que el tribunal qualificador puga valorar la procedència o no de la concessió de l’adaptació sol·licitada.

Lloc de presentació:

La presentació s’ha de fer per mitjans telemàtics, a través del tràmit “RRHH-001 Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives”, al qual es pot accedir a través de la web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.

Informació en web organisme: http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/rrhh

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

Nova etapa: Obertura de termini

___________________________

26/01/2021

Descripció: Treballador/a social (OPO 2017-18-Est 19)

Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 • C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València

Convocatòria: Bases i obertura de termini

Termini: OBERT. El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s’haja publicat. Si és inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent de la publicació, el termini acabarà l’últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat/ada o grau en Treball Social.

Requisits especifics:

Requisits específics per al torn de promoció interna.

Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més:

 • Tinga la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’una categoria i, si és el cas, especialitat diferent de la convocada i del mateix grup o subgrup de titulació o inferior.
 • Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència, durant almenys dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Requisits generals:

 1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d’acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. En el cas d’aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l’espanyola, han d’acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d’espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l’organisme oficial competent.
 2. Tindre complits 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
 3. Estar en possessió del títol de diplomat o grau en Treball Social o l’equivalent que habilite per a l’acompliment de la categoria, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria. En el cas que les titulacions s’hagen obtingut en l’estranger, cal estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.
 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l’acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s’ha d’acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d’aquest requisit.
 5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d’altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l’exercici professional o per a l’accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d’alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l’activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s’ha d’acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d’aquesta convocatòria.
 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s’ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d’aquest concurs oposició.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

El pagament de la taxa s’ha de fer per via telemàtica dins del tràmit d’inscripció (www.san.gva.es).

Exempció / Reducció taxes:

Estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent llei de taxes de la Generalitat Valenciana:

 • El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
 • El personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial, que recull el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
 • Les víctimes d’actes de violència, la condició de les quals s’acredite pels mitjans que preveu l’article 23 del Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, és a dir, mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per un informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l’accés a cada un dels drets i recursos. A la Comunitat Valenciana, són els centres Dona 24 hores els que estan autoritzats per a acreditar aquestes situacions.

Obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa el personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

Nombre de places: 77

Descripció de les places:

 • Torn d’accés lliure: 62 (diversitat funcional: 4)
 • Promoció interna: 15

Documentació / Informació:

 1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s’ha de tramitar per mitjans telemàtics, a través de la plataforma existent en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per a la qual cosa cal seguir les instruccions que hi figuren i disposar del corresponent certificat digital. A través de l’esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d’exempció o bonificació de la taxa. Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.
 2. Abans d’omplir la sol·licitud, la persona aspirant trobarà un desplegable amb les diferents categories o especialitats convocades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de l’apartat de Recursos Humans. En el desplegable ha de triar la categoria o especialitat pel torn lliure o, si és el cas, la categoria o especialitat per promoció interna. En aquest últim cas, haurà d’assenyalar si pertany a la modalitat A o a la modalitat B de promoció interna.
  Modalitat A de promoció interna: els qui procedisquen de categories pertanyents als grups o subgrups de titulació iguals o immediatament inferiors i, a més, de la mateixa especialització funcional que les places QUE CAL proveir, això és, de gestió i serveis. Modalitat B de promoció interna: la resta d’aspirants de promoció interna. Les persones aspirants només podran participar a través d’un dels dos sistemes d’accés assenyalats: torn lliure o promoció interna. La persona que no indique o no tinga durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a participar en el torn de promoció interna serà admesa d’ofici en el torn lliure sempre que complisca els requisits generals que s’hi exigeixen. El contingent de persones amb diversitat funcional només estarà inclòs en el sistema d’accés pel torn lliure. Quan la persona aspirant no acredite en el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a acollir-se al contingent de diversitat funcional, serà automàticament exclosa d’aquest i concorrerà en les mateixes condicions que la resta d’aspirants del torn lliure, sempre que complisca els requisits generals exigits.
 3. Taxa de participació. La taxa de participació és de 35 euros. No obstant això, amb caràcter general, l’import de la taxa es minorarà en un 10% si s’utilitzen en aquest procés exclusivament mitjans telemàtics.
 4. Documentació que cal presentar relativa a reducció o exempció de la taxa. Després de registrar la instància de participació, en la mateixa plataforma s’han d’aportar de manera telemàtica els documents següents:
  • Justificant de la causa de reducció o exempció de la taxa en el cas de víctima d’actes de violència. També s’ha de fer en el cas de família monoparental de categoria general o especial si el certificat ha sigut expedit fora de la Comunitat Valenciana.
  • En el cas d’aspirants nacionals d’estats la llengua oficial dels quals no siga el castellà, diploma d’espanyol com a llengua estrangera nivell B2, expedit per l’organisme oficial competent.

