Ofertas de empleo públicas

15/11/2019

Descripció: Treballador social

Organisme: Ajuntament de Paterna

 • Plaça Enginyer Castell, 1
 • Tel:961379600
 • Fax:961379677

Etapa Actual: Convocatòria: Bases i obertura de termini

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 219, de 14/11/2019). Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració mèrits, memòria, entrevista personal

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o equivalent.

Requisits generals:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que estableix la Llei 17/1.993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tindre la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. Independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges de les persones que complisquen qualsevol dels requisits de nacionalitat que s’han indicat anteriorment.
 • Tindre complits 18 anys.
 • Estar en possessió del títol exigit.
 • No patir cap malaltia ni tindre cap defecte que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents.
 • No haver sigut separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions.

Taxa ordinària: 85,00 €

Descripció de la taxa: Els aspirants han de satisfer els drets d’examen mitjançant la corresponent autoliquidació que se’ls facilitarà a l’Ajuntament de Paterna, Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà, o a través de la seu electrònica, i s’han d’abonar en qualsevol de les entitats col·laboradores que figuren en el dors de l’autoliquidació. Una vegada pagats, han d’adjuntar la còpia prevista per a l’Administració juntament amb la instància de la sol·licitud.

Exempció / Reducció taxes: Vegeu la convocatòria.

Descripció de les places: L’objecte de la convocatòria és regular el procés per a la constitució d’una borsa de treball temporal de TREBALLADOR/A SOCIAL de l’Ajuntament de Paterna per a cobrir les necessitats temporals de personal.

Documentació / Informació: Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’han d’ajustar al model oficial que figura en la seu electrònica de l’Ajuntament de Paterna (Catàleg de tràmits/Recursos Humans). El model de sol·licitud normalitzada es facilitarà també gratuïtament en el Registre General de l’Ajuntament i amb la publicació de les bases en la seu electrònica de l’Ajuntament de Paterna. Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s’han de dirigir a l’Alcaldia Presidència, i s’hi ha de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

 • Document original acreditatiu d’haver ingressat la taxa per drets d’examen (resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària).
 • Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l’original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
 • Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport en vigor o document d’identitat equivalent al document nacional d’identitat.
 • Original de la titulació acadèmica requerida.
 • Original de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen.
 • Memòria o projecte.

Els documents presentats s’han de numerar correlativament. Ha d’omplir-se la taula d’autobaremació que es publica amb les bases i presentar-la juntament amb la sol·licitud per a participar en aquest procés. La llista de mèrits ha d’estar referida a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés. Els mèrits no indicats en la taula d’autobaremació que figura en la sol·licitud no es tindran en compte, encara que s’haja aportat documentació acreditativa del mèrit.
Igualment, la memòria o el projecte a què fa referència l’apartat “ALTRES MÈRITS ESPECÍFICS” del barem de mèrits s’ha de presentar en el departament de personal en sobre tancat, juntament amb la còpia de la sol·licitud.

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Paterna (plaça Enginyer Castells, 1) o en qualsevol registre o en les oficines establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació en web de l’organisme:

https://sede.paterna.es/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=true l4

____________________________________________________________________

08/10/2019

Descripción: Trabajador social

Organismo: Ayuntamiento de Albal
Plaça del Jardí, 7
Tel:961260056    Fax:961270861

Etapa Actual:    Convocatoria : (Apertura de plazo)

Plazo   ABIERTO. 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE de 7/10/2019

Proceso selectivo:   OPOSICIÓN

Tipo de prueba   Concurso-oposición

Grupo:  A2 – Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)

Titulación:  Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)

Requisitos generales

1.- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.- Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.- Capacidad: Los aspirantes deberán poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo ofertado. Una vez finalizado el procedimiento selectivo deberá ser acreditada mediante la presentación de los documentos establecidos en las presentes bases.
4.- Titulación: Estar en posesión del título de Grado o Diplomatura en Trabajo Social o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo al término del plazo de presentación de solicitudes.
En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación.
5.- Habilitación. – No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial para el acceso a cuerpo o escala de funcionario o funcionaria o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiere sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público

Tasa ordinaria    72,12 €

Descripción de la tasa:    Ingreso directo o por transferencia en la cuenta ES61 0030 3104 4208 7000 5271 abierta a nombre del Ayuntamiento de Albal en el Banco Español de Crédito,

Exención / Reducción tasas:   De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en procesos de selección de personal del Ayuntamiento de Albal gozarán de exención los siguientes sujetos pasivos:
a) aquellos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% debiendo presentar certificado de minusvalía o resolución de incapacidad permanente total que lo acredite.
b) quienes figuren como demandantes de empleo en el momento de la convocatoria, que deberá acreditarse a través de fotocopia del DARDE (Certificado de situación laboral) y vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c. de la Ley 40/2003 de Protección de familia numerosa, aportando título acreditativo de tal condición

Número de plazas:  1

Descripción de las plazas:   PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Documentación / Información

1.- Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, Número de Identidad Extranjero o cualquier otro documento que acredite el cumplimiento de los requisitos de los apartados 3.1 y 3.2 de las presentes bases.
2.- En sobre cerrado, la Memoria-proyecto a la que alude la base octava, por triplicado ejemplar.
3.- Justificante de haber ingresado los derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de su ingreso directo o por transferencia en la cuenta ES61 0030 3104 4208 7000 5271 abierta a nombre del Ayuntamiento de Albal en el Banco Español de Crédito, haciendo constar en la transferencia el concepto y el nombre de la persona aspirante. Si el pago se efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará en la instancia número de giro y se adjuntará justificante del mismo. La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión de la persona aspirante

 

Lugar de presentación:   Por medios telemáticos, conforme al artículo 14.1 del Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero.
También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado por el Ayuntamiento (AMIC) y se podrá descargar en la página web municipal http://www.albal.es)

Información en web organismo

https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es

Fase: Convocatoria   (Bases)

Nueva Etapa: (Apertura de plazo)


12/09/2019

Descripció: Treballadora o treballador social PANGEA

Organisme: Mancomunitat de Municipis Baix Segura

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’11/09/2019

Procés selectiu: Borsa de treballa

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits generals:

a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
A més, hi podran accedir:
– Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
– Els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però que siguen dependents.
– Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadores i treballadors.
S’haurà d’acompanyar, amb la sol·licitud, la documentació que acredite les condicions que s’hi al·leguen.
b) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions o les tasques corresponents.
c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de personal funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
e) Estar en possessió d’un dels títols següents:
Diplomatura en Treball Social o equivalent, o el títol que corresponga d’acord amb el sistema de titulacions vigent, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l’equivalència l’ha d’aportar l’aspirant per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
Qui haja obtingut la titulació en l’estranger haurà d’acreditar que està en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n’acredite, si escau, l’homologació.
g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Places

Descripció de les places

Treballadora o treballador social PANGEA

Documentació / Informació

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb una fotocòpia compulsada del DNI, una fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l’apartat e de la segona d’aquestes bases, si escau, el permís de conduir de categoria B i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. A més, en cas de ser nacional d’un altre estat, haurà d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat, així com la manifestació de tindre tots els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Aquestes condicions s’hauran de mantindre al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, podrà ser requerit/ida per a fer les comprovacions oportunes.
Les persones candidates hauran d’acreditar, juntament amb la sol·licitud, els mèrits que hagen de ser valorats, i no es valoraran els altres mèrits que no complisquen amb l’acreditació pertinent. Una vegada s’haja acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu, no s’admetrà cap document justificatiu de mèrits.

Lloc de presentació

Registre General de la Mancomunitat o de qualsevol de les maneres previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015

Enllaços d’interés

Informació en web organisme

https://mancomunidadbajosegura.sedelectronica.es/info.0 https://mancomunidadbajosegura.com/bolsas-de-trabajo/

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: Obertura de termini

———————————————————————————————————————————————

04/09/2019

Descripción, Trabajador Social

Organismo: Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia

Etapa actual, Convocatoria ( Bases generales )

Plazo, PENDIENTE

20 dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del

anuncio en el BOE

Proceso selectivo,  OPOSICIÓN

Tipo de prueba, Concurso oposición

Grupo, A2

Titulación, Titulación universitaria de Grado ( subgrupo 2 )

Requisitos Generales:

a. Haber cumplido diececiseis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jublilación forzosa

o de aquella otra que pueda establecerse por ley.

b. Estar en posesión de la titulación de grado en Trabajo Social o bien el título universitario equivalente a

esta titulación o cumplidas las condiciones parta obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación

de solicitudes. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extanjero deberán acreditar estar en

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación del titulo.

c. Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea en el supuesto de

personas extranjeras no comunitarias, tener permiso de trabajo y permiso  de residencia legal en España,

en los términos establecidos en el art. 57 del BEEP y L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los extranjeros en España, y su integración social.

d. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las

correspondientes funciones o tareas.

e. No haber sido separada del servicio, o haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interino,

con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública. u órgano constitucional

o estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de

aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal

laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente

de forma procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende

acceder. Tratándose de personas nacionales de otros estados, no hallarse inhabilitado o en situación  equivalente

ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos de su estado,

el acceso al empleo público.

f. Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase B en vigor y disponer de un vehículo que le permita

efectuar los desplazamientos que comporte su función.

g. Haber abonado la tasa de 16,00 euros para participar en el proceso de selección.