Lloc de presentació:

A través de l’esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d’exempció o bonificació de la taxa.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT_CEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=75468

Informació en web organisme: http://www.san.gva.es

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

________________________________

30/12/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Alfafar

 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 963182126
 • Fax: 963186035

Etapa Actual: Convocatòria. Modificació de les bases (Noves bases)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o equivalent, o grau en Treball Social o equivalent, en estar en condicions d’obtindre-ho al final del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tindre més de 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 • Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l’incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

Taxa ordinària: 62,89 €

Descripció de la taxa:

Autoliquidació expedida pel Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits – Pagaments i autoliquidacions), en què s’indique clarament la plaça objecte de la convocatòria.

La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi.

Exempció / Reducció taxes:

Gaudiran d’exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d’acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.

Nombre de places: 1

Descripció de les places:

L’objecte de la convocatòria és la provisió en propietat d’una plaça de treballador/a social (161-F) vacant en la plantilla de l’Ajuntament, enquadrada en el grup A2 corresponent a l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic mitjà, compresa en l’oferta d’ocupació pública de 2017.

Documentació / Informació:

Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s’han de dirigir al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Justificant d’haver ingressat la taxa per drets d’examen.
 • Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.
 • Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).

No serà necessària l’aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius de l’Administració.

Lloc de presentació: En el Servei d’Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També estarà disponible el tràmit de presentació d’instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar (alfafar.sedeelectronica.es)

Informació en web organisme: http://www.alfafar.es/tablon-ciudadano/?lang=ca

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Modificació de les bases (Noves bases)

__________________________________

15/12/2020

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Benetússer

 • Miguel Hernandez, 30
 • Tel: 963752950
 • Fax: 963960756

Etapa Actual: Convocatòria (Correcció d’errors [nou termini])

Termini: OBERT. Es convoca un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 239, de 14/12/2020.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura/grau en Treball Social.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea, o complir el que estableix l’Estatut bàsic respecte de l’accés a determinats sectors de la funció pública.
 • Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
 • Tindre complits els 16 anys i no excedir l’edat legal de jubilació.
 • Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o equivalent, o una altra titulació universitària i habilitació a què es refereix la Llei 15/2003, de la Generalitat Valenciana. Les equivalències les ha de justificar la persona aspirant mitjançant una certificació de l’autoritat acadèmica competent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, ha de disposar de l’homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol.
 • No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala funcionarial o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Aquests requisits s’han de reunir en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 19,59 €

Descripció de la taxa: L’abonament d’aquesta es realitzarà mitjançant una transferència bancària o altres mitjans legalment admesos. A aquest efecte, l’ordre de transferència bancària s’ha de fer a favor de l’Ajuntament de Benetússer. Proves selectives de treballadora o treballador social, i es remetrà l’import de la taxa al compte corrent núm.: ES 26 2100 7268 6122 0003 7980, si la persona que ordena la transferència o l’ingrés no és la mateixa que l’aspirant, cal indicar en l’extracte de l’operació el nom i els cognoms de l’aspirant. L’abonament dels drets d’examen s’ha d’acreditar en el moment de presentar la instància.

No abonar la taxa corresponent o abonar-la una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds es considerarà causa d’exclusió de la persona aspirant en el procés selectiu.

Documentació / Informació:

Qui vulga participar en les proves d’accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l’Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d’adjuntar a aquesta els comprovants següents:

 • Resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen.
 • Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida.
 • Original o fotocòpia compulsada del Curs d’Aplicació d’Instruments per a la Valoració de la Dependència.
 • Documentació original o fotocòpia compulsada justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs (els documents han de ser originals, legalitzats mitjançant document notarial o, en cas que se’n presenten fotocòpies, hauran d’estar degudament compulsades per l’òrgan competent, després de l’exhibició de l’original).

Lloc de presentació:

En el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, https://sede.benetusser.net/?lang=va

Informació en web organisme: https://www.benetusser.es/va/pagina/procesos-selectivos-recursos-humanos

Fase: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Nova Etapa: Correcció d’errors [nou termini]

______________________________

24/11/2020

Descripció: Treballadors o treballadores socials

Organisme: Mancomunidad El Xarpolar

 • Tel: 965514201
 • Fax: 965514208

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 307, de 23/11/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomat universitari en Treball Social, títol de grau corresponent, o bé títol universitari oficial de grau que habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball de «Treballador/a social» en l’oferta d’ocupació pública de la Mancomunitat El Xarpolar

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, o la d’un de la resta d’estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar aspirants de qualsevol nacionalitat, cònjuges d’espanyol/a o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret; així com els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Així mateix, hi poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Igualment, hi poden participar els estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
 • Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o tasques corresponents. Tindre, així mateix, la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 • No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d’una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l’agrupació professional o l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’exigeix.

Taxa ordinària: 35,00 €

Descripció de la taxa:

 • Titular compte: Mancomunitat El Xarpolar
 • Núm. compte: ES37 0081 1114 6800 0116 3418

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de dirigir al president de la Mancomunitat El Xarpolar. A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida en la base tercera d’aquesta convocatòria.
 • Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s’hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs no es valoraran els mèrits que no s’hi hagen indicat.
 • Justificant del pagament de la taxa per drets d’examen.

En el cas que els/les aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, han d’especificar-ho en la sol·licitud.

Lloc de presentació: Per mitjans telemàtics. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web organisme: https://xarpolar.sedelectronica.es/info.8

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Obertura de termini

________________________

12/11/2020

Descripció: Tècnic superior de Serveis Socials (OOP 2019)

Organisme: Manises

 • Plaça del Castell, 1
 • Tel: 961545116
 • Fax: 961520453

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

Titulació específica: Títol universitari de grau en Psicologia, Treball Social, Educació Social o Pedagogia, o, si és el cas, estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Taxa ordinària: 50,00 €

Descripció de la taxa:

L’abonament de la taxa s’ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d’imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s’aspira i la identificació de l’aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d’algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Exempció / Reducció taxes:

 • La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d’ocupació que corresponga o un document anàleg. D’altra banda, el nivell de renda s’ha d’acreditar a través d’una declaració responsable en la qual s’afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d’examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s’acreditarà amb el certificat expedit per l’organisme públic competent en la matèria.
 • Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l’article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d’aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: En totes les proves selectives convocades per l’Ajuntament de Manises seran admeses les persones diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Documentació / Informació:

S’ha d’utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.
S’ha d’adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l’ingrés de la taxa corresponent.

Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d’aportar una certificació de l’òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
L’òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Lloc de presentació:

S’ha de presentar:

 • Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
 • En l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
 • A través de la resta de formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació en web organisme: https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases

__________________________

06/10/2020

Descripció:

Convocatòria de proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

Organisme: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

 • C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 46018 València

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8919, de 05/10/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura universitària en Treball Social o bé un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Requisits especifics: No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d’aquesta convocatòria.