Tasa ordinaria,

Importe, 16,00 E

Descrpición de la tasa,

Cuenta bancaria de la que es titular la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia en la entidaa Bankia

ES20 2038 6424 5160 0000 1907

Plazas, 1

Documentración, Información

A. Copia del DNI

b. Copia del permiso de conducir

c. Copia de la titulación y formación exigidas en la base tercera apartado b.

d. Los documentos justificativos de los méritos alegados

e. Currículum Vitae en el que se exprese con claridad y de forma ordenada los méritos alegados por

la persona aspirante, siguiendo el orden que se fija en la base séptima.

f. Informe de vida laboral actualizado

g. Justificante de pago de la tasa establecida para poder partcicipar en el el proceso de selección, o de ostentar

el derecho de exención o bonificación fiscal.

Lugar de presentación,

Sede electrónica de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia

( https://altopalancia.sedeelectronica.es )

exclusivamente en forma electrónica al amparo de lo dispuesta en el articulo 14.3 de la Ley 39/2015

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición

Admite recurso contencioso- administrativo

———————————————————————————————————————————————-

0

04/09/2019

DescripcióAgent d’igualtat

Organisme, Ajuntament Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Plaza Mayor, 1
Tel:964355100
Fax:964355378

Etapa Actual  Convocatòria : (Bases)

Termini PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu  Oposició

GrupA1 – Titulació universitària de grau (subgrup 1)

TitulacióTitulació universitària de grau (subgrup 1)

Requisits generals 

a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
e) No haver sigut separat/ada del servei per un expedient disciplinari o inhabilitat/ada, en els termes establits en l’article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
e) Estar en possessió del títol universitari de diplomatura, llicenciatura o grau, o estar en condicions d’obtindre’l abans de la data en què finalitze el termini.

Taxa ordinària, 18,00 €

Descripció de la taxa

Autoliquidació. S’ha d’efectuar el pagament dels drets d’examen en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d’admissió a les proves selectives.

Nombre de places, 1

Descripció de les places, Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

Documentació / Informació,  Pagament de drets d’examen.

Lloc de presentació
Registre General de l’Ajuntament (pl. Major, núm.1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb c Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 27), Districte Oest (pl. de Ruidera, s/n, Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28) o en la forma prevista en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

Enllaços d’interés 
Informació en web organisme

http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93t

04/09/2019

Entidad:

Razón Social, Centro de día Gerogarden

Nº de plazas, 1

Funciones,

Desempeñar las funciones de trabajador social

Tipo de contrato, Temporal

Plazo de presentación instancias

10/09/2019

Lugar de presentacion,

Curriculum en el correo admoncentredediagerogarden@hotmail.com

10/07/2019

Descripción, Administrativa/o

BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A ADMINISTRATIVO/A PARA EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA (SUSTITUCIÓN POR BAJA). 

Acuerdo de la Junta de Gobierno del 8 de julio de 2019, por el que se regula la convocatoria de un puesto de trabajo de Administrativa para el COTSV, con una duración indeterminada (sustitución por baja).

Bases de contratación

Solicitud y autobaremación

Listado de personas que se han presentado al proceso de selección

Segunda fase y resolución


09/07/2019

Descripción, Periodista

Acuerdo de la Junta de Gobierno del 8 de Julio de 2019, por el cual se regula la convocatoria
de un puesto de trabajo de Periodista para el COTSV, para la modalidad de prácticas profesionales con una duración de 6 meses.

Bases del Contratación

Solicitud y autobaremación

Personas que han superado la primera fase de selección

Segunda fase y resolución


08/07/2019

Descripción: Trabajador Social

Organismo:
Mancomunidad de Camp de Túria
Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: ABIERTO. 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de 05/07/2019 y su publicación en la página web de la Mancomunitat Camp de Túria.

Proceso selectivo: BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: A2

Titulación específica: titulación universitaria de Grado (subgrupo2)

Más información


15/06/2019

Descripción: Técnico/a Participación Ciudadana y Transparencia

Organismo :

València
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tel:963525478
Fax:963944379

Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: ABIERTO. 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado núm. 142, de 14/06/2019.

Proceso selectivo: Oposición.

Tipo de prueba: Oposición.

Grupo: A1 – Titulación universitaria de Grado (subgrupo 1)

Titulación específica: Licenciatura o Grado en Educación Social, en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, en Trabajo Social, o equivalentes, o estar en condiciones para obte-nerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.