Requisits generals:

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquen a costa seua.

Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.

3. Estar en possessió del títol de diplomatura universitària en Treball Social, o bé, d’un títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre’l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, si escau, del certificat d’equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les corresponents funcions o tasques.

5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s’haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o de les pròpies de l’escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

Si es tracta de persones nacionals d’altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l’accés a l’ocupació pública.

6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4.4.

Les condicions per a l’admissió a les proves s’han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

L’Administració podrà requerir els aspirants, en qualsevol moment, perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d’aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no s’acrediten o els documents no s’aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

Exempció / Reducció taxes:

 • Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s’aplicarà de manera automàtica en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la que fixa l’apartat a anterior. A aquest efecte, han d’assenyalar l’apartat “Bonificacions” de la sol·licitud telemàtica i aquesta s’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

 • Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s’ha assenyalat l’apartat “Exempcions” de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten que formen part d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud, i assenyalar en l’apartat d’exempcions “Família nombrosa especial” de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d’actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que acrediten trobar-se en situació d’exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència. S’aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l’apartat “Altres” de la sol·licitud telemàtica.

Nombre de places: 31

Descripció de les places: Llocs corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019.

 • Torn lliure: 29 llocs.
 • Reserva persones amb diversitat funcional: 2 llocs.

Documentació / Informació:

Les sol·licituds s’han de tramitar per via electrònica. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i signatura electrònica Cl@ve, o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l’annex III de la present convocatòria; s’ha d’omplir a través del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat), i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

No s’admetran i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa, però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s’indica en l’apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica, i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d’esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.3 d’aquesta convocatòria.

/PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d’adaptació per a la realització de l’exercici, en l’ompliment de la sol·licitud, han d’observar les prescripcions següents:

1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:

 • Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
 • Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l’aplicació d’aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l’òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d’ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
 • Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
 • Necessitat d’intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
 • Sistema Braille d’escriptura o ajuda d’una persona per invidència.
 • Altres, amb l’especificació de quines en la casella corresponent.

Lloc de presentació:

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament, d’acord amb el que estableix l’article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l’ús del sistema d’identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d’un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com recull l’annex III d’aquesta convocatòria; han d’omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l’Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d’ocupació pública, descripció: 20/19, tramitar amb certificat) i s’ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:

a) L’ompliment i la inscripció en línia.
b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
c) El registre electrònic de la sol·licitud.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=74968

Informació en web organisme:

http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2019

Seguiment:

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Bases i obertura de termini

__________________

16/09/2020

Descripció: Tècnic/a mitjà/ana Treball Social

Organisme: Ajuntament de València

Bases

Procediment

PRIMERA. Classificació de la plaça.

Esta plaça està enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana, categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, subgrup A2 de classificació profesional.

SEGONA. Relació de servici.

Esta borsa de treball té com a objectiu cobrir de forma provisional llocs de treball, amb categoria Tècnic/a Mitjà/na de Treball Social, que es troben vacants per no haver-se pogut proveir de forma immediata per personal funcionari de carrera, per mitjà de nomenament per millora d’ocupació i, posteriorment i una vegada proveïdes les places pel sistema anterior, per mitjà de nomenament de personal interí, d’acord amb el que disposen l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; articles 16 i 107 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública, i del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

TERCERA. Duració de la relació de servici.

La duració dels nomenaments es fixarà des de la data d’incorporació al servici de la persona proposada fins que la plaça es proveïsca en propietat, a través dels processos selectius corresponents, quan s’incorpore la persona titular a qui substituïx transitòriament, pel terme de l’execució del programa temporal de duració determinada, pel transcurs de sis mesos dins del període de dotze per l’excés o acumulació de tasques o, en tot cas, quan la corporació considere que han desaparegut les circumstàncies de necessitat i urgència que van motivar el nomenament, o s’amortitzen les places.