Requisitos generales:

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o la de cualquiera de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea; ser cónyuge de los/las españoles/as y de las y los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho, o ser sus descendientes o los de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.
c) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo afectados.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
e) Estar en posesión de la titulación exigida.

Tasa ordinaria: 46,87 €

Descripción de la tasa: El pago de los derechos de examen se hará por ingreso bancario en la cuenta número. ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuado directamente o por transferencia, sin que quepa giro postal o telegráfico. En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a que corresponde el ingreso.

Exención / Reducción tasas:

EXENCIÓN/BONIFICACIÓN,
1. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia numerosa en la fecha en que se finalice el plazo para formular la solicitud de participación en el proceso selectivo.
Los porcentajes de bonificación serán los siguientes:
– Categoría General: 50% de bonificación en la cuota íntegra.
– Categoría Especial: 100% de bonificación en la cuota íntegra.
Los beneficiarios deberán acompañar a la instancia de solicitud de participación en las correspondientes pruebas, fotocopia del Título de familia numerosa, debidamente compulsado.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos siguientes:
– Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
– Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.
Serán requisitos para el disfrute de la bonificación que, en el plazo indicado, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los
requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante la aportación en copia de la declaración anual del IRPF de aquella parte correspondiente a ingresos del contribuyente del año anterior de que se trate, o certificado acreditativo de no haber presentado declaración del IRPF.
Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

Plazas: 8

Descripción de las plazas:

– 5 por turno libre, de las cuales una se reserva para personas con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33%

– 3 por promoción interna.

Documentación / Información:

Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento de València
A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario donde se hará constar la convocatoria a que corresponde el ingreso.
La firma de la instancia conlleva la declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de presentación de la misma, siendo necesario que en la misma conste una dirección de correo electrónico.

Lugar de presentación: En la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enlaces de interés:

Información en web organismo

Bases específicas


07/06/2019

Descripción: Promotor/a de Igualdad (Alicante)

Organismo:
Sant Joan d’Alacant
Plaza de España, 1
Tel:965653245
Fax:965940888

Etapa Actual: Convocatoria

Plazo: PENDIENTE. 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Alicante.

Proceso selectivo: BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: C1 – Bachiller o Técnico/a

Titulación específica: Ciclo de Grado Superior Técnico en Promoción de Igualdad de Género

Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana que permita el acceso al empleo público.
b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella otra que pueda establecerse por ley.
c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
d) No haber sido separado o haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma procedente para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su Estado el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del ciclo de Grado Superior Técnico en Promoción de Igualdad de Género. La homologación y/o equivalencia de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente acreditada por la autoridad administrativa competente. (Según lo establecido en el Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre).

Plazas: 1.
Descripción de las plazas: Promotor/a de Igualdad, asimilable a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica Grupo C, subgrupo C1, para la provisión temporal.

Documentación / Información: Copia compulsada del DNI en vigor y copia compulsada de la titulación y formación exigida en la base 3ª e).

Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Sant Joan d’?Alacant, o de cualquiera de las restantes formas que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enlaces de interés:
Información en web organismo


07/06/2019

Descripción: Promotor de igualdad en el Ayuntamieto de Cullera

Organismo: Cullera
Plaza La Virgen, 5
Tel:961720000

Plazo: ABIERTO. 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 06/06/2019.

Proceso selectivo: Bolsa de trabajo

Tipo de prueba: Concurso-oposición

Grupo: B – Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura Técnica, FP III o equivalente

Requisitos generales: 

 • Nacionalidad: Poseer nacionalidad española, o la de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que en virtud de tratados internacionales celebrados por aquélla y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea, y en los términos previstos en el art. 57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los aspirantes de nacionalidad no española deberán acreditar mediante declaración responsable u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del idioma español, pudiendo exigirles, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad.
 • Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
 • Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las correspondientes funciones de su Escala y Categoría.
 • Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria a condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública, se adjuntará declaración responsable.

Nº de plazas: 1

Documentación/Información: La solicitud se acompañará de fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y de sobre cerrado que contendrá la justificación de los méritos aportados para la fase del Concurso y un curriculum actualizado.

Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, sito en la Plaza La Virgen, 5, o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cullera (Valencia).

En el caso que no se presente en el registro de entrada del Ayuntamiento, sino en otros registros admisibles, se deberá remitir, dentro del plazo de presentación de instancias, un fax al número 961731245 o un correo electrónico a personal@cullera.es, indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante, no aportando los méritos nuevamente, los cuales ya estarán incluidos en su instancia en sobre cerrado.

Enlaces de interés:

Información en web del organismo