QUARTA. Publicitat.

Estes bases, així com la composició nominal de l’òrgan de selecció, es publicaran en el tauler d’edictes municipal i en el web municipalwww.valencia.es

CINQUENA. Requisits de participació en la borsa.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de nomenament interí, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:

 • Tindre fets setze anys i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Posseir la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals siga aplicable, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge d’espanyol/a i de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o ser-ne descendents o del / de la cònjuge menors de 21 anys o majors d’esta edat dependents.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball afectats.
 • No haver sigut separat/ada per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • No haver sigut condemnat/da o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. Esta circumstància haurà de ser acreditada prèviament a l’aprovació del nomenament per millora d’ocupació o interí mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 • Estar en possessió del títol de Diplomat/da en Treball Social o Grau en Treball Social (o en condicions d’obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies), o de conformitat amb el que disposa la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de València publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 31 de 14 de febrer del 2020 “es consideren compreses en totes les titulacions les que es declaren equivalents per l’administració educativa, així com les titulacions actuals a què hagen resultat homologades”. En tot cas les equivalències hauran de ser acreditades per la persona aspirant.

Per a ser admés/esa a esta convocatòria pel sistema de millora d’ocupació, les persones aspirants hauran de posseir, en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies, a més dels requisits exigits en l’apartat anterior, ser funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de València.

SISENA. Terminis i requisits de forma de participació.

Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de València, presentant-se per registre electrònic d’esta corporació, respecte dels quals accedisquen pel sistema de millora d’ocupació, donada la condició de personal empleat públic i obligat per tant a relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i quant als quals accedeixen pel torn lliure, que no siguen empleats públics, podran presentar-la en la forma que determina l’article 16.4 de la citada norma.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el tauler d’edictes i en el web municipal. La firma de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació, i caldrà que hi conste una adreça de correu electrònic.

A la instància s’adjuntarà resguard de l’ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuat directament o per transferència de l’import dels drets d’examen, que es fixen, d’acord amb el que disposa l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal en 41,41 €, sense que siga possible gir postal o telegràfic. En el resguard haurà de fer-se constar la convocatòria a què correspon l’ingrés.

MÉS INFORMACIÓ AL WEB DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

________________________________

28/07/2020

Descripció:

Diverses places: auxiliar de serveis generals i de serveis escolars, d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social i de professor/a superior de banda de música.

Organisme: Alacant/Alicante

 • Plaza del Ayuntamiento, s/n
 • Tel: 965149169
 • Fax: 965149293

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 203, de 27/07/2020).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Titulació: Altres grups i titulacions

Nombre de places: 85

Descripció de les places:

Les convocatòries i les bases específiques són per a cobrir, com a funcionaris de carrera, places pels torns de discapacitats, lliure consolidació, lliure estabilització, lliure estabilització discapacitats i lliure ordinari, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016, 2017 i 2018:

 • 12 places d’auxiliar de serveis generals (oposició)
 • 26 places d’auxiliar de serveis generals (concurs oposició)
 • 3 places d’auxiliar de serveis escolars (oposició)
 • 9 places d’auxiliar de serveis escolars (concurs oposició)
 • 4 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (oposició)
 • 20 places d’assistent social / diplomat/ada en Treball Social (concurs oposició)
 • 5 places de professor/a superior de banda de música (oposició). Vegeu les diferents especialitats
 • 6 places de professor/a superior de banda de música (concurs oposició). Vegeu les diferents especialitats.

Documentació / Informació:

Les bases específiques estaran a la disposició dels interessats en el tauler d’anuncis de la corporació, en el servei de recursos humans de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i en la pàgina web municipal: https://www.alicante.es/va/contenidos/oposicions

Informació en web organisme: https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/?idioma=va

Fase: Convocatòria (Bases)

Nova Etapa: Obertura de termini

_________________________________